TeliaSonera sopinut ostavansa Cukurovalta lisää Turkcellin osakkeita

· TeliaSonera on sopinut Cukurova-konsernin kanssa ostavansa siltä 27,0
prosentin efektiivisen osuuden Turkcellista 3,1 miljardin US dollarin
käteisvastiketta vastaan (21,8 miljardia Ruotsin kruunua) ja
kasvattavansa efektiivisen omistusosuutensa 64,3 prosenttiin

· TeliaSonera ei tule tekemään julkista ostotarjousta Turkcellista,
joka tulee säilymään pörssilistattuna yhtiönä

· Cukurova jatkaa paikallisena yhteistyökumppanina 13,5 prosentin
omistusosuudella

· Transaktio korostaa TeliaSonera sitoutumista Turkkiin ja Turkcelliin
sekä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia

· Toimenpiteellä odotetaan olevan positiivinen vaikutus tulokseen ja
kassavirtaan

TeliaSonera, Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys, on tänään
sopinut turkkilaisen Cukurova-konsernin kanssa ostavansa siltä kaikki
loput Turkcell Holdingin osakkeet. Näin ollen TeliaSonera ostaa 27,0
prosentin efektiivisen osuuden Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S:stä 3,1
miljardin US dollarin käteisvastiketta vastaan (21,8 miljardia Ruotsin
kruunua) ja kasvattavansa efektiivisen omistusosuutensa 64,3
prosenttiin. Turkcell on Turkin johtava matkaviestinoperaattori, jolla
oli 23,4 miljoonaa matkaviestinasiakasta 31.12.2004.

Transaktio on ehdollinen lopullisen dokumentaation sopimiselle, mukaan
lukien osakkeiden kauppakirja, Turkcellin juridis-taloudelliselle
tarkastukselle (due diligence) ja tarvittavien viranomais- ja kolmansien
osapuolten hyväksyntöjen saannille. Sopimus on ehdollinen varsinkin
sille, että Turkin pääomamarkkinalautakunta vahvistaa erivapauden olla
tekemättä pakollista ostotarjousta.

Transaktion odotetaan olevan tulosta ja kassavirtaa kasvattava, ennen
synergiaetujen huomioonottamista.

Transaktio arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2005 toisen
vuosineljänneksen aikana.

TeliaSonera ei tule tekemään julkista ostotarjousta Turkcellista joka
säilyy pörssilistattuna yhtiönä. TeliaSonera tukee Turkcellin nykyistä
osingonjakopolitiikkaa.

TeliaSonera arvostaa Turkcellin nykyisen toimivan johdon panosta
yrityksen vahvan suorituskyvyn taustalla ja luottaa johdon kykyyn jatkaa
liiketoiminnan kehittämistä edelleen sekä hyödyntämään mielenkiintoisia
tulevaisuuden mahdollisuuksia.

”Turkcellilla on ansiokas historia ja kiinnostavat
kehitysmahdollisuudet. Transaktio vahvistaisi molempien yhtiöiden
tulevaisuuden mahdollisuuksia” kommentoi Anders Igel, TeliaSoneran
toimitusjohtaja.


Puhelinkonferenssi
Analyytikot, sijoittajat ja kansainvälinen media kutsutaan myös
osallistumaan englanninkieliseen puhelinkonferenssiin tiistaina
29.3.2005.
Aika: kello 16:00 Helsingin aikaa, kello 16:00 Istanbulin aikaa.
Varmistaaksesi osallistumisesi puhelinkonferenssiin, ole hyvä ja soita
joitakin minuutteja ennen puhelinkonferenssin alkamista.
Puhelinkonferenssin numero: +44 (0)207 162 0183.
Osallistujien tulee ilmoittaa: TeliaSonera
Replay number: +44 (0)207 031 4064 aina 5.4.2005 asti, tunnuskoodi:
653460.

TeliaSonera
TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys.
Joulukuun lopussa 2004 TeliaSoneralla oli 15,4 miljoonaa
matkaviestintäasiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 51,4 miljoonaa),
8,3 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta ja (osakkuusyhtiöt mukaan lukien
8,9 miljoonaa) ja 2,0 miljoonaa Internet-asiakasta (osakkuusyhtiöt
mukaan lukien 2,1 miljoonaa). Kotimarkkinoiden ulkopuolella
TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla
Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman
Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuun 2004 liikevaihto oli
81,9 miljardia Ruotsin kruunua (11,2 miljardia US dollaria).
Työntekijöiden määrä oli vuoden lopussa 29 082.


MSEK (IFRS) 2002 2003 2004
Liikevaihto 80 979 81 772 81 937
Käyttökate ennen 25 457 30 690 30 196
kertaluonteisia eriä
Nettotulos -32 890 7 671 12 964
Matkaviestinasiakkaiden 10,6 11,9 15,4
määrä (milj.)
Kiinteän verkon 8,3 8,1 8,3
asiakkaiden määrä
(milj.)
Työntekijöiden määrä 28 460 26 694 29 082
vuoden lopussa


Turkcell
Turkcell on Turkin johtava matkaviestinoperaattori, jolla oli 23,4
miljoonaa asiakasta 31.12.2004. Turkcellilla on myös omistusosuuksia
matkaviestinliiketoiminnoissa Pohjois-Kyproksella, Ukrainassa ja
Euraasiassa. Yritys on listattu Istanbulin pörssissä ja se on ainoa
turkkilainen New Yorkin pörssissä noteerattu yritys. Vuoden 2004
yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 2 550 miljoonaa US
dollaria. Vuoden 2003 lopussa yrityksellä oli 5 062 työntekijää.


MUSD (US GAAP) 2002 2003 Q1-Q3 2004
Liikevaihto 1 974 2 459 2 550
Käyttökate ennen 761 1 036 1 293
kertaluonteisia eriä
Nettotulos 102 754 685
Matkaviestinasiakkaiden 15,7 19,0 23,4
määrä (milj.) (joulukuu,04)
Työntekijöiden määrä 4 076 5 062 Ei saatavilla
kauden lopussa

Turkcellin tilinpäätöstiedot ilman oikeudenkäynteihin liittyviä
kuluvarauksia.Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta
siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien
tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Erityisesti tässä lehdistötiedotteessa oletetaan, että nyt tehty
sopimus, johtaa lopulliseen sopimukseen ja että transaktio tullaan
saattamaan päätökseen. Tällaisen sopimuksen toteutus on riippuvainen
juridis-taloudellisesta tarkastuksesta ja sopimuksen päätökseen
saattaminen on riippuvainen lukuisista ehdoista, mukaan lukien
viranomaisten ja kolmansien osapuolien hyväksynnät. Erityisesti ehtona
transaktiolle on, että Turkin pääomamarkkinalautakunta vahvistaa
erivapauden olla tekemättä pakollista ostotarjousta.

Huom: seuraavaa muuntokerrointa on käytetty vertailun helpottamiseksi
tässä lehdistötiedotteessa transaktiota koskien: USD 1 = SEK 7,02.
Vuoden 2004 keskikurssia USD 1 = SEK 7,34 on käytetty vuoden 2004
liikevaihtoa konvertoitaessa.
_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30