Cukurova ålagd att betala 932 miljoner USD i skadestånd till TeliaSonera

Skiljenämnden har tidigare fattat delbeslut. I det första beslutet, som fattades i januari 2007, fastslogs att ett bindande avtal om överlåtelse av aktier hade ingåtts mellan TeliaSonera och Cukurova och Cukurova ålades att fullfölja transaktionen. I ett andra delbeslut, i juli 2009, fastslog skiljenämnden vidare att Cukurova var tvungen att överföra de återstående aktierna i Turkcell Holding till TeliaSonera mot en ersättning om 3,1 miljarder USD.


I enlighet med ICC:s regelverk, vilket Cukurova har förbundit sig att följa, åtar sig parterna att följa skiljenämndens utslag utan dröjsmål och parterna har avsagt sig rätten till vidare prövning.


Då Cukurova inte på något sätt agerat eller visat vilja att leva upp till sina skyldigheter enligt de tidigare delbesluten, har TeliaSonera vänt sig till skiljenämnden för att få ett skadestånd utdömt.


Skiljenämnden vid ICC har nu ålagt Cukurova att betala skadestånd till TeliaSonera om 932 miljoner USD. Utöver det utdömda beloppet ska Cukurova betala ränta från 30 juni 2007 till dess att full betalning erlagts. Räntan baseras på den högsta räntesats som betalas för ettåriga USD-depositioner i statsägda turkiska banker.


– Det utdömda skadeståndet och räntan på detta utgör ett mycket stort belopp. Då Cukurova helt ignorerat skiljenämndens tidigare beslut, kommer vi omgående vidta åtgärder för att driva in vårt skadestånd i länder där Cukurova har tillgångar, säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör på TeliaSonera.


– I november 2009 kom vi överens med Altimo om att samarbeta för att lösa alla pågående legala tvister mellan oss och Cukurova. Det slutliga beslutet från skiljenämnden och den i somras offentliggjorda domen från Court of Appeal of the Eastern Caribbean Supreme Court till Altimos fördel är viktiga steg i rätt riktning. Vi kommer nu gemensamt arbeta för att skadeståndet kan drivas in och för att konflikten, som påverkat Turkcell alldeles för länge, får en snar lösning, säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör på TeliaSonera.


Bakgrund
TeliaSonera är en av grundarna och största ägare i Turkcell. I mars 2005, tillkännagavs en överenskommelse där Cukurova överlät de återstående aktierna i Turkcell Holding till TeliaSonera mot en kontant ersättning om 3,1 miljarder USD, vilket skulle leda till att TeliaSoneras effektiva ägarandel i Turkcell ökade till 64,3 %. Det slutliga beslutet som utfärdats är resultatet av en skiljedomsförhandling i Genève som TeliaSonera inledde i maj 2005 då Cukurova drog sig ur transaktionen.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september, 2011 kl 12.00 CET.