TeliaSonera Finland har tecknat avtal om samtrafikavgifter för mobilnät med Elisa och Finnet

TeliaSonera Finland Oyj har tecknat avtal om samtrafikavgifter för mobilnät* med Elisa Matkapuhelinpalvelut Ab och Finnet Verkot Oy. Avtalen kom till stånd efter bilaterala förhandlingar mellan TeliaSonera Finland och Elisa samt mellan TeliaSonera Finland och Finnet. Enligt FICORA, den finska motsvarigheten till svenska PTS, kommer den gemensamma synen bland operatörer att förbättra hur telekommarknaden fungerar.

Från och med den 1 juni 2005 debiterar TeliaSonera Finland Elisa och Finnet 6,8 cent/min i avgift för mobil samtrafik (tidigare 8,4 cent/min). TeliaSonera Finland bedömer att de nya priserna inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på EBITDA.

I enlighet med avtalet kommer Elisa att återkalla sitt återbetalnings- och skadeståndskrav mot TeliaSonera Finland gällande samtrafikavgifter som bolaget inlämnade till Helsingfors tingsrätt i februari 2005. TeliaSonera Finland kommer att återkalla sitt i februari 2005 inledda skiljeförfarande angående avtal mellan parterna om samtrafik i mobilnät. TeliaSonera Finland kommer dessutom att återkalla sitt till Helsingfors tingsrätt i november 2004 inlämnade skadeståndskrav gentemot Elisa gällande intrång i ett av TeliaSonera Finland ägt patent. Samtliga parter har åtagit sig att återkalla sina krav som rör samtrafikavgifter. TeliaSonera Finland har därefter inga krav mot Elisa och Finnet som rör samtrafikavgifter och dessa bolag har inga sådana krav mot TeliaSonera Finland.

Parterna har, som en del av en den totala överenskommelsen, avtalat att TeliaSonera Finland skall betala en ersättning till Elisa på 30 MEUR och till Finnet på 12,5 MEUR. TeliaSonera Finland har därutöver åtagit sig att tillhandahålla Finnet faktureringstjänster utan kostnad till ett värde av 5 MEUR. TeliaSonera Finland har redan tidigare reserverat sammanlagt 17,5 MEUR för retroaktiva ersättningar. Den resterande delen, 30 MEUR, kommer att bokföras som en engångskostnad i resultatet för det andra kvartalet 2005.


* Med samtrafikavgifter avses de avgifter som en nätoperatör debiterar för koppling av samtal från en annan operatörs nät till abonnemang i sitt eget nät eller förmedling av samtal från abonnemang i det egna nätet till en annan operatörs nät.