Tomas Bertelman to be strategic advisor to TeliaSonera’s board

TeliaSonera has today appointed former ambassador to Russia Tomas Bertelman as strategic advisor for matters related to the company’s operations in Central Asia. Bertelman will assist the board in their efforts to manage the difficult tradeoffs associated with conducting business in the markets in question.

"I am looking forward to working with the issues related to TeliaSonera’s Eurasian operations. My commitment will be future oriented, and my efforts will be focused around areas where TeliaSonera’s Eurasian business and the demands of Nordic values and international guidelines intertwine. TeliaSonera is deeply rooted in Nordic values and has strong public and institutional owners. The company needs to reflect these values in its actions, and at the same time be successful abroad," says Tomas Bertelman.

Tomas Bertelman, has extensive international experience and immense knowledge on the conditions prevailing in the former Soviet Union. Up until recently, he was Sweden’s ambassador to Russia, and has previously also been ambassador in Madrid, Riga and Warsaw as well as Consul General in the then Leningrad (St Petersburg). Tomas Bertelman has also been Secretary of the Parliamentary Foreign Affairs Committee.

 

Tomas Bertelman blir strategisk rådgivare till TeliaSoneras styrelse

Tomas Bertelman blir strategisk rådgivare till TeliaSoneras styrelse TeliaSonera har idag uppdragit åt tidigare Moskva ambassadören Tomas Bertelman att fungera som strategisk rådgivare i frågor som rör bolagets verksamhet i Centralasien. Bertelman ska bistå styrelsen i dess arbete med att bedöma de svåra avvägningar som är förknippade med de aktuella marknaderna.

- Jag ser fram emot att arbeta med frågor runt TeliaSoneras euroasiatiska verksamhet. Mitt engagemang blir framtidsinriktat, och mitt arbetsfält blir skärningspunkten mellan den euroasiatiska verksamheten och de krav som nordiska värderingar och internationella riktlinjer ställer. TeliaSonera är djupt förankrat i snordiska värderingar och har starka offentliga och institutionella ägare. Bolaget måste reflektera dessa värderingar i sitt agerande, och samtidigt vara framgångsrikt utomlands, säger Tomas Bertelman.

Tomas Bertelman har lång internationell erfarenhet och stor kunskap om de förutsättningar som gäller i de forna Sovjetstaterna. Han var till helt nyligen Sveriges ambassadör i Moskva, och har dessförinnan även varit ambassadör i Madrid, Riga och Warszawa samt generalkonsul i dåvarande Leningrad (St Petersburg). Tomas Bertelman har även varit kanslichef i Riksdagens utrikesutskott.