TeliaSonera stärker ställning och inflytande på marknaderna i Georgien och Uzbekistan

TeliaSonera har, direkt, respektive via sitt dotterbolag Fintur, slutfört två transaktioner i Eurasien, för att renodla ägarstrukturen och stärka sin ställning och sitt inflytande på marknaderna i Georgien och Uzbekistan.

Fintur Holdings B.V. (Fintur), i vilket TeliaSoneras direkta och indirekta ägande uppgår till närmare 74 procent, har slutfört förvärvet av ytterligare 14,3 procent i Geocell LLC (Geocell), Georgiens näst största mobiloperatör, för en kontant köpeskilling om cirka 210 MSEK (33 MUSD). Finturs ägarandel i Geocell har därmed ökat till 97.5 från 83.2 procent.TeliaSonera har även slutfört förhandlingarna om att introducera en lokal partner som delägare i sin mobiloperatör i Uzbekistan, OOO Coscom, den tredje största mobiloperatören i Uzbekistan, och har därmed avyttrat 26 procent av sitt 100-procentiga innehav för en kontant köpeskilling om cirka 320 MSEK (50 MUSD).– Transaktionerna understryker TeliaSoneras engagemang i regionen och är i linje med vår strategi att vara den ledande mobiloperatören i Eurasien, säger Tero Kivisaari, chef TeliaSonera Eurasien. Införandet av en minoritetsägare i Uzbekistan förväntas tillföra avsevärd lokal kompetens och bidra till att vi effektivt kan förstärka vår position och vårt inflytande på den uzbekiska marknaden, säger Tero Kivisaari.