TeliaSoneran yhtiökokous 7.4.2010

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,25 Ruotsin
kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2010. Tällä
täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclear Swedenin kautta arvioidaan tapahtuvan 15.4.2010.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta
2009.

Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström ja Jon Risfelt valittiin uudelleen hallitukseen. Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger ja Per-Arne Sandström valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 000 000
Ruotsin kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen
jäsenille 425 000 kruunua kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen
tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun palkkio ja muille
tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio kullekin. Kaikki palkkiot olivat samansuuruisia kuin edellisvuonna.

Nimitysvaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan Anders Narvinger lisäksi
Björn Mikkelsen (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Suomen valtio Solidium Oy:n kautta), K. G. Lindvall (Swedbank Robur Fonder) ja Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring).

Yhtiökokous päätti hyväksyä Ruotsin valtion yhtiökokoukselle esittämän ehdotuksen, joka verrattuna hallituksen ehdotukseen tarkoittaa sitä, että muuttuva palkanosa poistetaan ylimmän johdon palkka- ja palkkio-ohjeista.

Yhtiökokous päätti toteuttaa pitkäaikaisen kannustinohjelman vuosille 2010–2013 ja ohjelmaan liittyvät suojausjärjestelyt. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 100 henkilöä. Yhtiökokouksen tekemän ylimmän johdon palkka- ja palkkio-ohjeita koskevan päätöksen mukaan johtoryhmän jäsenet eivät ota osaa kannustinohjelmaan.

Voidakseen tarjota hallitukselle instrumentin yhtiön pääomarakenteen muokkaamista
ja vahvistamista varten ja siten tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajille, yhtiökokous
valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhden tai useamman
kerran ennen vuoden 2011 yhtiökokousta. Ostot voidaan tehdä Nasdaq OMX Stockholmin ja/tai Nasdaq OMX Helsingin pörsseissä tai suunnattuina ostotarjouksina kaikille yhtiön osakkeenomistajille. Ostot voivat koskea korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 7.4.2010 klo 18.00 (CET).