Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2011

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 22.2.2011 klo 17.50 (CET).


______________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.  


Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2011 


TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 6. huhtikuuta 2011 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43–45, Tukholma. Ovet avataan klo 13.00. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous tulkataan englanniksi.


 


Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, • joka on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon torstaina 31. maaliskuuta 2011 ja

 • joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 31. maaliskuuta 2011, mieluiten ennen klo 16.00:ta Ruotsin aikaa.


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua • kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 7842, SE-103 98 Stockholm, Sweden

 • puhelimitse numeroon +46 8 402 90 50 arkipäivisin kello 09.00 ja 16.00 välisenä aikana tai

 • TeliaSoneran internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi (vain yksityishenkilöt).


Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään antamaan seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero päivisin sekä avustajien lukumäärä.


Hallintarekisteröidyt osakkeet
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröinyt osakkeensa pankin tai muun omaisuudenhoitajan avulla, tulee pyytää, että hänet on tilapäisrekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 31. maaliskuuta 2011. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalleen tästä hyvissä ajoin.  


Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Euroclear Sweden AB:n rekisterissä, on niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse osoitteeseen thy@euroclear.eu tai puhelimitse numeroon 020 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen 31. maaliskuuta 2011.


Asiamies
Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, tulee antaa valtakirja asiamiehelle. Valtakirjalomake löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.teliasonera.fi kokouskutsun antamispäivästä alkaen. Mikäli valtakirjan antaa juridinen henkilö, tulee kopio juridisen henkilön kaupparekisteriotteesta (tai mikäli kaupparekisteriotetta ei ole, muusta vastaavasta kelpoisuusasiakirjasta) liittää mukaan. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut kelpoisuusasiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 1. huhtikuuta 2011, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomasti  


Muuta
Toimitusjohtajan puhe löytyy kokouksen jälkeen yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.teliasonera.fi  


Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 4 490 457 213 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.


Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee yhtiökokouksessa antaa sellaisia olosuhteita koskevia tietoja, joilla voi olla vaikutusta esityslistalla olevan asian tai yhtiön taloudellisen tilanteen arviointiin, jos joku osakkeenomistajista sitä pyytää ja jos hallitus katsoo, että tietojen antamisesta ei ole yhtiölle olennaista haittaa. 


Esityslista 


Kokouksen avaus  1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 

 3. Esityslistan hyväksyminen

 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta tarkastamaan pöytäkirja yhdessä puheenjohtajan kanssa

 5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden toteaminen

 6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen  Tämän kohdan yhteydessä myös toimitusjohtaja Lars Nybergin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna 2010

 7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle 2010

 8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen ja osingonmaksun täsmäytyspäivän vahvistaminen

 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010

 10. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 12. Hallituksen valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä

 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta

 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

 15. Tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen

 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 17. Nimitysvaliokunnan valinta

 18. Ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista päättäminen

 19. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

 20. Hallituksen esitys valtuutuksen antamisesta hallitukselle yhtiön omien osakkeiden ostamiseen

 21. Hallituksen päätösesitys  
        (a) pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2011–2014 ja 
        (b) ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä

 22. Hallituksen esitys osakepääoman alentamisesta

 23. Osakkeenomistaja Torwald Arvidssonin ehdotus, että yhtiökokous päättäisi erityisselvityksen tekemisestä seuraaviin asioihin liittyen: 
  (a) Ruotsin valtion omistuksen vaikutus yhtiön riippumattomuuteen ja toimintavapauteen
  (b) missä määrin nykyinen henkilöstöpolitiikka on vahingoittanut yhtiötä ja
  (c) riski, että jatkuvat säästövaatimukset heikentävät yhtiön kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

 24. Osakkeenomistaja Torwald Arvidssonin ehdotus, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen käymään neuvotteluja Skanovan myynnistä kaupallisin ehdoin.


Kokouksen päättäminen


  


Päätösesitykset ym.


Kohta 8 – Osingonjako  
Hallitus esittää, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,75 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11. huhtikuuta 2011.  Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen esityksen mukaisesti, arvioidaan osingonmaksun Euroclear Sweden AB:n kautta tapahtuvan 14. huhtikuuta 2011.


