Styrelse

Telia Company:s styrelse består av åtta bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Vid bolagsstämman 2016 beslutades att Marie Ehrling ska vara styrelsens ordförande.

Ytterligare en finsk arbetstagarrepresentant är närvarande vid styrelsens möten men utan rösträtt. De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2015 höll styrelsen 9 ordinarie möten och 7 extra möten. Utöver uppföljning av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen särskild uppmärksamhet åt:

 • Strategiska alternativ, med särskild genomgång av den förändrade affärslogiken inom telekommunikationsbranschen
 • Utvärdering av verksamheten i region Eurasien, vilket lett fram till beslut om att minska närvaron i regionen och över tid lämna den helt
 • Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna inklusive till exempel prisstrategi och fiberutbyggnad
 • Granskning av de generella hållbarhetsriskerna för koncernen, inklusive beslut om nya eller uppdaterade koncernpolicys
 • Ytterligare uppföljning av granskningen av transaktioner i Eurasien liksom de allvarliga anklagelserna avseende korruption och penningtvätt relaterade till investeringar i Uzbekistan, för närvarande under granskning av den svenska åklagarmyndigheten, de holländska åklagar- och polismyndigheterna samt det amerikanska justitiedepartementet och den amerikanska finansinspektionen
 • Granskning av effektiviseringssatsningar och kostnadsminskningsprogram
 • Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen
 • Struktur för målformulering och finansiella mål
 • Potentiella förvärv, joint ventures och ökning av ägandet i dotterbolag
 • Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd
 • Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende nätinvesteringar
 • Utveckling i intressebolagen i Turkiet och Ryssland
 • Koncernens kapitalstruktur
 • Verksamhetsmodell och organisationsfrågor
 • Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och resultatstyrningsmodell

Vidare utvärderade styrelsen sitt arbete under 2015 genom självutvärdering, baserat på individuellt besvarade formaliserade undersökningar samt enskilda samtal med styrelseordföranden. Resultatet av denna utvärdering har rapporterats till valberedningen.

Utskott

Styrelsen har tillsatt tre utskott för att fördela sitt ansvar -  Ersättningsutskottet, Revisionsutskottet och Hållbarhet- och etikutskottet.

 

Ersättningsutskottet

Behandlar frågor om lön och annan ersättning till koncernchefen, koncernledning och andra som rapporterar direkt till koncernchefen samt incitamentsprogram för en vidare krets av anställda. Utskottet består av Marie Ehrling (ordförande), Susanna Campbell och Olli-Pekka Kallasvuo. 

 

Revisionsutskottet

Granskar bolagets finansiella rapporter och interna rapporterings- och kontrollsystem. Utskottet består av Nina Linander (ordförande), Marie Ehrling och Olaf Swantee. 

 

Hållbarhets- och etikutskottet

Granskar koncernens interna och externa rapportering, policies, aktivitetsplaner och riskhanterings ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv. Utskottet består av Mikko Kosonen (ordförande), Marie Ehrling och Anna Settman. 

 

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stureplan 8
106 63 STOCKHOLM

Arvode

Vid bolagsstämman 2015 fastställdes att det årliga arvodet till styrelsens ordförande ska vara 1 550 000 SEK och 750 000 SEK till vice ordförande. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 530 000 SEK vardera.

Inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Telia Company-koncernen.

Stämman beslutade vidare att ersättning ska utgå årligen till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 SEK samt till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 SEK vardera.

Till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med
65 000 SEK och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med 45 000 SEK vardera.

Till ordföranden i hållbarhets- och etikutskottet  ska utgå ersättning med 150 000 SEK och till övriga ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet  ska utgå ersättning med 100 000 SEK vardera.