Telia Pensionsstiftelse

Telia Pensionsstiftelse (Stiftelsen) uteslutande ändamål är att trygga såväl utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan som övriga utfästelser om pension till arbetstagare eller deras efterlevande, för vilka Telia Company övertagit ansvaret från staten eller som lämnats av Telia Company, annat svenskt bolag i den koncern där Telia Company är moderbolag, eller av bolag som ej längre ingår i koncernen.

För att uppnå den finansiella målsättningen ska portföljen vara väl diversifierad med väl avvägt risktagande. I normalfallet utgör avkastningsmålet, före avkastningsskatt och omkostnader, lägst den avkastning som långsiktigt behövs för att Stiftelsen ska vara självfinansierad. Analys för att säkerställa lämplig risknivå, så att stiftelsens åtaganden kan uppfyllas, genomförs regelbundet.

 

Organisation och styrning

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som är ytterst ansvarig för stiftelsens organisation och förvaltning. Stiftelsen har en tudelad ledningsorganisation med styrelse respektive verkställande direktör. Inom ramen för styrelsens riktlinjer och anvisningar ansvarar Vd för stiftelsens löpande förvaltning.

 

Placeringsprofil

Förvaltningen sker för att på bästa sätt trygga de deltagande bolagens pensionsutfästelser i en global portfölj sammansatt av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar.

 

Styrelsen fastställer genom placeringsriktlinjer stiftelsens långsiktiga strategiska placeringsstrategi och definierar i dessa ramar för förvaltningen. Placeringsriktlinjerna uppdateras och fastställs årligen eller då behov uppstår. Den strategiska allokeringen bygger på en portfölj med väl avvägda risker.

 

Förvaltning av tillgångarna lämnas främst till externa förvaltare, men beslut om undantag kan fattas av stiftelsens styrelse. Förvaltningen mäts och utvärderas kontinuerligt. En grundlig utvärdering sker i regel årligen. Omsättningshastighet, storlek på förvaltat kapital, kostnader och hållbarhetsfrågor är exempel på sådant som då följs upp. Uppföljningen sker genom personliga möten, och kvantitativ analys.

 

Förvaltare vars ersättningsstrutkur främjar kortsiktigt överdrivet risktagande anlitas inte. Förvaltningsuppdrag som inte motsvarar Stiftelsens förväntningar avslutas, i annat fall löper de tills vidare.

 

Investeringarna begränsas främst till tillgångar med god likviditet i marknaden. Stiftelsen förutsätts vara fullinvesterad och likvida medel ska placeras med låg kreditrisk. För samtliga tillgångsklasser gäller att investeringar får ske i både onoterade och noterade tillgångar med beaktande av riskinstruktionens begränsningar. Derivatinstrument får användas i begränsad omfattning där signifikant fördel uppnås avseende reduktion av risk eller i syfte att effektivisera förvaltningen.

 

Aktieplaceringar och skuldförbindelser vars bolag deltar i Stiftelsen får ske med ett belopp motsvarande högst 5 % av marknadsvärdet i Stiftelsen. Om det rör sig om lån ska detta lämnas på marknadsmässiga villkor med sedvanliga säkerheter. Med strategisk allokering som utgångspunkt sker aktiv allokering mellan tillgångsslag och förvaltare.

 

Ekonomi

Stiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarna i stiftelsen överstiger pensionsåtaganden som tryggas av stiftelsen.

 

Marknadsvärdet på Stiftelsens tillgångar uppgick till MSEK 24 518 per 2021-12-31.

 

Hållbarhet

Stiftelsen är en ansvarsfull investerare och ska i placeringsverksamheten sträva efter att följa etablerade internationella konventioner. Stiftelsen ska arbeta för att minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. För att undvika den miljöpåverkan som resor medför är virtuella möten förstahandsalternativet.

Anlitade externa förvaltare måste vara transparenta och uppfylla stiftelsens kriterier avseende etik och hållbarhet. De får inte investera i bolag som bryter mot principerna i UN Global Compact.  

 

Förvaltningen ska präglas av goda etiska värderingar. Huruvida stiftelsens etiska värderingar följs, granskas både i samband med upphandling av nya-, och vid uppföljning av anlitade förvaltare. Målsättningen är att alla förvaltare följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments). 

