Telia Pensionsstiftelse

Telia Pensionsstiftelse (Stiftelsen) uteslutande ändamål är att trygga såväl utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan som övriga utfästelser om pension till arbetstagare eller deras efterlevande, för vilka Telia Company övertagit ansvaret från staten eller som lämnats av Telia Company, annat svenskt bolag i den koncern där Telia Company är moderbolag, eller av bolag som ej längre ingår i koncernen.

För att uppnå den finansiella målsättningen ska portföljen vara väl diversifierad med väl avvägt risktagande. I normalfallet utgör avkastningsmålet, före avkastningsskatt och omkostnader, lägst den avkastning som långsiktigt behövs för att Stiftelsen ska vara självfinansierad. Analys för att säkerställa lämplig risknivå, så att Stiftelsens åtaganden kan uppfyllas, genomförs regelbundet.

Organisation och styrning

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som är ytterst ansvarig för stiftelsens organisation och förvaltning. Stiftelsen har en tudelad ledningsorganisation med styrelse respektive verkställande direktör. Inom ramen för styrelsens riktlinjer och anvisningar ansvarar vd för stiftelsens löpande förvaltning.

Placeringsprofil

Förvaltningen sker för att på bästa sätt trygga de deltagande bolagens pensionsutfästelser i en global portfölj sammansatt av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar.

Styrelsen fastställer genom placeringsriktlinjer Stiftelsens långsiktiga strategiska placeringsstrategi och definierar i dessa ramar för förvaltningen. Placeringsriktlinjerna uppdateras och fastställs årligen eller då behov uppstår. Den strategiska allokeringen bygger på en portfölj med väl avvägda risker. Med strategisk allokering som utgångspunkt sker aktiv allokering mellan tillgångsslag och förvaltare.

Förvaltning av tillgångarna lämnas främst till externa förvaltare, men beslut om undantag kan fattas av Stiftelsens styrelse. Förvaltningen mäts och utvärderas kontinuerligt. En grundlig utvärdering sker i regel årligen. Storlek på förvaltat kapital, kostnader och hållbarhetsfrågor är exempel på sådant som då följs upp. Uppföljningen sker genom personliga möten, och kvantitativ analys.

Förvaltare vars ersättningsstruktur främjar kortsiktigt överdrivet risktagande anlitas inte. Förvaltningsuppdrag som inte motsvarar Stiftelsens förväntningar avslutas, i annat fall löper de tills vidare.

Investeringarna begränsas främst till tillgångar med god likviditet i marknaden. Stiftelsen förutsätts vara fullinvesterad och likvida medel ska placeras med låg kreditrisk. För samtliga tillgångsklasser gäller att investeringar får ske i både onoterade och noterade tillgångar med beaktande av riskinstruktionens begränsningar. Derivatinstrument får användas i begränsad omfattning där signifikant fördel uppnås avseende reduktion av risk eller i syfte att effektivisera förvaltningen.

Aktieplaceringar och skuldförbindelser vars bolag deltar i Stiftelsen får ske med ett belopp motsvarande högst 5 % av marknadsvärdet i Stiftelsen. Om det rör sig om lån ska detta lämnas på marknadsmässiga villkor med sedvanliga säkerheter.

Ekonomi

Stiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarna i Stiftelsen överstiger pensionsåtaganden som tryggas av Stiftelsen.

Marknadsvärdet på Stiftelsens tillgångar uppgick till 22 Mdr SEK per 2022-12-31.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

(senast uppdaterad 2023-01-16)

Upplysningarna i detta avsnitt har utformats i enlighet med kraven i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar från den finansiella sektorn (även kallad ”Disclosureförordningen”). Stiftelsen är en finansmarknadsaktör enligt förordningens definition men tillhandahåller inga finansiella produkter. Information ska således lämnas för Stiftelsen (på enhetsnivå) men inte för finansiella produkter.

Policyer för integrering av hållbarhetsrisker i Stiftelsens investeringsbeslutsprocess

I Stiftelsens Placeringsriktlinjer definieras Stiftelsens placeringsstrategi. Placeringsstrategin innebär, bland annat, att en limit fastställs för den övergripande riskexponering som tillåts i Stiftelsen för att möjliggöra att uppfyllandet av Stiftelsens avkastningsmål. Detta innebär indirekt ett incitament för Stiftelsen att fortlöpande begränsa hållbarhetsriskerna inom placeringsverksamheten, dvs. riskerna för att investeringarnas värde påverkas negativt av miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter.    

