Telia Company specificerar viktiga poster i delårsrapporten januari-juni 2017

Inför publiceringen av delårsrapporten januari-juni 2017 den 20 juli, specificerar Telia Company viktiga poster som totalt kommer att ha en negativ påverkan om 1,2 GSEK på rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet och en negativ påverkan om 2,0 GSEK på nettoresultatet i avvecklad verksamhet, i det andra kvartalet. Kassaflödeseffekten är 6,3 GSEK i kvarvarande verksamhet medan det inte har någon kassaflödeseffekt i avvecklad verksamhet.

Kvarvarande verksamhet


Avyttringen av Sergel har slutförts och resulterade i en kapitalvinst om 1,2 GSEK och ingår i rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet. Avyttringen hade en positiv kassaflödeseffekt om 1,9 GSEK och minskade nettoskulden med 1,9 GSEK.


Som ett resultat av försäljningen av Turkcellaktier redovisades en kapitalförlust om 1,8 GSEK medan eget kapital påverkades positivt med 1,3 GSEK. Transaktionen hade en positiv kassaflödeseffekt om 4,4 GSEK.


Till följd av en översyn av värdering av it- och nätverkstillgångar har en nedskrivning om 0,6 GSEK gjorts, främst hänförlig till anläggningstillgångar och aktiverade utvecklingskostnader, och redovisas i Övrig verksamhet. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.


Avvecklad verksamhet


På grund av ökade risker hänförliga till reglering och valuta i Uzbekistan såväl som en förändrad uppfattning om värderingen av Ucell, är det ledningens bästa bedömning att det riskjusterade skuldfria värdet av Ucell har sjunkit från 3,3 GSEK till 1,3 GSEK per den 30 juni 2017. En nedskrivning hänförlig till Ucell om 1,5 GSEK (efter förändringar i bokfört värde och valutakurser) påverkar nettoresultatet i avvecklad verksamhet i det andra kvartalet 2017. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande. Förändringar i någon av de uppskattade riskerna avseende Ucell, skulle ha en materiell påverkan på den uppskattade värderingen. Den enskilt största påverkan på värderingen är köparens förmåga att bedriva verksamhet i landet och konvertera lokal valuta.


Telia Company har beslutat att göra en nedskrivning om 0,3 GSEK av sitt innehav i intressebolaget TOO Rodnik i Kazakstan, av vilket Telia Company konsoliderar till 50 procent. Rodnik äger det börsnoterade bolaget AO KazTransCom. Tillgången anses inte längre ha något värde. Nedskrivningen är inte kassaflödes-påverkande.


Avyttringen av Tcell i Tadzjikistan resulterade i en kapitalförlust om 0,2 GSEK vilken är hänförlig till ackumulerade valutakursförluster omklassificerade till nettoresultatet.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.