Ansvarsfulla affärer

Att arbeta ansvarsfullt är avgörande för att vi ska kunna möta våra intressenters förväntningar kring affärsetik, hantera våra affärsrisker samt säkerställa att vi bidrar positivt till samhällsutvecklingen på de marknader där vi är verksamma.

Som ett multinationellt ICT-företag ställs vi inför stora utmaningar inom korruption och affärsetik, hur och från vem vi köper varor och tjänster, yttrandefrihet inom telekommunikation, hur vi upprätthåller kundintegritet och mer. Ansvarsfulla affärer är avgörande för att hantera dessa utmaningar och möta våra intressenters ständigt ökande förväntningar. Genom att göra rätt kan vi vända risker till möjligheter och skapa positiv förändring på de marknader där vi är verksamma.

Vårt arbete med ansvarsfulla affärer utgår ifrån sex fokusområden. Varje fokusområde hanteras genom implementeringen av vårt ramverk för efterlevnad, som består av åtta steg grundade på en tydlig inriktning från ledningen. Det är utformat för att följa internationell standard och är baserat på principerna förebygga, upptäcka och undersöka.

Ramverk för efterlevnad

Ramverk för efterlevnad

Implementeringen av ramverket för efterlevnad sker med översyn från koncernens etik- och efterlevandefunktion, med regelbunden uppdatering till ledningen och styrelsen.