Ordinarie bolagsstämma i Telia AB (publ)

Bifogat återfinns kallelsen till Telias ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 april 2002, kl 16.00 i A-hallen på Stockholmsmässan (Älvsjö), ingång genom Östra entrén.
Kallelsen avses annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri, torsdagen den 14 mars, då också telefonslussen för stämmoanmälan öppnas kl 9.00. Stockholm den 13 mars 2002 TELIA AB (publ) Bolagsstämma i Telia AB (publ) Aktieägarna i TELIA AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i A-hallen på Stockholmsmässan (Älvsjö), tisdagen den 23 april 2002, kl 16.00, ingång genom Östra entrén. Dörrarna öppnas kl 14.30. Kaffe och smörgås serveras före stämman. Kl 15.15-15.45 Presentation av mobila tjänster. Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per fredagen den 12 april 2002 samt
- ha anmält sin avsikt att delta i stämman till Telia AB senast onsdagen den 17 april 2002 kl 16.00. Anmälan m.m. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress Telia AB, Box 6761, 113 85 Stockholm, per telefon 08-507 126 20, eller, för privatpersoner, via Internet www.telia.se/bolagsstamma. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 09.00 och kl 17.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 19 april 2002. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas via Internet. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast fredagen den 12 april 2002 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 12 april 2002, då sådan införing ska vara verkställd. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet. Som en service till dem som inte kan närvara vid stämman kommer VD:s tal jämte vid stämman tillgängligt presentationsmaterial att finnas tillgängligt på hemsidan www.telia.se, Investor Relations, från dagen efter stämman. Ärenden
På stämman skall behandlas: Öppnande av stämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2001. I anslutning härtill anförande av VD Marianne Nivert
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2001
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2001 års förvaltning
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja
11. Beslut om styrelsens arvodering
12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag
13. Förslag från aktieägaren Ralf Sass om inrättande av etiskt råd
14. Förslag från aktieägaren Ralf Sass om att styrelsen skall utarbeta ett informationsprogram m.m. Stämmans avslutande Punkt 8 - Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,20 kr per aktie och att den 26 april 2002 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 2 maj 2002. Punkt 13 - Inrättande av ett etiskt råd
Förslaget från aktieägaren Ralf Sass innebär i huvudsak att bolagsstämman skall inrätta ett särskilt bolagsorgan, ett etiskt råd, med uppgift att lämna synpunkter till bolagsstämma och styrelse om hur bolaget skall agera i frågor som inte faller under revisorernas tillsynsansvar, såsom personalfrågor eller val av leverantörer. Punkt 14 - Utarbeta internt informationsprogram m.m. Förslaget från aktieägaren Ralf Sass innebär i huvudsak att bolagsstämman skall besluta att styrelsen skall ta fram ett internt informationsprogram och verka för enklare informationsvägar. Fullständiga förslag till beslut och årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2001 samt fullständigt beslutsunderlag rörande förslagen om inrättande av etiskt råd och utarbetande av internt informationsprogram m.m. kommer att hållas tillgängliga hos Telia AB, Investor Relations, Mårbackagatan 11 i Farsta från och med tisdagen den 9 april 2002 och kan rekvireras av den som så önskar från följande adress: Telia AB, Box 6761, 113 85 Stockholm eller per telefon 08-507 126 20. Punkterna 1, 10, 11 och 12 avseende styrelseledamöter och arvodering m.m. I den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén har i år ingått representanter för Telias största ägare svenska staten, Alecta, SEB Fonder/SEB Trygg Liv och Robur samt Telias styrelseordförande. Aktieägare representerande ca 78% av aktierna och rösterna i bolaget har uttalat att de står bakom följande förslag: - Ordförande vid stämman: Claes Beyer. - Antal styrelseledamöter: Åtta ordinarie utan suppleanter. - Arvoden till styrelsen: Oförändrade belopp, d.v.s. med 500.000 kr till ordföranden och med 200.000 kr till var och en av övriga av stämman valda ledamöter. Något arvode skall inte utgå till ledamöter som är anställda i Telia-koncernen. - Val av styrelse: Omval av Peter Augustsson, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Anders Igel, Marianne Nivert, Lars Olofsson, Lars-Eric Petersson och Caroline Sundewall. Stockholm i mars 2002 Styrelsen ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of Telia AB (publ), to be held on Tuesday, April 23, 2002 at 4.00 p.m. at Stockholm International Fairs (Älvsjö), eastern entrance, Sweden, can also be obtained in English. Please contact Telia AB, telephone Int +46-8-507 126 20, Internet www.telia.com/agm.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se