Oikaisu TeliaSoneran tammi-joulukuu 2002 tilinpäätöstiedotteen pro formalukuihin

Oikaisu TeliaSoneran tammi-joulukuu 2002 tilinpäätöstiedotteen pro
formalukuihin

Helmikuun 19. päivänä 2003 julkaistussa TeliaSoneran vuoden 2002
tilinpäätöstiedotteessa on havaittu laskuvirhe pro forma -luvuissa.
Tehdyt korjaukset koskevat mm. Com hemistä ja Telia Finlandista tehtyjä
vähennyksiä "Oikaisut"-sarakkeessa. Myös pro forma -veroja on korjattu.
Korjaukset eivät vaikuta juridiseen tulokseen eivätkä erillisyhtiö
Telian ja erillisyhtiö Soneran tuloksiin.
Korjatuilla pro forma -luvuilla ei ole myöskään vaikutusta TeliaSoneran
tilinpäätöstiedotteessa annettuihin näkymiin.
Oikeat pro forma -luvut ilmenevät alla olevista tilinpäätöstiedotteen
taulukoita vastaavista taulukoista.
Kuten tilinpäätöstiedotteessa todettiin, TeliaSonera on hankkimassa
itselleen yhä vapaalla markkinnoilla olevia Soneran osakkeita ja
optioita. Tästä syystä käyvän arvon oikaisut ja liikearvo tulevat vielä
täsmentymään. Tämä voi myöhemmässä vaiheessa johtaa uusiin pro forma -
lukujen oikaisuihin.TeliaSonera pro forma* - tuloskatsaus
Tammikuu-joulukuu
2002 2001 2002 2001
msek msek meur** meur**
Liikevaihto 80 979 80 925 8 809 8 803
Liikevaihdon muutos (%) 0,1 9,3 0,1 9,3
Vertailukelpoinen 25 457 21 768 2 769 2 368
käyttökate
Vertailukelpoinen 31,4 26,9 31,4 26,9
käyttökateprosentti
Liiketulos -45 958 9 586 -5 000 1 043
Vertailukelpoinen 7 320 -1 514 796 -165
liiketulos
Vapaa kassavirta 9 534 -7 008 973 -762
Käyttöomaisuusinvestoinni 11 459 21 189 1 246 2 305
t
* Olettaen Soneran omistuksen olevan 100 % ja pois lukien Telian
Suomen matkaviestintätoiminnot sekä Ruotsin kaapelitelevisiotoiminnot
** Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0,10878
Telia Sonera Baltian Oikai-sut Pro forma
MSEK yksiköt 2002
Liikevaihto 57 138 20 505 6 199 -2 863 80 979
Vertailukelpoinen 14 909 7 280 3 036 232 25 457
käyttökate
Liiketulos -10 900 -35 001 1 396 -1 453 -45 958
Vertailukelpoinen 3 582 3 795 1 396 -1 453 7 320
liiketulos


Pro forma* 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
MSEK 2002 2001 2000
Tiivistetty tuloslaskelma
Liikevaihto 80 979 80 925 74 070
Vertailukelpoinen käyttökate 25 457 21 768 20 681
Liiketulos -45 958 9 586 20 852
TULOS RAHOITUSERIEN JäLKEEN -46 791 5 253 20 382
NETTOTULOS -32 890 2 143 15 239


