TeliaSoneras kommentar till Privy Councils beslut kring Turkcell

TeliaSonera välkomnar dagens beslut i Privy Council avseende villkoren för hur Cukurova kan återköpa de omtvistade aktierna i Turkcell Holding från Altimo, eftersom det väntas bli ytterligare ett viktigt steg mot en länge efterlängtad lösning av dödläget mellan aktieägarna i Turkcell. Men, innan något återköp av aktier kan ske, förväntar sig TeliaSonera att Cukurova uppfyller sina skyldigheter enligt ICC:s skiljedom från 2011.


Beslutet i Privy Council löser inte de tvister som TeliaSonera har med Çukurova om samma aktier. Den 1 september 2011 tilldelade Internationella handelskammarens skiljenämnd TeliaSonera 932 miljoner dollar i skadestånd, jämte ränta och kostnader, för Çukurovas underlåtenhet att leverera aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera vilket krävdes enligt ett köpeavtal mellan parterna. Detta beslut har omvandlats till en dom i New York, Brittiska Jungfruöarna, England och Nederländerna.


Çukurova har inte på något sätt agerat för att uppfylla sina åtaganden under skiljedomen och New York-domstolen har vidtagit åtgärder för att bevara tillgångar som kan användas för att tillgodose betalningen. Dessa åtgärder inkluderar ett beslut som innebär att Çukurova inte får sälja, överföra, tilldela eller pantsätta medel och egendom som Çukurova borde använda för att leva upp till sitt åtagande gentemot TeliaSonera. TeliaSonera kommer att fortsätta att kraftfullt driva på för att få in skadeståndet.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 kl 15.15.
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.