TeliaSoneran yhtiökokous 28.4.2004

TeliaSoneran yhtiökokous 28.4.2004

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n (publ) yhtiökokous hyväksyi vuoden 2003
tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti 1,00 Ruotsin kruunun suuruisen osingon maksamisesta
osakkeenomistajille ja osingonmaksun täsmäytyspäivä on maanantai
3.5.2004. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun arvioidaan tapahtuvan
Arvopaperikeskuksesta torstaina 6.5.2004.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
tilivuodelta 2003.

Varsinaiset jäsenet Tom von Weymarn, Carl Bennet, Eva Liljeblom, Sven-
Christer Nilsson, Paul Smits, Caroline Sundewall ja Roger Talermo
valittiin uudelleen hallitukseen.

Lennart Låftman ja Timo Peltola valittiin uusina jäseninä hallitukseen.
Lennart Låftman on syntynyt vuonna 1945 ja hän on ollut aikaisemmin
Femte AP-fonden -rahaston toimitusjohtajana. Timo Peltola on syntynyt
vuonna 1946 ja hän on pakkausalan yritys Huhtamäki Oyj:n
toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle
750 000 Ruotsin kruunua, varapuheenjohtajalle 550 000 kruunua ja muille
yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille 400 000 kruunua
kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 75 000 kruunun ja jokaiselle muulle
tilintarkastusvaliokunnan jäsenelle 50 000 kruunun korvaus.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:n sanamuotoa seuraavasti:
" Varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kaksi ja enintään kolme
tilintarkastajaa sekä korkeintaan saman määrän varatilintarkastajia.
Yhtiökokous voi nimittää myös ainoastaan yhden tilintarkastajan, mikäli
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö."

Tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers AB valittiin yhtiön
tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajanaan Göran Tidström
vuoden 2008 yhtiökokouksen loppuun. Auktorisoitu tilintarkastaja Peter
Bladh valittiin tilintarkastajaksi siihen asti kunnes yhtiökokouksen
päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on rekisteröity.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa korvaus laskun perusteella.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040427BIT01150/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040427BIT01150/wkr0002.pdf