TeliaSoneran yhtiökokous

TeliaSoneran yhtiökokous

Oheisena [suomenkielinen] tiedote TeliaSonera AB:n yhtiökokouksesta,
joka pidetään torstaina 8.5.2003 kello 17.00 Ruotsin aikaa Globenin
Annexissa Tukholmassa. Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen myös videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa
Helsingin Messukeskuksessa.

TeliaSonera tulee julkaisemaan yhtiökokouskutsun torstaina 3.4.2003
seuraavissa ruotsalaisissa lehdissä: Post- och Inrikes Tidningar, Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten ja
Dagens Industri. Suomessa vastaavat lehdet ovat Kauppalehti, Helsingin
Sanomat ja Hufvudstadsbladet. Ilmoittautumisia vastaanottava
asiakaspalvelu avautuu klo 09.00 Ruotsin aikaa.


Tukholmassa 2.4.2003

TeliaSonera AB (publ)

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Puhelin + 46 8 713 58 30

TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen torstaina 8.5.2003

Varsinainen yhtiökokous pidetään klo 17.00 Ruotsin aikaa Globenin Annex-
salissa Tukholmassa.
Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös
videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa Helsingin
Messukeskuksessa. Ovet avataan paikallista aikaa klo 15.30 Tukholmassa
ja 16.30 Helsingissä. Kahvitarjoilu ennen kokousta
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
· joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon maanantaina 28.4.2003 ja
· joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan
yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 2.5.2003 klo 16.00 Ruotsin
aikaa.
Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB,
Box 10, SE-182 11 Danderyd, Ruotsi, puhelimitse numeroon +46-(0)8-713
6413 (Ruotsi) tai 0800-133 220 (Suomi), faksilla numeroon +46-(0)8-713
1314, tai, yksityishenkilöiden tapauksessa, Internet-sivuilla
osoitteessa www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa. Puhelimitse voi
ilmoittautua arkisin klo 9.00-17.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen
yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-
tunnus, osoite, puhelinnumero päivisin sekä osallistujien lukumäärä.
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on myös kerrottava, missä
kokouspaikassa hän osallistuu yhtiökokoukseen. Valtakirjat,
kaupparekisteriotteet ja muut vastaavat asiakirjat tulee toimittaa
yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään maanantaina 5.5.2003.
Mahdollinen valtakirja tulee toimittaa alkuperäisenä, joten sitä ei voi
lähettää Internetin kautta tai faksilla.
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan on tilapäisesti rekisteröitävä osakkeensa omiin
nimiinsä yhtiön osakasluetteloon viimeistään maanantaina 28.4.2003.
Osakkeenomistajan tulee informoida omaisuudenhoitajaa tästä hyvissä
ajoin ennen maanantaita 28.4.2003, jolloin osakkeiden tulee olla
tilapäisesti rekisteröity. Tämä menettely koskee myös osakkeenomistajia,
jotka käyttävät jonkun pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai käyvät
kauppaa Internetin välityksellä. Tarkempia tietoja tulee kysyä hyvissä
ajoin omasta omaisuudenhoitopalvelusta.
Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt
suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet ovat hallintarekisteröityjä,
APK tulee tilapäisesti rekisteröimään nämä osakkeenomistajat yhtiön
osakasluetteloon käyttäen täsmäytyspäivänä 25.4.2003. Näiden
suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle
osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
Ne, jotka eivät voi olla läsnä yhtiökokouksessa, voivat tutustua
toimitusjohtajan puheeseen ja yhtiökokouksen esittelyaineistoon yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa
yhtiökokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Käsiteltävät asiat

Kokouksen avaus

1.Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Vuoden 2002 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä
konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
Toimitusjohtaja Anders Igelin puheenvuoro
7. Vuoden 2002 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistaminen
8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun
täsmäytyspäivästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
vuoden 2002 osalta
10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo
ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä
13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen
14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajien valinta
16. Osakkeenomistaja Einar Hellbomin ehdotus Svenskt Näringsliv -
järjestöstä eroamisesta
17. Osakkeenomistaja Bertil Leufvenmarkin ehdotus optioiden 2001/2005
merkintähinnan alentamisesta (TeliaSonera TO 1)
18. Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus
nimitysvaliokunnan valinnasta
19. Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus
hallituksen valtuuttamisesta valitsemaan palkitsemisvaliokunta
20. Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus
hallituksen valtuuttamisesta valitsemaan tarkastusvaliokunta
Kokouksen päättäminen
Kohta 8 - Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 kruunua osakkeelta ja
että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.5.2003. Jos yhtiökokous päättää
hyväksyä hallituksen ehdotuksen, osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan
tapahtuvan 16.5.2003.
Kohdat 13, 14 ja 15 - Tilintarkastajat
Ehdotetaan, että vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
tilintarkastajien lukumäärä on kaksi ja ettei varatilintarkastajia
valita. Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan ja että tilintarkastajiksi valitaan Ernst &
Young AB ja KPMG Bohlins AB.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 65 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa edellä mainittuja
ehdotuksia.

Kohta 16 - Eroaminen Svenskt Näringsliv -järjestöstä
Osakkeenomistaja Einar Hellbom ehdottaa, että TeliaSonera AB eroaa
Svenskt Näringsliv -järjestöstä, koska jäsenyydestä saatava hyöty ei
vastaa jäsenyyden kustannuksia.

Kohta 17 - Optioiden 2001/2005 merkintähinnan alentaminen (TeliaSonera
TO 1)
Osakkeenomistaja Bertil Leufvenmark ehdottaa, että yhtiökokous päättää
yhtiön liikkeellelaskemien 2001/2005 optioiden (päätetty varsinaisessa
yhtiökokouksessa 2001) merkintähinnan alentamisesta nykyisestä 69,00
kruunusta osakkeelta 21,00 kruunuun osakkeelta tai vaihtoehtoisesti
32,00 kruunuun osakkeelta ja että hallitus ryhtyy henkilöstöoptio-
ohjelman suhteen merkintähinnan alentamisesta johtuviin toimenpiteisiin.

Kohdat 18, 19 ja 20 - Valiokunnat
Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistys ehdottaa, että
yhtiökokous valitsee nimitysvaliokunnan sekä valtuuttaa hallituksen
valitsemaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan.
Nimitysvaliokunta koostuu yhtiöstä riippumattomista osakkeenomistajista,
jotka edustavat yhtiön omistajia yhtiökokouksessa. Valiokuntaan tulisi
kuulua myös yksi pienten osakkeenomistajien edustaja.

Toimintakertomus ja muut asiakirjat
Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2002 sekä
osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla torstaista 24.4.2003
lähtien. Asiakirjat ovat nähtävinä TeliaSonera AB:ssä, Investor
Relations, Mårbackagatan 11, Farsta, ja niitä voi tilata osoitteesta:
TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd tai puhelimitse numerosta +46-
(0)8-713 6413 (Ruotsi) tai 0800-133 220 (Suomi).

Tukholmassa maaliskuussa 2003

Hallitus

ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB
(publ), to be held on Thursday, May 8, 2003 at 5.00 p.m. Swedish time at
Annexet, Globe Arenas, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at the
Helsinki Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please
contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-(0)8-713 6413, Internet
www.teliasonera.com under section Investor Relations.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01380/wkr0002.pdf