TeliaSoneras Årsredovisning 2010

TeliaSoneras Corporate Responsibility Report 2010 publiceras endast på engelska och finns tillgänglig på www.teliasonera.com.

Rapporterna är digitala och ett resultat av TeliaSoneras löpande arbete för att minska miljöpåverkan. Text, layout och sättet att navigera sig fram i de digitala rapporterna är designade för att göra läsningen enkel och lättillgänglig.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2011 kl 10.00.