Offentliggörande av prospekt/anbudshandling med anledning av TeliaSoneras återköpserbjudande

Återköpserbjudandet riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan eller till personer vars deltagande i återköpserbjudandet kräver ytterligare information eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk och finsk rätt. Kopior av detta pressmeddelande, prospektet och övriga handlingar upprättade i anledning av återköpserbjudandet kommer inte och får inte sändas per post eller på annat sätt distribueras eller skickas i eller till sådana länder och om så skulle ske kan anmälningssedlar från sådana länder komma att lämnas utan avseende.


Den 26 april 2005 beslöt TeliaSonera AB (publ) (”TeliaSonera”) att återköpa högst 187 009 282 aktier genom att erbjuda aktieägarna i TeliaSonera att till TeliaSonera sälja var 25:e aktie till ett pris om 55 kronor (ca 6,05 euro[1]) per aktie. TeliaSonera har upprättat ett svenskt och ett finskt prospekt/anbudshandling som redogör för återköpserbjudandet.


Det svenska prospektet
TeliaSonera har upprättat ett prospekt på svenska språket och i enlighet med svenska lagar och regler och är avsett endast för de aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos VPC AB (”VPC-registrerade aktier”). Det svenska prospektet har översatts till engelska för att underlätta för utländska aktieägare med VPC-registrerade aktier. Det svenska prospektet på svenska språket har registrerats vid svenska Finansinspektionen och är tillgängligt på TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, Stockholm och hos Nordea, Smålandsgatan 24, Stockholm. Det svenska prospektet kommer att utsändas till de aktieägare vars innehav i TeliaSonera är direktregistrerat hos VPC den 4 maj 2005. Det svenska prospektet kan beställas genom att kontakta Nordea per telefon +46 (0)771 333 999 eller e-post teliasonera@teleperformance.se. Det svenska prospektet finns också att tillgå på www.teliasonera.se/ir och www.nordea.se/placera.


Den finska anbudshandlingen
TeliaSonera har upprättat en motsvarande anbudshandling på finska språket och i enlighet med finska lagar och bestämmelser och är avsedd endast för de aktieägare vars aktier är registrerade hos finska APK (”APK-registrerade aktier”). För att anpassa erbjudandet till finsk marknadspraxis och till de tekniska lösningar som används i Finland, har vissa justeringar gjorts i den anbudshandling som riktas till aktieägare med APK-registrerade aktier i förhållande till den anbudshandling som riktar sig till aktieägare med VPC-registrerade aktier. Justeringar har gjorts avseende bl.a. villkor och anvisningar, skattefrågor samt omräkning av svenska kronor till euro för att underlätta jämförelse. Den finska anbudshandlingen har översatts till engelska respektive svenska för att underlätta för aktieägare med APK-registrerade aktier. Den finska anbudshandlingen på finska språket har godkänts av finska Finansinspektionen.


Den finska anbudshandlingen kommer att utsändas till de aktieägare vars innehav i TeliaSonera är direktregistrerat på ett finskt värdeandelskonto den 4 maj 2005. Den finska anbudshandlingen kan beställas på telefon +358 (0)203 42 422 (lna/msa) eller e-post: teliasonera@teleperformance.fi. Den finska anbudshandlingen finns också att tillgå på www.teliasonera.se/ir och www.nordea.fi/placera, samt hos OMX way, Fabianinkatu 14, 00130 Helsingfors.


[1] Valutaomräkning från svenska kronor till euro har skett baserat på Finlands Banks månatliga genomsnittliga växelkurs EUR/SEK för mars 2005 om 9,0884. Det belopp i euro som kommer att utbetalas till aktieägare vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto kommer dock att baseras på den växelkurs för EUR/SEK som gäller omkring den 1 juli 2005, dvs i nära anslutning till utbetalningsdagen i återköpserbjudandet.