Meddelande från styrelsen i TeliaSonera

TeliaSoneras styrelse håller öppet för att föra talan om skadestånd mot tidigare befattningshavare beroende på de uppgifter som kan framkomma av pågående utredningsarbete. Styrelsen konstaterar samtidigt att det inte föreligger grund att väcka skadeståndstalan gentemot den förre Vd:n Lars Nyberg avseende räkenskapsåret 2013.

– TeliaSoneras styrelse konstaterade i samband med bolagsstämman 2014 att det funnits ett återkommande mönster på vilket sätt affärer har genomförts i Eurasien. Den korta tidsperiod som vi nu har haft att ta ställning till, januari 2013, måste därför ses i ett större sammanhang. Det pågår utredningar hos olika myndigheter i flera länder och bolaget har möjlighet att väcka talan för händelser som ligger längre tillbaka i tiden. Ansvarsfrågor prövas därför på flera sätt, både genom TeliaSoneras egen försorg men också utanför bolaget. Det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att löpande pröva alla möjligheter vad gäller att bevaka TeliaSoneras och dess aktieägares rättigheter och intressen, säger Marie Ehrling styrelseordförande i TeliaSonera.
    
Styrelsens överväganden angående ansvar
    
TeliaSoneras transaktioner i Uzbekistan är som tidigare informerats om fortsatt föremål för utredning av myndigheter i Sverige, Holland och USA. Bolaget samarbetar med de berörda myndigheterna och styrelsen följer dessa utredningar noggrant.
    
Enligt regler i aktiebolagslagen finns det möjlighet att inom en femårsperiod väcka anspråk trots att ansvarsfrihet beviljats, om årsstämman som beviljade ansvarsfrihet inte i väsentliga hänseenden hade fått riktiga och fullständiga uppgifter om de omständigheter som anspråket avser. Bolaget bevakar kontinuerligt sina möjligheter att väcka talan om skadestånd enligt dessa regler. Det kan därför inte uteslutas att vad som eventuellt framkommer av pågående utredningar, eller av annan anledning, kan föranleda anspråk från TeliaSonera gentemot tidigare befattningshavare i koncernen.
  
Bakgrund till stämmobeslut 2014
    
Mot bakgrund av vad som hade framkommit om TeliaSoneras verksamhet i affärsområdet Eurasien valde TeliaSoneras dåvarande revisor, PWC, att inför årsstämman 2014 varken till- eller avstyrka att årsstämman skulle bevilja den före detta verkställande direktören Lars Nyberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. För styrelseledamöterna tillstyrkte revisorn ansvarsfrihet. I praktiken avsåg revisorns bedömning av Lars Nyberg enbart januari månad 2013, eftersom Lars Nyberg därefter lämnade bolaget till följd av egen uppsägning.
  
Årsstämman 2014 beslöt med beaktande av revisorns ställningstagande att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter men inte för den före detta verkställande direktören Lars Nyberg. Enligt aktiebolagslagen ska en eventuell talan om skadestånd till TeliaSonera med anledning av att ansvarsfrihet inte har beviljats väckas inom ett år från bolagstämman 2014. TeliaSoneras styrelse har mot denna bakgrund låtit utreda om det finns förutsättning att väcka talan om skadestånd gentemot Lars Nyberg avseende räkenskapsåret 2013. Ett omfattande utredningsarbete har, under ledning av TeliaSoneras chefsjurist Jonas Bengtsson, genomförts av juridisk expertis från advokatbyrån Mannheimer Swartling. Resultatet av detta arbete har ingående diskuterats i TeliaSoneras styrelse.
 
Styrelsens överväganden och beslut
    
Årsstämman 2014 beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2013. Under detta år var Lars Nyberg endast verksam under januari månad. För det fall bolaget beslutar väcka talan måste detta ske senast ett år efter det att årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram på årsstämman. Styrelsen har därför att ta ställning till om det föreligger förutsättningar för att väcka talan avseende åtgärder som omfattas av stämmans beslut i god tid innan denna tidpunkt.
   
Utredningsarbetet som presenterats för styrelsen har kommit fram till att det inte föreligger förutsättningar att väcka talan gentemot Lars Nyberg på grund av hans begränsade roll under januari 2013. Under den aktuella tidsperioden slutfördes endast några få betalningstransaktioner i Kazakstan. De ursprungliga transaktionerna omfattas inte av stämmans beslut att inte bevilja ansvarsfrihet, eftersom de hade initierats och beslutats under tidigare verksamhetsår. Med beaktande av detta och efter att ha gjort en helhetsbedömning av olika alternativ har styrelsen beslutat att inte väcka talan gentemot Lars Nyberg avseende räkenskapsåret 2013.

  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.
   
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.