TeliaSoneran varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Ruotsin aikaa Tukholman Messukeskuksessa, Älvsjössä, Tukholmassa. Kokouskutsu on liitteenä.

Kokouskutsu julkaistaan ruotsalaisessa mediassa: Post- och Inrikes Tidningar-, Dagens Nyheter- ja Svenska Dagbladet -lehdissä sekä suomalaisessa mediassa: Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa tiistaina 26.2.2008. Puhelinilmoittautumisia yhtiökokoukseen otetaan vastaan 26.2.2008 klo 10.00 Ruotsin aikaa alkaen.TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokousTeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Ruotsin aikaa Tukholman Messukeskuksessa, Älvsjössä, Tukholmassa. Ovet avataan klo 14.00. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous tulkataan suomeksi ja englanniksi.Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla

- joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tiistaina 25. maaliskuuta 2008 sekä

- joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 25. maaliskuuta 2008 klo 16.00 Ruotsin aikaa.Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Ruotsi,

- puhelimitse numeroon +46 -8- 611 60 15 arkipäivisin kello 10 ja 16 välisenä aikana,

- faksilla numeroon +46 -8-611 60 17, tai

- yksityishenkilöt TeliaSoneran kotisivulla osoitteessa www.teliasonera.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero päivisin sekä avustajien lukumäärä.Hallintarekisteröidyt osakkeet

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröinyt osakkeensa pankin tai muun omaisuudenhoitajan avulla, tulee pyytää että hänet on tilapäisrekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n Ruotsissa pitämään yhtiön osakasluetteloon tiistaina 25. maaliskuuta 2008. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalleen tästä hyvissä ajoin.Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt suomalaisten

osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity VPC:n rekisterissä, on niiden

osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä APK:hon

sähköpostitse osoitteeseen: thy@ncsd.eu tai puhelimitse 020 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen 25. maaliskuuta 2008.Asiamies

Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, tulee antaa valtakirja asiamiehelle.

Valtakirjalomake löytyy yhtiön kotisivulta www.teliasonera.fi. Mikäli valtakirjan antaa juridinen henkilö, tulee kopio juridisen henkilön rekisteriotteesta (tai mikäli rekisteriotetta ei ole, muusta vastaavasta kelpoisuusasiakirjasta) liittää mukaan.

Asiakirjat eivät saa olla vuotta vanhempia. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja

muut kelpoisuusasiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään torstaina 27. maaliskuuta 2008, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomasti.Erityinen valtakirjaäänestäminen

Hallitus tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden äänestää yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä ja pitää tarjolla valtakirjalomakkeen, jossa osakkeenomistaja voi ruksaamalla ilmoittaa miten hän haluaa äänestää kussakin asialistalla olevassa asiassa. Asiamieheksi on nimetty asianajaja Carl Svernlöv asianajotoimisto Baker&McKenzien Tukholman toimistosta.

Valtakirjalomakkeen voi tilata yhtiöltä puhelimitse numerosta +46-8-6116015 tai osoitteesta TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Ruotsi ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivulta www.teliasonera.fi. Alkuperäinen valtakirja tulee olla toimitettuna Carl Svernlöville osoitteeseen Carl Svernlöv, c/o TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Ruotsi, viimeistään 25. maaliskuuta 2008. Juridisen henkilön on liitettävä mukaan rekisteriote tai muu vastaava kelpoisuusasiakirja.Huomioikaa että osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, täytyy myös ilmoittautua yhtiökokoukseen edellä mainitulla tavalla sekä oltava merkittynä VPC AB:n pitämään osakasluetteloon 25. maaliskuuta 2008.

Ilmoittautuminen kokouksen seuraamiseen internet yhteyden välityksellä

Osakkeenomistajalla on myös mahdollisuus seurata yhtiökokousta internet yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajan, joka haluaa seurata yhtiökokousta internet yhteyden välityksellä, tulee olla rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon jo perjantaina 29. helmikuuta 2008 ja hänen on ilmoitettava TeliaSonera AB:lle aikeestaan seurata yhtiökokousta internet yhteyden välityksellä viimeistään tiistaina 25. maaliskuuta 2008 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Osakkeenomistaja, joka seuraa yhtiökokousta internet yhteyden kautta, luokitellaan yhtiökokouksen vieraaksi eikä osakkeenomistaja voi siten osallistua äänestyksiin, tehdä ehdotuksia eikä käyttää puheenvuoroja.

