TeliaSonera och övriga aktieägare i Turkcell Holding är överens om utdelningsförslag till årsstämman i Turkcell

TeliaSonera och övriga aktieägare i Turkcell Holding har kommit överens om ett förslag till årsstämman i Turkcell gällande utdelning om totalt 3,925 miljarder turkiska lira. Turkcells årsstämma är utlyst till den 26:e mars 2015 och förslaget förväntas godkännas då Turkcell Holdings ägande i Turkcell uppgår till 51 procent.

TeliaSoneras direkta och indirekta ägarandel i Turkcell uppgår till totalt 38 procent. TeliaSonera äger 14 procent direkt och resterande del via sitt minoritetsinnehav i Turkcell Holding. Förutsatt att årsstämman bifaller förslaget utgör TeliaSoneras andel av ovan nämnda utdelning 1,492 miljarder turkiska lira. Baserat på en växelkurs för TRY/SEK på 3,30 motsvarar detta cirka 4,9 miljarder svenska kronor före skatt och cirka 4,5 miljarder svenska kronor efter skatt.

Turkcells bolagsstämma har inte fattat något beslut sedan april 2010 då utdelningsbeslut fattades för räkenskapsåret 2009. Utdelningsförslaget till årsstämman den 26:e mars 2015 representerar således räkenskapsåren 2010 till 2014 och motsvarar cirka 42,5 procent av den ackumulerade nettovinsten under perioden.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-03-25, kl 07.30.