Förtydligande

Förtydligande

Med anledning av felaktiga uppgifter i media vill vi påpeka att meningen
"Ett positivt kassaflöde, definierat som EBITDA minus CAPEX, förväntas
inte kunna nås för helåret" i avsnittet Utsikter i TeliaSoneras
delårsrapport januari-juni 2004 endast berör verksamheten International
Carrier.

Naturligtvis räknar TeliaSonera med ett positivt kassaflöde också under
andra halvåret 2004 för koncernen som helhet.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00150/wkr0001.pdf