 


Kohdat 1 ja 10 – 17 koskien hallituksen jäseniä, tilintarkastajia, palkkioita ym.
Yhtiökokouksen asettamaan nimitysvaliokuntaan kuuluvat tällä hetkellä seuraavat henkilöt: Kristina Ekengren, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), K. G. Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring) ja hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger. Nimitysvaliokunta on tehnyt seuraavat esitykset:  • Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Asianajaja Claes Beyer. • Hallituksen jäsenten lukumäärä: Kahdeksan (8), ei varajäseniä. • Hallituksen palkkiot: Esitetyt hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: puheenjohtajalle 1 100 000 kruunua (aiemmin 1 000 000 kruunua) ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin 450 000 kruunua (aiemmin 425 000 kruunua). Lisäksi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta) sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 kruunua (aiemmin 40 000 kruunua) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 35 000 kruunua (aiemmin 20 000 kruunua). • Hallituksen valinta: Maija-Liisa Frimanin, Ingrid Jonasson Blankin, Conny Karlssonin, Anders Narvingerin, Timo Peltolan, Lars Renströmin, Jon Risfeltin ja Per-Arne Sandströmin uudelleenvalinta. Esitettyjen hallituksen jäsenten esittely on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi, ja heidät tullaan esittelemään myös yhtiökokouksessa. • Hallituksen puheenjohtajan valinta: Anders Narvinger. • Tilintarkastajien lukumäärä: Tilintarkastajien lukumäärä vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tulee olemaan yksi (1). • Tilintarkastajien palkkiot: Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. • Tilintarkastajien valinta: PricewaterhouseCoopers AB:n uudelleenvalinta vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. • Nimitysvaliokunnan valinta: Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja). 


Kohta 18 – Hallituksen esitys ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista 
Hallituksen esitys pääpiirteittäin:
TeliaSoneran tavoitteena on tarjota sellainen palkka- ja palkkiotaso ja muut työsuhteen ehdot, että yhtiö pystyy palkkaamaan, sitouttamaan ja motivoimaan huipputason johtajia, joita tarvitaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Palkkojen ja palkkioiden tulee perustua kilpailukykyiseen (markkinoiden kannalta merkitykselliseen mutta ei markkinoiden johtavaan) kokonaiskorvaukseen. Palkka- ja palkkiorakenteen on oltava kustannustehokas ja perustuttava seuraaviin osiin: peruspalkka, eläke ja muut edut.


Peruspalkassa on huomioitava tehtävän vaativuus, sen edellyttämä osaaminen ja siihen liittyvä vastuu ja liiketoiminnallinen panos. Peruspalkassa tulee myös huomioida ylimpään johtoon kuuluvan henkilön oma suoritus, ja siksi se on yksilökohtainen ja vaihtelee eri henkilöiden välillä.


Eläke-etujen tulee perustua määriteltyyn eläkemaksuperusteiseen menetelmään. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön irtisanomisaika voi olla korkeintaan kuusi kuukautta johtajan itsensä irtisanoutuessa ja korkeintaan 12 kuukautta työnantajan irtisanoessa johtajan (toimitusjohtajan tapauksessa kuusi kuukautta).  Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen, johtaja voi olla oikeutettu saamaan erorahana korkeintaan 12 kuukauden (toimitusjohtajan tapauksessa 24 kuukauden) kuukausipalkan. Erorahaa ei käytetä lomarahan tai eläkkeen laskentaperusteena, ja jos ylimpään johtoon kuuluva henkilö saa erorahan maksamisaikana palkkaa toisesta työsuhteesta tai oman liiketoiminnan harjoittamisesta, eroraha pienenee vastaavasti. Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi kuulua autoedun, sairaus- ja terveysetuuksien, matkavakuutuksen yms. piiriin paikallisen työmarkkinakäytännön mukaisesti.


Hallitus voi sallia yksilökohtaisesti pieniä poikkeuksia yllä oleviin periaatteisiin.


Kohta 19 – Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista lähinnä sen saattamiseksi 1.1.2011 voimaan tulleiden Ruotsin osakeyhtiölain (aktiebolagslagen) muutosten mukaiseksi. Muutosesityksen sisältö pääpiirteissään: • §:stä 9 poistetaan aikaraja ”klo 16”

 • vanha § 10 poistetaan ja korvataan uudella §:llä 10, jonka mukaan hallitus voi ennen yhtiökokousta päättää, että osakkeenomistajat voivat äänestää postitse ennen yhtiökokousta

 • §:ien 11, 12 ja 13 numerointia muutetaan ja niiden järjestystä muutetaan vastaavasti

 • nykyistä §:ää 13 (uutta §:ää 11) muutetaan poistamalla siitä maininta ”yhtiön kustannuksella”. 


Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan tekemään yllä mainittuihin päätöksiin sellaiset vähäiset muutokset, joita Ruotsin kaupparekisteri (Bolagsverket) saattaa edellyttää rekisteröinnin yhteydessä.


