TeliaSoneran yhtiökokous

TeliaSoneran yhtiökokous

Oheisena kutsu TeliaSonera AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 28.4.2004 klo 17.00 Ruotsin aikaa Globen
Areenalla Tukholmassa. Osakkeenomistajat voivat osallistua
yhtiökokoukseen myös videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa
Helsingin Messukeskuksessa.

TeliaSonera julkaisee yhtiökokouskutsun tiistaina 30.3.2004 seuraavissa
ruotsalaisissa lehdissä: Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter ja
Svenska Dagbladet. Suomessa vastaavat lehdet ovat Kauppalehti, Helsingin
Sanomat ja Hufvudstadsbladet. Ilmoittautumisia vastaanottava
asiakaspalvelu avautuu 30.3.2004 klo 9.00 Ruotsin aikaa.

Tukholmassa 29.3.2004

TeliaSonera AB (publ)

________________________________
Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.
TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen keskiviikkona 28.4.2004

Varsinainen yhtiökokous pidetään klo 17.00 Ruotsin aikaa Globe Areenalla
Tukholmassa.
Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös
videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa Helsingin
Messukeskuksessa. Ovet avataan paikallista aikaa klo 15.30 Tukholmassa
ja 16.30 Helsingissä. Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
· joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon perjantaina 16.4.2004 ja
· joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan
yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 22.4.2004 klo 16.00 Ruotsin aikaa.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB,
Box 10, SE-182 11 Danderyd, Ruotsi, puhelimitse numeroon +46-(0)8-611
6015 (Ruotsi) tai 0800- 30 4040 (Suomi), faksilla numeroon +46-(0)8-611
6017 (Ruotsi) tai 0800- 30 4041 (Suomi) tai, yksityishenkilöiden
tapauksessa, Internet-sivuilla osoitteessa
www.teliasonera.fi/Sijoittajatietoa. Puhelimitse voi ilmoittautua
arkisin klo 9.00-17.00 Ruotsin aikaa (kuitenkin viimeistään torstaina
22.4.2004 klo 16.00 mennessä). Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava
seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero
päivisin sekä osallistujien lukumäärä. Ilmoittautumisen yhteydessä
osakkeenomistajan on myös kerrottava, missä kokouspaikassa hän
osallistuu yhtiökokoukseen. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut
vastaavat asiakirjat tulee toimittaa yhtiölle yllä mainittuun
osoitteeseen viimeistään perjantaina 23.4.2004. Mahdollinen valtakirja
tulee toimittaa alkuperäisenä, joten sitä ei voi lähettää Internetin
kautta tai faksilla.
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan tulee tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa omiin
nimiinsä yhtiön osakasluetteloon perjantaina 16.4.2004.
Osakkeenomistajan tulee informoida omaisuudenhoitajaa tästä hyvissä
ajoin ennen perjantaita 16.4.2004, jolloin osakkeiden tulee olla
tilapäisesti rekisteröity. Tämä menettely koskee myös osakkeenomistajia,
jotka käyttävät pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai käyvät kauppaa
Internetin välityksellä. Tarkempia tietoja tulee kysyä hyvissä ajoin
omasta omaisuudenhoitopalvelusta.
Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt
suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity, APK
tulee tilapäisesti rekisteröimään nämä osakkeenomistajat yhtiön
osakasluetteloon käyttäen täsmäytyspäivänä perjantaita 16.4.2004. Näiden
suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle
osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Ne, jotka eivät voi olla läsnä yhtiökokouksessa, voivat tutustua
toimitusjohtajan puheeseen ja yhtiökokouksen esittelyaineistoon yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi/Sijoittajatietoa
yhtiökokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Käsiteltävät asiat
Kokouksen avaus
1.Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Vuoden 2003 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä
konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
Toimitusjohtaja Anders Igelin puheenvuoro
7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistaminen
8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun
täsmäytyspäivästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
vuoden 2003 osalta
10. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja varajäsenten
lukumäärän vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo
ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä
13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen
15. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
16. Tilintarkastajien valinta
17. Osakkeenomistaja Ruotsin Osakesäästäjien Liiton (Sveriges
Aktiesparares Riksförbund) ehdotus nimitysvaliokunnan valinnasta, joka
koostuu kolmesta viiteen yhtiöstä riippumattomasta jäsenestä
18. Osakkeenomistaja Osmo Sorosen ehdotus määrätä hallitus päättämään 60
päivän kuluessa yhtiökokouksesta toimitustakuusta uusille kuluttaja-
asiakkaille
19. Osakkeenomistaja Einar Hellbomin ehdotus Näringslivets fond/Timbro -
järjestön velvoittamiseksi tekemään selvitys viime vuosien kampanjoista
ja kuluista sekä rahavarojen takaisinmaksamiseksi yhtiöille
20. Kokouksen päättäminen

Kohta 8 - Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 1 kruunu osakkeelta ja että
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.5.2004. Jos yhtiökokous päättää
hyväksyä hallituksen ehdotuksen, osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan
tapahtuvan 6.5.2004.
Kohta 13 - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että olisi mahdollista valita ainoastaan yksi
tilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi nimetään
tilintarkastusyhteisö.

Ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n uudeksi sanamuodoksi:
"Varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kaksi ja enintään kolme
tilintarkastajaa sekä korkeintaan saman määrän varatilintarkastajia.
Yhtiökokous voi nimittää myös ainoastaan yhden tilintarkastajan, mikäli
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö."

Kohdat 14, 15 ja 16 - Tilintarkastajat
Edellyttäen, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti kohdassa 13, ehdotetaan seuraavaa:
Nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyy vuoden 2004 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tämän jälkeen tilintarkastajien lukumäärä on
yksi (tilintarkastusyhteisö) kuitenkin siten, että kunnes yhtiökokouksen
päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on rekisteröity,
tilintarkastajien lukumäärä on kaksi. Varatilintarkastajia ei valita.
Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajiksi
valitaan tilintarkastusyhteisö Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ja
yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimiseen saakka myös Peter Bladh.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 64,4% yhtiön kaikista osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa uusien tilintarkastajien
valintaa.
Kohta 17 - Nimitysvaliokunta
Osakkeenomistaja Ruotsin Osakesäästäjien Liiton (Sveriges Aktiesparares
Riksförbund) ehdotus nimitysvaliokunnan valinnasta, joka koostuu
kolmesta viiteen yhtiöstä riippumattomasta jäsenestä. Jäsenten, jotka
valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee edustaa yhtiön
osakkeenomistajia ja yhden jäsenistä pienempiä osakkeenomistajia.
Kohta 18 - Toimitustakuu
Osakkeenomistaja Osmo Sorosen ehdotuksen pääsisältö on, että yhtiökokous
määrää hallituksen 60 päivän kuluessa yhtiökokouksesta päättämään
toimitustakuusta, joka velvoittaa yhtiön korvaamaan toimituksen
viivästymisen niille kuluttajille, jotka eivät ole saaneet palvelua
palvelusopimuksessa määritellyssä ajassa, joko i) tarjoamalla palvelun
veloituksetta 12 kuukauden ajan tai ii) tarjoamalla rahallisen
korvauksen, joka vastaa palvelun 3 kuukauden kustannuksia (siinä
tapauksessa, että kuluttaja on peruuttanut tilauksensa palvelun
toimituksen viivästymisen vuoksi).
Kohta 19 - Näringslivets fond (The Swedish Free Enterprise Foundation)
Osakkeenomistaja Einar Hellbomin ehdotus, jonka mukaan i) Näringlivets
fond/Timbro velvoitetaan tekemään selvitys viime vuosien kampanjoista ja
kuluista sekä ilmoittamaan, saavuttavatko 100 miljoonaa kruunua palkkaa
saavat johtajat parempia työtuloksia kuin 10 miljoonaa kruunua palkkaa
saavat, ja ii) vaaditaan, että rahavarat maksetaan takaisin yhtiöille ja
kunkin yhtiön osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus päättää rahojen
jaosta osakkeenomistajien kesken, sijoittamisesta yhtiöön tai käytöstä
yhtiötä hyödyttävän suhdetoiminnan edistämiseen.
Toimintakertomus ja muut asiakirjat
Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2003 sekä
osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla keskiviikosta 14.4.2004
lähtien. Asiakirjat ovat nähtävinä TeliaSonera AB:ssä, Investor
Relations, Sturegatan 1, Stockholm, ja niitä voi tilata osoitteesta:
TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd tai puhelimitse numerosta
+46-(0)8-611 6015 (Ruotsi) tai 0800- 30 4040 (Suomi).

Tukholmassa maaliskuussa 2004
HallitusENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB
(publ), to be held on Wednesday, April 28, 2003 at 5.00 p.m. Swedish
time at the Globe Arena, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at the
Helsinki Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please
contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-(0)8-611 6015, Internet
www.teliasonera.com under section Investor Relations.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00610/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00610/wkr0002.pdf