Pro forma* 31.12.
MSEK 2002
Tiivistetty tase
AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYöDYKKEET 171 656
Vaihtuvat vastaavat 33 714
Vastaavaa yhteensä 205 370
OMA PääOMA 108 829
VäHEMMISTöOSUUDET 5 120
KULUVARAUKSET 18 324
PITKäAIKAISET LAINAT 31 336
Lyhytaikaiset lainat 12 608
Korottomat velat 29 153
VASTATTAVAA YHTEENSä 205 370
Pro forma* 1.1.- 1.1.- 1.1.-
MSEK 31.12. 31.12. 31.12.
2002 2001 2000
Tiivistetty kassavirtalaskelma
Liiketoiminnan kassavirta 20 717 14 181 14 405
Hankitut aineettomat ja aineelliset
hyödykkeet -11 183 -21 189 -20 515
Vapaa kassavirta 9 534 -7 008 -6 110
Muut investoinnit 7 685 35 200 -23 491
Investointien kassavirta -3 498 14 011 -44 006
Rahoituksen kassavirta -21 889 -20 511 63 971
Kauden kassavirta -4 670 7 681 34 370
* Olettaen Soneran omistuksen olevan 100 % ja pois lukien Telian
Suomen matkaviestintätoiminnot sekä Ruotsin kaapelitelevisiotoiminnot


TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä tiedote voi sisältää TeliaSoneran Soneran osakkeenomistajille ja
optio-oikeuksien haltijoille tekemään lunastustarjoukseen liittyviä
tulevaisuutta koskevia lausumia. Lausumat, jotka eivät kuvaa
historiallisia tosiasioita, kuten lausumat koskien TeliaSoneran ja
Soneran oletuksia ja odotuksia, ovat tulevaisuutta koskevia ennusteita.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi tulevista olosuhteista. TeliaSoneralla ja
Soneralla ei ole mitään velvollisuutta ja ne nimenomaisesti kieltäytyvät
päivittämästä tai muuttamasta tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden
tiedon perusteella tai tulevien tapahtumien valossa tai muusta syystä.


TIETTYJÄ HENKILÖITÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET OSALLISTUA LUNASTUSTARJOUKSEEN

Siltä osin kun lunastustarjouksessa tarjotaan TeliaSoneran
arvopapereita, sitä ei tehdä Australiassa, Hongkongin
erityishallintoalueella, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa, johtuen
näiden maiden ja alueiden arvopaperilainsäädäntöjen asettamista
rajoituksista. Siltä osin kun lunastustarjouksessa tarjotaan
käteisvastiketta, se kuitenkin tehdään Australiassa, Hongkongin
erityishallintoalueella, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa. Johtuen
Italian ja Etelä-Afrikan arvopaperilainsäädäntöjen asettamista
rajoituksista lunastustarjousta ei tehdä näissä maissa.

HUOMIOITAVAA

Telia ilmoitti 9.12.2002 toteuttaneensa Soneran kaikille
osakkeenomistajille ja optio-oikeudenhaltijoille tekemänsä
vaihtotarjouksen. Telia vaihtoi nimensä TeliaSoneraksi 9.12.2002.
Vaihtotarjouksen toteuttamisen seurauksena TeliaSonera tarjoutui Suomen
arvopaperimarkkinalain mukaisesti lunastamaan loputkin Soneran
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, joiden osalta
vaihtotarjousta ei hyväksytty. Tämä tiedote ei ole tarjous ostaa tai
tarjouspyyntö myydä TeliaSoneran osakkeita. Lunastustarjoukseen liittyvä
lunastustarjousasiakirja, joka koostuu lunastustarjousta koskevasta
asiakirjasta sekä 30.9.2002 päivätystä vaihtotarjousasiakirjasta on
saatavilla lunastustarjousaikana seuraavista paikoista: TeliaSoneran
pääkonttori, Mårbackagatan 11, S-123 86 Farsta, Ruotsi; Soneran
pääkonttori, Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki; Nordea Pankki Oyj:n
omaisuuspalvelukonttorit; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n
arvopaperikonttorit; HEX Gate, Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki sekä
Internetissä osoitteista www.telia.com/investorrelations ja
www.sonera.fi (Sijoittajatietoa). SONERAN ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
LUKEA LUNASTUSTARJOUSASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LUNASTUSTARJOUKSEN
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TEKEMISTÄ.
_______________________________________________
Lisätietoja journalisteille antavat: Puhelin + 46 8 713 58 30

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01340/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01340/wkr0002.pdf