TeliaSonera bokslutskommuniké januari–december 2014

Grunden är lagd för förändringsarbetet


SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad valuta steg netto-omsättningen 0,2 procent till 26 606 MSEK (26 560). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 3,5 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,4 procent till 8 604 MSEK (8 728). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 32,3 pro-cent (32,9).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 4,8 procent till 6 757 MSEK (7 100).

  • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg 34,2 procent till 2 938 MSEK (2 190) och resultat per aktie till 0,68 SEK (0,51).

  • Fritt kassaflöde sjönk till 1 635 MSEK (2 126) på grund av förändringar i sysselsatt kapital.


SAMMANFATTNING HELÅRET  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,8 procent. I rapporterad valuta sjönk netto-omsättningen 0,8 procent till 101 060 MSEK (101 870). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,0 procent.

  • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 3,1 procent till 14 502 MSEK (14 970) och resultat per aktie till 3,35 SEK (3,46).

  • Fritt kassaflöde sjönk till 13 046 MSEK (16 310) på grund av högre betald CAPEX och förändring i rörelsekapital.

  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 SEK per aktie (3,00) motsvarande totalt 13,0 GSEK (13,0) eller 90 procent (87) av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare.


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef
  
”Under 2014 var tillväxten i vår bransch blygsam, men trots något lägre intäkter, redovisade TeliaSonera en EBITDA-marginal före engångsposter på 34,9 procent, vilket är i linje med föregående år och med våra förväntningar.
  
I det fjärde kvartalet sjönk organiska tjänsteintäkter med 2,2 procent, påverkade av ett mer utmanande konjunkturläge i Eurasien. Som en följd av de något lägre intäkterna minskade EBITDA på koncernnivå med 3,5 procent, på jämförbar bas.
  
I Sverige fortsatte vi att uppgradera våra nät för att kunna möta den ökande efterfrågan på höghastighetsinternet. I december firade vi femårsjubileum av vår 4G- lansering och vårt nät täcker nu mer än 99 procent av befolkningen. Tillväxten i mobila tjänsteintäkter förbättrades till nästan 2 procent, tack vare ytterligare ökning av dataanvändande. Andelen handenheter med 4G-funktionalitet fortsatte att öka i våra nät och den totala 4G-trafiken översteg 3G-trafiken. Fiberutbyggnaden fortsatte under kvartalet och fler än 1,1 miljoner hushåll kan nu ta del av dessa tjänster.
  
Vi fortsätter att söka konstruktiva möjligheter på de marknader som vi finns på, med strävan att stärka vår kärnverksamhet. I början av december tecknade vi ett avtal med Telenor för att slå samman våra danska verksamheter i ett nytt gemensamt bolag. Denna marknad har varit i stort behov av konsolidering och genom denna transaktion skapar vi en stark utmanare med stor potential för synergier.
  
I Eurasien sjönk lönsamheten något jämför med motsvarande period föregående år, då den övergripande ekonomiska tillväxten påverkade verksamheten på viktiga marknader som Kazakstan och Azerbajdzjan.
Vi fortsätter att följa läget och utvecklingen noggrant marknad för marknad.
  
Efter en period av förändringar, har vi nu påbörjat vår resa mot ett nytt TeliaSonera. Vi har höga ambitioner för framtiden och under 2015 skall vi genomföra våra investeringsplaner för att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraften på lång sikt. Detta inbegriper ytterligare fibersatsningar i Sverige, nya erbjudanden till företagssegmentet samt uppgradering av näten på våra marknader. Vi kommer att öka takten i vår verksamhetsförändring vilket är nödvändigt för att minska komplexiteten och sänka kostnaderna.
  
Vi är fast beslutna att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet då det är viktigt för såväl oss som för våra intressenter. Under det gångna året har vi gjort stora framsteg inom detta område genom att stärka vår styrning och processer, områden som vi alltjämt kommer att utveckla. I vår senaste medarbetarundersökning framkom att vårt löfte är viktigt.
 
I enlighet med vår utdelningspolicy och baserat på utvecklingen under 2014, samt en stark finansiell position, föreslår styrelsen en oförändrad utdelning om 3,00 SEK per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 90 procent.
 
För 2015 är vårt mål ett EBITDA resultat omkring 2014 års nivå, före engångsposter, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar samt CAPEX på cirka 17 miljarder kronor, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.”
 
Stockholm den 29 januari 2015
 
Johan Dennelind
VD och koncernchef

 
Frågor om rapporterna
 
TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Tel. 08-504 550 00
  
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015 kl. 07.00 svensk tid.