TeliaSonera perustaa infrastruktuuriyhtiön

TeliaSonera perustaa uuden tytäryhtiön vastaamaan Ruotsin viestintä¬infrastruktuurista. TeliaSoneran kokonaan omistaman yhtiön vastuualueisiin kuuluvat kupari- ja kuituverkot ja kanavointi. Yhtiö myy tuotteitaan yhtäläisin ehdoin sekä TeliaSoneran tukkuasiakkaille että yhtiön omille liiketoiminnoille.

TeliaSonera tavoitteena on säilyttää johtoasema Ruotsin laajakaistamarkkinoilla luomalla kaupalliselta ja liiketoiminnalliselta pohjalta hyvin toimivat markkinat. Tarkoituksena on kehittää sekä loppuasiakkaille että tukkuasiakkaille suunnattuja tuotteita.Markkinoiden koon, maantieteellisten olosuhteiden ja mittavien investointitarpeiden vuoksi monien operaattorien on vaikea itse rakentaa ja ylläpitää kiinteää maanlaajuista viestintäinfrastruktuuria. TeliaSonera on varautunut huolehtimaan perusrakenteista myös jatkossa. Infrastruktuuri on mittavin yksittäinen sähköisen viestinnän menoerä, joten jos useat operaattorit käyttävät samaa infrastruktuuria, hinnat laskevat ja asiakkaat hyötyvät.Tästä syystä TeliaSonera avasi kupariverkkonsa vuonna 2000 muille operaattorille jo ennen kuin laki velvoitti siihen. Uusi infrastruktuuriyhtiö selkeyttää operaattorien yhtäläistä kohtelua ja lisää valvontamahdollisuuksia.TeliaSoneralle on tärkeää, että Ruotsin laajakaistamarkkinat ovat toimivat. Haluamme, että Ruotsi säilyttää johtoasemansa sekä infrastruktuurissa että laajakaistan käytössä. Siksi panostamme nyt myös tukkutoimintaan muun muassa tarjoamalla useita uusia tuotteita ja palveluita operaattorien tarpeisiin. Toivomme, että tämän ansiosta kaikki asiakkaat saavat enemmän valinnanvaraa ja sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy.TeliaSonera perustaa uuden infrastruktuuriyhtiön vastatakseen markkinoiden läpinäkyvyyttä ja täyttä valvontaa koskeviin vaatimuksiin. Tämä merkitsee kaikkien operaattoreiden ja omien liiketoimintojemme yhdenvertaista kohtelua. Uskomme erillisen yhtiön myös tehostavan infrastruktuuriliiketoimintaamme. Ymmärrämme, että yhtiö tulee vastaamaan merkittävästä osasta Ruotsin infrastruktuuria ja että siksi on yleisesti kiinnostavaa, kuinka liiketoimintaa harjoitetaan.TeliaSonera haluaa jatkaa investointejaan Ruotsin viestintäinfrastruktuuriin, mutta TeliaSoneran tulee myös voida ohjata näitä investointeja yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen puitteissa. TeliaSonera luottaa markkinavoimiin ja vastustaa Ruotsin posti- ja telehallinnon ehdotusta ns. funktionaalista eriyttämistä koskevasta laista. Laajakaistamarkkinoiden ongelmat eivät ole senlaatuisia, että niihin tulisi puuttua niin pitkälle menevällä lainsäädännöllä. Ruotsin posti- ja telehallinto ehdottaa lakimuutoksia, jotka muun muassa heikentävät omistusoikeutta ja ovat todennäköisesti ristiriidassa Ruotsin perustuslain suojaaman omistusoikeuden kunnioittamisen periaatteen kanssa.– Ehdotettu laki sääntelisi pörssiyhtiön toimintaa yksityiskohtaisesti tavalla, jota emme voi hyväksyä, sanoo TeliaSoneran Broadband Services -liiketoiminta-alueesta vastaava Anders Bruse. Markkinoihin perustuva suunnitelmamme ratkaisee laajakaistamarkkinoiden ongelmat vapaaehtoispohjalta ja selvästi nopeammin kuin lainsäädäntöteitse.Sähköistä viestintää koskevan lain tulee yhtenäistää ja tasa-arvoistaa Ruotsin lainsäädäntöä suhteessa koko EU:n telemarkkinoihin. Haluamme, että Ruotsi noudattaa EU:n prosessia ja aikataulua telealan lainsäädäntöasioissa. Olemassa olevia EU-direktiivejä ollaan parhaillaan tarkastelemassa, ja syksyn aikana komission odotetaan antavan esityksen, joka sääntelee funktionaalisen eriyttämisen edellytyksiä. Jos Ruotsi ei odota uusia EU-direktiivejä, voidaan lainsäädäntö joutua arvioimaan uudelleen.Markkinat ovat enenevissä määrin rajat ylittäviä, ja ruotsalaiset teleyhtiöt kilpailevat yhä enemmän suorasti ja epäsuorasti muiden eurooppalaisten yritysten kanssa. Sen vuoksi on tärkeämpää kuin koskaan, että alaa kohdellaan Ruotsissa ja muissa Euroopan maissa yhtenäisesti.Uuden infrastruktuuriyhtiön arvellaan aloittavan toimintansa vuoden viimeisellä neljänneksellä.