 

 

Telia Pensionsstiftelses efterlevande av regelverket avseende aktieägarengagemang i noterade bolag i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

 

Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare. Investeringsstrategin innebär att stiftelsens investeringar i aktier, av effektivitetsskäl, uteslutande sker genom investeringar i externa värdepappersfonder, för att Stiftelsen på så vis ska kunna utnyttja stordriftsfördelar i förvaltning och få tillgång till extern expertis. Sammantaget innebär investeringsstrategin att Stiftelsen endast har indirekta innehav av aktier utgivna av bolag inom EES och att dessa innehav sammantaget är små.

 

Investeringsstrategin innebär att stiftelsen inte själv utöver direkt aktieägarengagemang. I stället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder i vilka Stiftelsen investerat. Dessa fondbolag omfattas i sin tur av samma krav på aktieägarengagemang som Stiftelsen. Vid fondinvesteringar utgör fondbolagens aktieägarengagemang en viktig parameter vid utvärdering och val av fonder. Det är stiftelsens uppfattning att ett konsekvent och ansvarsfullt aktieägarengagemang på ett positivt sätt bidrar till aktiernas långsiktiga utveckling avseende avkastning och risk, och därmed gynnar utvecklingen av Stiftelsens kapital.

 

Mot bakgrund av ovanstående har Stiftelsen inte fastställt en egen policy för aktieägarengagemang som anger hur aktieägandet i de enskilda portföljbolagen ska utövas. Stiftelsen har däremot fastställt en policy för ansvarsfulla investeringar som innebär att fonden ska undvika att investera i bolag som inte uppfyller internationella konventioner motsvarande FN:s Global Compact, och ska välja fondförvaltare som i sin investeringsverksamhet följer PRI:s (Principles för resposible investments) principer om ansvarsfulla investeringar.

 

Nedan återfinns länkar till webbplatser för information om aktieägarengagemang avseende de fondförvaltare som Stiftelsen anlitar och som investerar i aktier noterade inom EES.

 

 

-Fidelity

https://www.fidelity.se/fonder/fund-legal-documents

 

-Svenska Handelsbanken

https://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_agarstyrningspolicy_xact/$file/agarstyrningspolicy_xact.pdf

 

-BlackRock

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

 

De fondförvaltare som anlitas granskas ingående ur olika perspektiv innan förvaltningsuppdragen påbörjas. Stiftelsen investerar till övervägande del i passiva indexmandat. När det gäller aktiva mandat är det viktigt att säkerställa att förvaltarna har tillräckligt med resurser för engagemang i ägarfrågor. Det är även viktigt att man har förmåga att bedöma portföljbolagens finansiella och icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt.

 

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn syftar till att säkerställa att Stiftelsen har en ersättningsmodell som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande och undergräver en sund och effektiv riskhantering. Innehållet i Ersättningspolicyn ska stämma överens med Stiftelsens verksamhet, riskprofil, och mål som helhet, samt med de långsiktiga intressen som de personer har vars pensionsförmåner Stiftelsen tryggar.

 

Alla ersättningar till anställda och förtroendevalda i bolaget ska vara marknadsmässiga. Nivån ska sättas i syfte att möjliggöra nyrekrytering och för att behålla personer med relevant kompetens för Stiftelsens långsiktiga ändamål.

 

I Styrelsen ska endast externa ledamöter erhålla arvode. Policyn gäller för samtliga personer som leder eller övervakar verksamheten eller annars kan påverka riskerna i verksamheten. Ersättning till anlitade förvaltare består av procentuell avgift, vilket innebär att ersättningen i kronor varierar i relation till hur värdet på fonden utvecklas.

 

Information på begäran

Stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt  informationen på den här webbsidan lämnas på begäran i pappersformat till dem som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

 

Kontaktuppgifter

Namn: Telia Pensionsstiftelse

Adress: 169 79 Solna

Telefonnummer: 08-50455000 alternativt People HUB 0771 – 999 333, val # 2

 

Stiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.

 

Uppdaterad 2022-02-02