Kohta 20 – Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden ostosta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta yhdellä tai useammalla kerralla ennen yhtiökokousta 2012. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin (Nasdaq OMX Helsinki) pörsseistä tai kaikille osakkeenomistajille suunnattujen ostotarjouksien kautta tai molemmilla tässä mainituilla tavoilla.  Osakkeita voidaan ostaa vain sen verran, ettei yhtiöllä ole missään vaiheessa hallussaan yli 10 prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä.  Ostettaessa osakkeita Nasdaq OMX Stockholmin ja/tai Nasdaq OMX Helsingin kautta tulee ostohinnan olla kulloinkin pörssin korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin väliltä. Yhtiön kaikille osakkeenomistajille suunnattujen ostotarjousten kautta ostettavien osakkeiden hinta voi ylittää käyvän markkinahinnan.  Erottamalla tällaisessa tapauksessa ns. myyntioikeudet (ruotsiksi ”säljrätter”), joilla voidaan käydä kauppaa, tarjotaan osakkeenomistajille mahdollisuus hyödyntää mahdollista ylikurssia yhtiön ostaessa omia osakkeitaan markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Jotta osakkeenomistajat, jotka eivät myy myyntioikeuksiaan eivätkä käytä ostotarjousta, saavat korvauksen käyttämättömistä myyntioikeuksistaan, yhtiö nimeää pankin tai muun rahoituslaitoksen, joka ostotarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua, mutta ostotarjouksen muiden ehtojen mukaisesti, voi siirtää osakkeita yhtiölle ja maksaa osakkeenomistajille käyttämättömistä myyntioikeuksista korvauksen vähennettynä pankin perimillä kuluilla.  Maksettava korvaus ei kuitenkaan voi ylittää komissiovapaassa myynnissä myytävistä myyntioikeuksista maksettavaa hintaa. Mikäli ulkomaiset lait ja/tai määräykset huomattavasti vaikeuttavat ostotarjouksen tekoa tietyssä maassa, voi hallitus tai sen nimittämä taho saada oikeuden myydä myyntioikeudet ko. maan osakkeenomistajien puolesta ja tilittää myynnistä saadut varat vähennettynä kertyneillä kustannuksilla ko. osakkeenomistajille.  Hallitus voi päättää oston muista ehdoista.


Yllä olevan esityksen tarkoituksena on antaa hallitukselle väline yhtiön pääomarakenteen muokkaamiseksi ja vahvistamiseksi ja siten luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja mahdollistaa osakkeiden hankkiminen yhtiökokouksessa päätettävään pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan osallistuville. Hallitus aikoo myös tulevissa yhtiökokouksissa esittää hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta pääosin vastaavin ehdoin kuin mitä yllä on esitetty. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Hallitus aikoo esittää vuoden 2012 yhtiökokoukselle, että hankitut omat osakkeet mitätöidään alentamalla yhtiön osakepääomaa ilman osakkeenomistajille suoritettavaa hyvitystä.


Kohta 21 – Hallituksen esitys koskien (a) pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista vuosille 2011–2014 ja (b) ohjelmaan liittyviä suojausjärjestelyjä
Hallituksen esitys pääpiirteittäin:
(a) Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttaminen vuosille 2011–2014
Ehdotetun vuosia 2011–2014 koskevan pitkäaikaisen kannustinohjelman (”tulosperusteinen osakeohjelma 2011–2014) piiriin kuuluu noin 100 TeliaSonera-konsernin (”konserni”) avainhenkilöä. Ohjelmaan osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään 1 560 000 TeliaSoneran osaketta ohjelmassa määriteltyjen, tulokseen liittyvien ehtojen täytyttyä (”tulosperusteiset osakkeet”).  Lopullinen mahdollisesti jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä vastaa enintään noin 0,03 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Hallitus aikoo esittää tuleville varsinaisille yhtiökokouksille tulosperusteisten osakeohjelmien toteuttamista nyt esitettyä ohjelmaa vastaavin ehdoin.


Edellyttäen, että tietyt tulokseen liittyvät ehdot – jotka muodostuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) liittyvistä taloudellisista tavoitteista – täyttyvät tilivuosien 2011–2013 aikana (“tulosjakso”), ohjelmaan osallistuvilla on mahdollisuus saada tulosperusteisia osakkeita vastikkeetta. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ostanut TeliaSoneran osakkeita tai käyttänyt ohjelmaan TeliaSoneran osakkeita (”säästöosakkeet”) määrän, joka vastaa arvoltaan kahta (2) prosenttia osallistujan vuotuisesta perusbruttopalkasta (eli palkasta ennen veroja) vuoden 2010 lopussa tai, jos osallistuja on palkattu sen jälkeen, vuoden 2011 lasketusta perusbruttopalkasta (”peruspalkka”). Säästöosakkeet tulee normaalisti ostaa tai käyttää ohjelmaan noin kahden viikon sisällä yhtiön vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisesta.  Jos ylimpään johtoon palkataan henkilöitä tämän jälkeen, voidaan heille kuitenkin tarjota mahdollisuutta osallistua ohjelmaan ja sallia säästöosakkeiden ostaminen tai käyttäminen ohjelmaan elokuun 2011 loppuun saakka.  Ehtona tulosperusteisten osakkeiden lopulliselle jakamiselle on normaalisti, että osallistuja on työskennellyt konsernissa yhtäjaksoisesti aina ohjelmaan liittymisestään alkaen yhtiön vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemiseen saakka (”sitouttamisjakso”) ja että osallistuja on pitänyt kaikki säästöosakkeensa kyseisen ajan.


