Telia Companys årsstämma den 2 april 2020

Vid dagens årsstämma i Telia Company AB (publ) beslutades följande:Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade samtliga styrelseledamöterna under 2019 och den tidigare verkställande direktören och koncernchefen Johan Dennelind samt den tillförordnad verkställande direktören och koncernchefen Christian Luiga ansvarsfrihet för 2019.Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 1,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,90 kronor. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 6 april 2020 och den 23 oktober 2020. Euroclear Sweden beräknas därmed genomföra utbetalningarna den 9 april 2020 respektive den 28 oktober 2020.Styrelseledamöterna Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Settman, Olaf Swantee och Martin Tivéus omvaldes. Som nya ledamöter valdes Ingrid Bonde och Jeanette Jäger. Lars-Johan Jarnheimer omvaldes till ordförande i styrelsen och Ingrid Bonde valdes till vice ordförande i styrelsen.Stämman beslutade om följande arvoden till styrelseledamöterna (samtliga oförändrade från 2019): 1 825 000 kronor till ordföranden, 860 000 kronor till vice ordföranden och 610 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 275 000 kronor och till övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 kronor var, till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor.Det beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och Deloitte AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2021. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.Daniel Kristiansson (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Patricia Hedelius (AMF Försäkring och AMF Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder) valdes att ingå i valberedningen.Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2020/2023. Årsstämman godkände även överlåtelse av egna aktier till deltagarna.Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021 på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki, varvid bolagets innehav vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier som återköpts av bolaget.Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission antogs av årsstämman.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

    

  

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.