TeliaSonera anmäler Mälarenergi Stadsnät till Konkurrensverket

Mälarenergi Stadsnät AB vann nyligen fastighetsbolaget Bostjärnan AB:s upphandling av fiberanslutning och kommunikationsoperatörstjänster för drygt 1 000 lägenheter i Västerås. Enligt TeliaSoneras beräkningar vann Mälarenergi Stadsnät, som ägs av Västerås kommun, upphandlingen genom att erbjuda ett pris som klart understiger Mälarenergi Stadsnäts självkostnader för uppdraget.


Mälarenergi Stadsnät har dessutom undanröjt möjligheten för konkurrenter att träda in eller växa på kommunikationsoperatörs¬marknaden i Västerås. Om Mälarenergi Stadsnät tillåts att fortsätta agera på detta sätt innebär det en allvarlig risk för monopolisering av såväl de fysiska fibernäten som kommunikations¬operatörs¬marknaden i Västerås.


TeliaSonera anmäler därför Mälarenergi Stadsnät till Konkurrensverket för att få det klarlagt om dess agerande är förenligt med reglerna i konkurrenslagen om hur offentligt ägda företag får agera på marknaden. Inom bredbandsområdet har Sveriges Kommuner och Landsting, Post- och Telestyrelsen och Konkurrensverket nyligen kommit överens om vissa principer för kommunala bredbandsföretag. I dessa principer slås bland annat fast att vissa förfaranden i samband med säljverksamhet kan komma att förbjudas, exempelvis ”när kommunen tillämpar prissättning under självkostnad”.


– För alla aktörer, såväl offentliga som privata, är det viktigt att veta vilka regler som gäller. Därför vill vi att Konkurrensverket prövar om det är förenligt med konkurrenslagen och gällande principer att tillämpa dessa prismodeller som Mälarenergi Stadsnät valt, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster.


- Vi menar att den här typen av offentlig prisdumpning leder till en uppenbar snedvridning av konkurrens¬en då privata företag saknar affärsmässiga möjligheter att konkurrera under liknande förutsättningar. Konsekvenserna blir i praktiken att monopol uppstår och valfriheten minskar. På sikt riskerar konsumenterna att drabbas av högre kostnader, färre och sämre tjänster samt inlåsningseffekter, säger Stefan Trampus.