TeliaSonera ja johtavat eurooppalaiset operaattorit alentavat verkkovierailuhintoja

Tukkuhintakatto edesauttamaan Euroopan talousalueen keskimääräisten verkkovierailuhintojen alenemista noin 50 prosentilla TeliaSonera ja johtavat eurooppalaiset matkaviestinoperaattorit ovat sopineet verkkovierailun keskimääräisten tukkuhintojen puolittamisesta. Tämän odotetaan alentavan merkittävästi vähittäismyyntihintoja verkkovierailupalveluissa, joiden ansiosta asiakkaat voivat soittaa ja vastaanottaa puheluja matkustaessaan Euroopan talousalueen sisällä.

TeliaSonera, Orange, Telecom Italia Mobile, Telenor, T-Mobile ja Wind, joilla on asiakkainaan yhteensä lähes 200 miljoonaa EU:n matkaviestinkäyttäjää, ovat sopineet soveltavansa toisilleen tarjoamiensa verkkovierailupalvelujen keskimääräisiin tukkuhintoihin ylärajaa, joka on 45 senttiä minuutilta lokakuusta 2006 alkaen ja 36 senttiä minuutilta lokakuusta 2007 alkaen. Tämä merkitsee tukkumyyntihintojen alenemista noin puoleen nykyisistä.

Operaattorit sitoutuvat siirtämään tukkuhintojen alentumisesta saamansa hyödyt asiakkailleen markkinalähtöisillä vähittäismyyntihintojen alennuksilla mahdollisimman täydellisesti ja nopeasti. Tämä edesauttaisi verkkovierailun keskimääräisten vähittäismyyntihintojen alenemista Euroopan talousalueella noin 50 prosentilla.

Riippumaton elin perustetaan seuraamaan verkkovierailupalvelujen keskimääräisten vähittäismyyntihintojen laskun toteutumista näiden operaattoreiden osalta. Tämä riippumaton elin julkaisee kuuden kuukauden välein indeksin, joka kuvaa vähittäismyyntihintojen kehitystä Euroopan talousalueella.

Yllä mainitut operaattorit, jotka tarjoavat palveluja lähes kaikissa EU-maissa, tarjoutuvat soveltamaan ehdotettua tukkuhintakattoa vastavuoroisuusperiaatteella ja sopimuspohjalta muihin eurooppalaisiin ja Euroopan ulkopuolisiin operaattoreihin. Euroopan komission ehdotukseen verrattuna tämän hankkeen suurimpia etuja on se, että se antaa matkaviestinoperaattoreille mahdollisuuden kilpailla hinnoissa ja palveluissa sekä tukku- että vähittäismyyntitasolla.

Yllä mainitut operaattorit ovat tarjonneet kaikille Euroopan talousalueen operaattoreille mahdollisuuden allekirjoittaa ehdotettu menettelyohje, ja uusien operaattoreiden odotetaan liittyvän joukkoon ennen lokakuuta 2006.

”TeliaSonerasta tämä alan toimijoiden hanke on tervetullut, koska se johtaa loppukäyttäjähintojen laskuun, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä ja todennäköisesti tuo myös volyymikasvua”, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel.

Seuraavassa muiden hankkeeseen osallistuvien operaattoreiden kommentteja.

Orangen toimitusjohtaja Sanjiv Ahuja:

”Orange osallistuu mielellään hankkeeseen, joka on selvä osoitus matkaviestinalan päättäväisyydestä alentaa verkkovierailuhintoja asiakkaiden hyväksi koko EU:n alueella. Matkaviestinala muodostaa edelleen virkeän ja kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön, ja uskomme vakaasti, että asiakastarpeisiin vastataan parhaiten kilpailulla.”

Telecom Italian toimitusjohtaja Riccardo Ruggiero:

”Tämä on todella tärkeä askel kohti selkeämpää ja tarkoituksenmukaisempaa kansainvälisen verkkovierailun hinnoittelua, ja asiakkaamme hyötyvät tästä, kuten useimmat asiakkaat Euroopassa. Telecom Italia on jo ryhtynyt konkreettisiin tämänsuuntaisiin toimiin, mikä edistää erittäin kilpailtujen markkinoiden kasvua. Toivomme, ettei sääntelytoimenpiteitä tarvita, koska niiden toteuttaminen olisi kuitenkin vaikeaa ja aikaa vievää.”

T-Mobile Internationalin toimitusjohtaja René Obermann:

”Olemme aina ilmaisseet kiinnostuksemme verkkovierailuhintojen alentamiseen ja myös alentaneet niitä asiakkaidemme hyväksi. Siksi olemme iloisia saadessamme olla mukana tässä laajassa verkko-operaattorien hankkeessa, joka perustuu hintojen huomattavaan vapaaehtoiseen alentamiseen. Tämä
osoittaa, että markkinavoimat toimivat matkaviestinalalla, eikä sääntelyviranomaisten väliintuloa tarvita.”


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.