TeliaSonera Finland solmi kaupalliset matkaviestinnän laskevan liikenteen sopimukset

TeliaSonera Finland solmi kaupalliset matkaviestinnän laskevan
liikenteen sopimukset

Suomen kolme matkaviestinnän verkko-operaattoria, Sonera Mobile Networks
Oy (TeliaSonera Finland Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö), Radiolinja
Origo Oy ja Finnet Verkot Oy ovat keskenään sopineet toisiltaan
perimistään matkaviestinnän laskevan liikenteen maksuista.

Matkaviestinoperaattorilla on Suomessa velvollisuus hinnoitella
yhteenliittämismaksunsa siten, että ne ovat kustannussuuntautuneita ja
syrjimättömiä. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa,
joka on kustannukset ja tehokkuus huomioonottaen kohtuullinen.
Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös kohtuullinen
pääomalle laskettava tuotto, johon vaikuttavat teleyrityksen tekemät
investoinnit ja niihin liittyvät riskit.

Maaliskuun alusta alkaen TeliaSonera Finland saa muilta operaattoreilta
9 senttiä minuutilta jokaisesta puhelusta, joka soitetaan sen
matkapuhelinverkkoon (aiemmin 12,78 senttiä / minuutti). Yhtiö arvioi,
että uudella hinnalla on vuositasolla muutaman prosenttiyksikön
vuosittainen liikevaihtovaikutus ja lähes yhtä suuri vaikutus
kustannuksiin sekä noin 5 miljoonan euron käyttökatevaikutus.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Jyrki Karasvirta, Vice President Communications and Brand Marketing,
TeliaSonera Finland, tel +358-40-737 21 45
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys.
Joulukuun lopussa 2003 TeliaSoneralla oli 11 957 000
matkaviestintäasiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 37 610 000), 8 061 000
kiinteän verkon asiakasta ja (ml. osakkuusyhtiöt
9 160 000.) ja 1 631 000 internet-asiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 1 691
000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä
omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja
Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä, Helsingin
Pörssissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Tammi-joulukuu 2003 pro
forma -liikevaihto oli 81,7 miljardia Ruotsin kruunua (9,01 miljardia
euroa). Työntekijöiden määrä oli 26 694.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00280/wkr0002.pdf