Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2005

TeliaSonera kommer under 2005 att distribuera sina finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande:

Bokslutskommuniké januari-december 2004 11 februari
Delårsrapport januari-mars 2005 26 april
Bolagsstämma, Stockholm 26 april
Aktieägarmöte, Helsingfors 27 april
Delårsrapport januari-juni 2005 3 augusti
Delårsrapport januari-september 2005 25 oktober


Som ett led i TeliaSoneras strävan att fortsatt sänka kostnaderna kommer
bolagsstämman endast att hållas i Stockholm. Dagen efter bolagsstämman
kommer dessutom ett särskilt aktieägarmöte att anordnas i Helsingfors.
Där ges de finska aktieägarna möjlighet att möta representanter från
ledning och styrelse personligen istället för via TV-monitorn, vilket
varit fallet under tidigare års bolagsstämmor.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30