Telia Company säljer Telia Carrier till Polhem Infra och föreslår att återföra ursprunglig utdelning för 2019

Telia Company tillkännager idag att man har kommit överens om att sälja sin internationella carrier-verksamhet Telia Carrier till Polhem Infra för 9 450 MSEK på skuldfri bas. I samband med försäljningen ingår Telia Company ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Telia Carrier och säkerställer därmed att Telias kunder även i fortsättningen får ta del av ledande globala nätverkslösningar. Styrelsen har också beslutat att föreslå en ytterligare utdelning på 0,65 SEK per aktie vilket kommer att återföra den totala utdelningen för 2019 till 2,45 SEK per aktie som ursprungligen föreslogs i januari i år.

Telia Carrier håller för närvarande toppositionen i den globala så kallade internet backbone-rankingen. Innehålls- tjänste- och operatörskunder i Telia Carrier står för 65 procent av den globala internettrafiken. Nätverket sträcker sig över Europa, Nordamerika och Asien och kopplar ihop kunder i över 120 länder, med ett särskilt starkt fäste i Skandinavien genom ”Scandinavian Ring” – den del av Telia Carriers nätverk som kopplar samman de största städerna i Norden och Baltikum.   För 2019 rapporterade Telia Carrier en nettoförsäljning om 5 388 MSEK, en EBITDA exklusive IFRS-16 om 500 MSEK (888 MSEK inklusive IFRS-16) samt CAPEX om 396 MSEK. Det resulterade i EBITDA, exklusive IFRS-16, minus CAPEX om 104 MSEK. Det överenskomna priset för Telia Carrier motsvarar en EV/EBITDA multipel, exklusive IFRS-16, för 2019 om 18,9x. Transaktionen förväntas generera en realisationsvinst om cirka 7 GSEK vid slutförande.Till följd av förbättrad visibilitet för Telias underliggande utveckling och den stärkta balansräkningen efter avyttringarna av innehaven i Turkcell Holding och Telia Carrier, har styrelsen beslutat att föreslå en extra utdelning om 0,65 SEK per aktie, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma. Vid godkännande skulle den totala utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2019 uppgå till 2,45 SEK vilket motsvarar den ursprungliga ordinarie utdelningen för 2019 som föreslogs i januari i år och motsvarar 80 procent av det operativa fria kassaflödet. Inbjudan till en extra bolagsstämma kommer skickas ut inom kort.I samband med avyttringen och ägarbytet etablerar Telia Company och Telia Carrier ett långsiktigt strategiskt partnerskap för att säkerställa att Telias kunder ska fortsätta att kunna ta del av de båda bolagens unika förmåga att tillhandahålla tjänster och nya lösningar. Tack vare ägarbytet kommer Telia Carrier, med sina 530 anställda, kunna investera i nätverksutveckling, tjänster och kundvårdsprogram som ger fördelar för innehållsleverantörer, operatörer och företag.Allison Kirkby, vd och koncernchef på Telia Company, säger:- Avyttringen av Telia Carrier visar på värdet som Telia har byggt upp i sin digitala infrastruktur - och idag kan vi realisera en del av det värdet. Efter den här försäljningen kan vi koncentrera oss på våra marknader i Norden och Baltikum, samtidigt som vi säkrar att våra kunder även framöver kan ta del av Telia Carriers världsledande lösningar genom ett långsiktigt strategiskt partnerskap.- Merparten av intäkterna från försäljningen kommer att användas för att stärka vår balansräkning och därmed ge en solid finansiell bas för Telia Company och våra aktieägare, vilket möjliggör både investeringar i tjänster och nätverk på våra kärnmarknader samt ger en stark grund för attraktiv aktieägarersättning.- Jag vill tacka alla på Telia Carrier för att de under årens lopp byggt en så stark och kundcentrerad verksamhet. Den här transaktionen är ett kvitto på det värde de har skapat för sina kunder och för Telia Companys ägare. Jag är övertygad om att under fortsatt ledning av Staffan Göjeryd, chef för Telia Carrier, kommer Polhem Infra att vara en utmärkt ägare av Telia Carrier och att bolaget kommer att gå från klarhet till klarhet under deras förvaltning.Förvärvet är Polhem Infras första investering i digital infrastruktur. Polhem Infra ägs gemensamt av AP-fonderna; Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Bolagets mål är att lägga bästa möjliga grund för långsiktiga investeringar i infrastruktur för att möta samhällets långsiktiga behov. Fokus ligger på samarbete och hållbarhet.Mikael Lundin, vd för Polhem Infra, säger:- Som investerare i nordisk infrastruktur kommer vi att vara en stabil och långsiktig ägare, dedikerade till bolaget och dess roll i övergången till hållbara samhällen. Vår drivande styrelse kommer att stötta bolaget och vi kommer att fortsätta investera i digital infrastruktur, som är ett kärnområde för våra investeringar.Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden (relaterade till t.ex. konkurrens och utländska direktinvesteringar) i bland annat EU och USA och förväntas slutföras under första halvåret 2021.

Per den 30 september 2020 kommer Telia Carriers verksamheten att betraktas som tillgångar som innehas för försäljning i Telia Companys redovisning.

 Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 08:00 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.