TeliaSonera Finland bestrider Elisas skadeståndskrav

TeliaSonera Finland Oyj har blivit informerat om att Elisa Matkapuhelinpalvelut Ab lämnat återbetalnings- och skadeståndskrav angående samtrafikavgifter för mobilnät till Helsingfors tingsrätt. Elisa kräver att TeliaSonera Finland återbetalar de samtrafikavgifter som Elisa påstår att TeliaSonera Finland med lagstridig överprissättning för mobilnät överdebiterat under tiden 1.1.1997–31.8.2001. Sammanräknat uppgår kraven till ett belopp om cirka 300 miljoner euro, av vilket återbetalningskraven utgör 116,3 miljoner euro.

TeliaSonera Finland anser att Elisas krav saknar grund. Under den aktuella tidsperioden hade bolagen ett gällande ömsesidigt kommersiellt avtal om samtrafikpriserna för sina mobilnät. Båda parterna har följt detta avtal.

Den 16 september 2004 faställde högsta förvaltningsdomstolen Kommunikationsverkets beslut från 2001 om beräkningsgrunderna för TeliaSoneras samtrafikpriser för mobilnät. TeliaSonera Finland Finland anser att alla tvister angående samtrafikpriserna och samtrafikavtalen mellan parterna bör avgöras genom skiljeförfarande och inte i allmän domstol. Finlands Centralhandelskammares skiljedomsinstitut har i dag delgett Elisa TeliaSonera Finlands begäran om inledande av skiljeförfarande angående avtal mellan parterna om samtrafik i mobilnät. I sina krav till skiljenämnden ber TeliaSonera Finland skiljenämnden fastställa att TeliaSonera Finland inte har debiterat Elisa samtrafikavgifter i strid med samtrafikavtalen eller lagen.