Telia Pensionsstiftelse

Telia Pensionsstiftelsens efterlevande av regelverket avseende aktieägarengagemang i noterade bolag i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Telia Pensionsstiftelse (Stiftelsen) uteslutande ändamål är att trygga såväl utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan som övriga utfästelser om pension till arbetstagare eller deras efterlevande, för vilka Telia Company övertagit ansvaret från staten eller som lämnats av Telia Company, annat svenskt bolag i den koncern där Telia Company är moderbolag, eller av bolag som ej längre ingår i koncernen.

Stiftelsens kapital är litet relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare. Investeringarna sker för att på bästa sätt trygga de deltagande bolagens pensionsutfästelser i en
global portfölj sammansatt av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar.

Stiftelsens investeringsstrategi innebär att stiftelsens investeringar i aktier av effektivitetsskäl uteslutande sker genom investeringar i externa värdepappersfonder, för att Stiftelsen ska kunna utnyttja stordriftsfördelar i förvaltning och få tillgång till extern expertis.

Sammantaget innebär investeringsstrategin att Stiftelsen endast har indirekta innehav av aktier utgivna av bolag inom EES och att dessa innehav sammantaget är små.

Investeringsstrategin innebär att stiftelsen inte själv utövar direkt aktieägarengagemang. I stället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder i vilka Stiftelsen investerat. Dessa fondbolag omfattas i sin tur av samma krav på aktieägarengagemang som Stiftelsen. Vid fondinvesteringar utgör fondbolagens aktieägarengagemang en viktig parameter vid utvärdering och val av fonder. Det är stiftelsens uppfattning att ett konsekvent och ansvarsfullt aktieägarengagemang på ett positivt sätt bidrar till aktiernas långsiktiga utveckling avseende avkastning och risk, och därmed gynnar utvecklingen av Stiftelsens kapital.

Mot bakgrund av ovanstående har Stiftelsen inte fastställt en egen policy för aktieägarengagemang som anger hur aktieägandet i de enskilda portföljbolagen ska utövas. Stiftelsen har däremot fastställt en policy för ansvarsfulla investeringar som innebär att fonden ska undvika att investera i bolag som inte uppfyller internationella konventioner motsvarande FN:s Global Compact, och ska välja fondförvaltare som i sin investeringsverksamhet följer PRI:s (Principles för resposible investments) principer om ansvarsfulla investeringar.

Nedan återfinns länkar till webbplatser för information om aktieägarengemang avseende de fondförvaltare som Stiftelsen anlitar som investerar i aktier noterade inom EES.

Fidelity

Svenska Handelsbanken

State Street

BlackRock