Human rights within the international legal framework for telecom operators

In May 2012, TeliaSonera launched an action programme to enhance our focus on human rights and increase transparency in our communications. One element of the action programme is to raise awareness about how the international legal framework for telecommunications relates to human rights.

As promised on 23 August, we are now providing an overview of that framework, available here. The purpose is to make the framework - as well as the demands - on all operators clear to our customers, the media and shareholders.

The aspects of human rights that are of particular importance to the business of a telecommunications operator are freedom of expression and the right to privacy for customers of an operator. Our overview explains the combination of requirements, guidelines and laws regulating our business, i.e. national and international requirements, decisions, guidelines and legal frameworks.

We believe that telecommunications are a positive force that contributes to the advancement of democracy and human rights in the long term. In particular, mobile telephony is an important factor for economic as well as social development.

Our work on the other elements of the action programme is progressing.

Mänskliga rättigheter i det internationella regelverket för teleoperatörer

I maj i år sjösatte TeliaSonera ett handlingsprogram för att öka vårt fokus på mänskliga rättigheter och förbättra transparensen i vår kommunikation. En del i handlingsprogrammet är att bidra till en ökad kunskap om hur regelverket för telekommunikation fungerar internationellt när det gäller mänskliga rättigheter.

Vi har nu, som utlovat den 23 augusti, sammanställt en översikt av det internationella regelverket som finnas att hämta här. På så sätt blir det tydligare för kunder, media och aktieägare hur regelverket är utformat och vilka krav som ställs på alla operatörer.

De mänskliga rättigheter som har särskild betydelse för en teleoperatörs verksamhet är yttrandefriheten, rätten till integritet och privatliv för operatörens kunder. Vår sammanställning redogör för den kombination av krav, riktlinjer och lagar som omringar verksamheten, det vill säga nationella och internationella krav, beslut, riktlinjer och regelverk.

Vi är övertygade om att telekom är en fantastisk kraft som bidrar till en positiv utveckling, demokratisering och till stärkta mänskliga rättigheter på sikt. Telekom och speciellt mobiltelefoni är i sig en viktig förutsättning för såväl ekonomisk som social utveckling.

Arbetet med övriga aktiviteter i handlingsprogrammet fortgår.