Placeringsstrategin anger vidare mer specifikt att Stiftelsen vid investeringar ska beakta det av Stiftelsens styrelse fastställda styrdokumentet Ansvarsfulla investeringar och Etiska riktlinjer. Enligt detta ska Stiftelsen vara en ansvarsfull investerare och i placeringsverksamheten sträva efter att följa etablerade internationella konventioner och särskilt följa principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolagsstyrning samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments). Stiftelsen arbetar för att minska verksamhetens negativa påverkan på miljön när det gäller investeringar.

Stiftelsens placeringsstrategi innebär att förvaltningen huvudsakligen sker med hjälp av externa förvaltare, främst genom fondinvesteringar. Enligt Stiftelsens Riktlinjer för upphandling och uppföljning ska externa förvaltare och fonder inte investera i bolag som bryter mot principerna i FN:s Global Compact. Uppföljning av att detta sker i due dilligence -processen i samband med nya investeringar/anlitande av nya förvaltare, och därefter fortlöpande.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen beaktar inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningens detaljerade regler. Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av Stiftelsen att vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Som beskrivits ovan söker dock Stiftelsen begränsa sina investeringars negativa effekter för hållbarhetsfaktorer genom de krav på ansvarsfulla investeringar som Stiftelsens styrelse har fastställt.

Ersättningspolicy och integrering av hållbarhetsrisker
(för vidare information om ersättningspolicyn se nedan)

Stiftelsens ersättningspolicy har inga incitamentseffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten. 

Telia Pensionsstiftelses efterlevande av regelverket avseende aktieägarengagemang i noterade bolag i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare. Investeringsstrategin innebär att Stiftelsens investeringar i aktier, av effektivitetsskäl, uteslutande sker genom investeringar i externa värdepappersfonder, för att Stiftelsen på så vis ska kunna utnyttja stordriftsfördelar i förvaltning och få tillgång till extern expertis. Sammantaget innebär investeringsstrategin att Stiftelsen endast har indirekta innehav av aktier utgivna av bolag inom EES och att dessa innehav sammantaget är små.

Investeringsstrategin innebär att Stiftelsen inte själv utövar direkt aktieägarengagemang. I stället utövas aktieägarengagemanget av de fondbolag som förvaltar de fonder i vilka Stiftelsen investerat. Dessa fondbolag omfattas i sin tur av samma krav på aktieägarengagemang som Stiftelsen. Vid fondinvesteringar utgör fondbolagens aktieägarengagemang en viktig parameter vid utvärdering och val av fonder. Det är Stiftelsens uppfattning att ett konsekvent och ansvarsfullt aktieägarengagemang bidrar positivt till aktiernas långsiktiga utveckling avseende avkastning och risk, och därmed gynnar utvecklingen av Stiftelsens kapital.

Mot bakgrund av ovanstående har Stiftelsen inte fastställt en egen policy för aktieägarengagemang som anger hur aktieägandet i de enskilda portföljbolagen ska utövas.

Nedan återfinns länkar till webbplatser för information om aktieägarengagemang avseende de fondförvaltare som Stiftelsen anlitar och som investerar i aktier noterade inom EES.

-Fidelity

https://www.fidelity.se/fonder/fund-legal-documents

-Svenska Handelsbanken Fonder

Hållbarhetsrelaterade upplysningar | Handelsbanken

-BlackRock

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

 

De fondförvaltare som anlitas granskas ingående ur olika perspektiv innan förvaltningsuppdragen påbörjas. Stiftelsen investerar till övervägande del i passiva indexmandat. När det gäller aktiva mandat är det viktigt att säkerställa att förvaltarna har tillräckligt med resurser för engagemang i ägarfrågor. Det är även viktigt att man har förmåga att bedöma portföljbolagens finansiella- och icke finansiella resultat på medellång till lång sikt.

 

Ersättningspolicy

Stiftelsens Ersättningspolicy syftar till att säkerställa att Stiftelsen har en ersättningsmodell som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande och undergräver en sund och effektiv riskhantering.

Ersättningspolicyn gäller för samtliga personer som leder eller övervakar verksamheten eller annars kan påverka riskerna i verksamheten.

Alla ersättningar till anställda och förtroendevalda i Stiftelsen ska vara marknadsmässiga. Nivån ska sättas i syfte att möjliggöra att rekrytera och behålla personer med relevant kompetens, med beaktande av Stiftelsens långsiktiga ändamål.

I styrelsen ska endast externa ledamöter erhålla arvode.

 

Information på begäran

Stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer lämnas på begäran i pappersformat till dem som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

 

Kontaktuppgifter

Namn: Telia Pensionsstiftelse

Adress: 169 94 Solna

Telefonnummer: 08-50455000

 

Stiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.