Osakkeenomistajalle, joka täyttää edellä mainitut kriteerit, lähetetään ohjeet sisään kirjautumisesta ja henkilökohtainen salasana ennen kokousta. Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä ja seurata yhtiökokousta henkilökohtaisesti internet yhteyden kautta, on osakkeenomistajan noudatettava ilmoittautumismenettelyä kokonaisuudessaan.Jotta yhtiökokouksen seuraaminen internet yhteyden kautta onnistuu, suositellaan seuraavaa koskien yhteyttä ja laitteistoa: PC, käyttöjärjestelmä: Windows XP, WWW-selain: Internet Explorer 6, mediasoitin: Windows Media Player 9 tai uudempi ja hyvän laadun takaava internet-yhteys: laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 1 Mb/s(ei vaatimus).Muuta

Toimitusjohtajan puhe on kokouksen jälkeen luettavissa TeliaSoneran kotisivulta www.teliasonera.fi kohdasta Sijoittajatietoa.Yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 4 490 457 213.Käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus

1.Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta2.Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta3.Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen4.Esityslistan hyväksyminen5.Kokouksen laillisuuden toteaminen6.Vuoden 2007 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Tämän kohdan yhteydessä myös toimitusjohtaja Lars Nybergin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna 20077.Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle 20078.Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen9.Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta10.Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen12.Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä13.Hallituksen puheenjohtajan valinta14.Päätös tilintarkastajien ja varatilitarkastajien lukumäärästä15.Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen16.Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta17.Nimeämisvaliokunnan valinta18.Hallituksen päätösesitys koskien yhtiön johdon palkkaperusteiden periaatteita

Kokouksen päättäminen

Päätösesitykset ym.Kohta 8 – Osingonjako

Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 4,00 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3. huhtikuuta 2008. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen esityksen mukaisesti, arvioidaan osingonmaksun VPC:n kautta tapahtuvan 8. huhtikuuta 2008.Kohdat 1 ja 10-17 koskien hallituksen jäseniä, tilintarkastajia ja palkkioita ym.

Yhtiökokouksen asettama nimeämisvaliokunta, johon kuuluvat Victoria Aastrup, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn, on tehnyt seuraavat esitykset:- Yhtiökokouksen puheenjohtaja: asianajaja Sven Unger.- Hallituksen jäsenten lukumäärä: Seitsemän, ei varajäseniä.

- Hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: Puheenjohtajalle 1 000 000 kruunua (aiemmin 900 000) ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin 425 000 kruunua (aiemmin 400 000 kruunua). Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan palkkioksi 150 000 kruunua ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi 40 000 kruunua ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunua.- Hallituksen valinta: Maija-Liisa Frimanin, Conny Karlssonin, Lars G Nordströmin, Timo Peltolan, Jon Risfeltin, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin uudelleenvalinta. Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely on nähtävissä yhtiön nettisivulla www.teliasonera.fi. kohdassa Sijoittajasuhteet ja heidät tullaan esittelemään myös yhtiökokouksessa.- Hallituksen puheenjohtaja: Tom von Weymarn.- Tilintarkastajien lukumäärä: yksi (1) tilintarkastaja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.- Tilintarkastajien palkkio: Laskun mukaan.- Tilintarkastajien valinta: PricewaterhouseCoopersin uudelleenvalinta vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.- Nimeämisvaliokunta: Victoria Aastrup (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (SwedbankRobur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn.Kohta 18 – Päätös yhtiön johdon palkkaperusteiden periaatteista

Hallituksen esityksen pääkohdat:

Yleisperiaatteena on, että pystyäkseen palkkaamaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä yhtiön ylimpään johtoon, yhtiön tulee tarjota kilpailukykyisiä palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Kokonaispalkkion tulee koostua kiinteästä palkan osasta, eri muuttujiin perustuvasta muuttuvasta vuotuisesta palkan osasta ja pitkäaikaisesta muuttuvasta palkan osasta, eläke- ja muista eduista. Kiinteän palkan taso määritellään yksilökohtaisesti ja sen tulee vastata työskentelypaikan palkkatasoa. Vuotuinen muuttuva palkan osa määritellään ohjelmassa, jossa on tarkoin määritellyt tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoimintatavoitteita.

Muuttuvan vuotuisen palkan taso voi vaihdella eri henkilöiden välillä ja se ei saa ylittää 50% kiinteästä vuosipalkasta. TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä ohjelmaa muuttuvalle pitkäaikaiselle palkan osalle. Eläkeohjelmien tulee noudattaa markkinoilla vallitsevaa käytäntöä ja uusien henkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Yhtiön ja yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön välisessä työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään 6 kuukauden irtisanomisaikaa henkilön irtisanoutuessa ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla kuuden kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön irtisanoessa henkilön. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, on henkilö oikeutettu saamaan erorahan, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (toimitusjohtajan osalta 24 kuukauden ajalta). Muiden etujen tulee olla paikallisesti kilpailukykyisiä. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista.Toimintakertomus jne.

Toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotukset perusteluineen sekä täydelliset päätösesitykset koskien yllä olevia kohtia ovat nähtävillä maanantaista 17.3.2008 lähtien. Asiakirjat ovat nähtävinä Tukholmassa sijaitsevassa TeliaSonera AB:ssä, Investor Relations (Sturegatan 1), ja osakkeenomistaja voi myös tilata niitä osoitteesta: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Ruotsi tai puhelimitse numerosta +46 -8- 611 6015. Asiakirjat ovat myös samanaikaisesti nähtävissä yhtiön kotisivulla.Tukholmassa helmikuussa 2008

HallitusENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS

This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Monday, March 31, 2008 at 3.00 p.m. Swedish time at Stockholm International Fairs in Älvsjö, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-611 60 15, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 26.2. 2008 klo 6.00 (CET).

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30