Osakekohtaiselle tulokselle (EPS) asetettuihin tavoitteisiin perustuva alustava jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä kunakin tilivuotena 2011, 2012 ja 2013 vastaa enintään 5,00 prosenttia kunkin avainhenkilön peruspalkasta jaettuna yhtiön osakkeen vuosien 2010, 2011 ja 2012 joulukuun vaihdolla painotetulla keskikurssilla Nasdaq OMX Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan.


Osakkeenomistajien kokonaistuotolle (TSR) asetetun tavoitteen perusteella jaettavien tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä vastaa 15 prosenttia kunkin avainhenkilön peruspalkasta jaettuna yhtiön osakkeen vuoden 2010 joulukuun vaihdolla painotetulla keskikurssilla Nasdaq OMX Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan.


Osakekohtaisen tuloksen sekä osakkeenomistajien kokonaistuoton perusteella jaettavia tulosperusteisia osakkeita koskeville tavoitteille on määriteltävä vähimmäistaso, jonka ylittämistä osakkeiden jako aina edellyttää, sekä enimmäistaso, jota osakkeiden jaossa ei saa ylittää. Jos saavutettu tavoite on alle enimmäistason, tulosperusteisia osakkeita jaetaan vähemmän.


Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako tapahtuu yhtiön vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen.  Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. Osallistujan saama taloudellinen enimmäishyöty ja lopullinen jaettavien tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä tulee lisäksi rajoittaa vastaamaan arvoltaan korkeintaan 37,5 prosenttia kunkin avainhenkilön peruspalkasta.


Jos henkilön työsuhde konsernissa päättyy sitoutumisjakson aikana, oikeus saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa normaalisti raukeaa.  Yllä olevan lisäksi hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus pienentää tulosperusteisten osakkeiden lopullista jakomäärää tai lopettaa tulosperusteinen osakeohjelma 2011–2014 ennenaikaisesti joko kokonaan tai osittain ja tehdä ohjelmaan sellaisia paikallisia muutoksia, joita sen toteuttaminen kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin ja panostuksin kyseisissä maissa edellyttää, kuten esimerkiksi tarjota maksua rahana sekä olla edellyttämättä osallistujilta säästöosakkeiden ostamista tai käyttämistä ohjelmaan kyseisissä maissa.


(b) Ohjelmaan liittyvät suojausjärjestelyt
Hallitus on harkinnut kahta vaihtoehtoista suojausmenetelmää tulosperusteiselle osakeohjelmalle 2011–2014: joko pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa toteutettava suojausjärjestely ohjelmanmukaisten osakkeiden varmistamiseksi tai yhtiön omien osakkeiden siirtäminen tulosperusteisen osakeohjelman 2011–2014 osallistujille.  Hallitus pitää jälkimmäistä vaihtoehtoa päävaihtoehtona. Jos yhtiökokous ei kuitenkaan hyväksy ehdotettua omien osakkeiden siirtoa, hallitus voi ryhtyä yllä mainittuihin suojausjärjestelyihin kolmannen osapuolen kanssa yhtiön ohjelmanmukaisten velvollisuuksien suojaamiseksi.


Yllä mainittuihin ehtoihin perustuen hallitus esittää, että tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2011–2014 osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään 1 560 000 TeliaSoneran osaketta tulosperusteisina osakkeina. Tulosperusteisia osakkeita ovat vastikkeetta oikeutettuja saamaan ne konsernin palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2011–2014.  Myös tytäryhtiöillä on oikeus hankkia osakkeita vastikkeetta. Osakkeita vastikkeetta hankkiva tytäryhtiö on tulosperusteisen osakeohjelman 2011–2014 ehtojen mukaisesti velvollinen siirtämään osakkeet välittömästi sellaisille konsernin palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat ko. ohjelmaan.  Osakkeet tulee siirtää vastikkeetta sellaisella hetkellä ja sellaisin muin ehdoin, että tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2011–2014 osallistuvat ovat oikeutettuja saamaan osakkeita lopullisessa jaossa. Siirrettävien osakkeiden määrä lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia.


Hallitus esittää, että yhtiökokous tekee yllä olevien kohtien 21 (a) ja (b) mukaiset päätökset kahtena erillisenä päätöksenä. Kohdan 21 (b) mukainen osakkeiden siirtoa koskeva esitys on ehdollinen ja edellyttää, että yhtiökokous on hyväksynyt kohdan 21 (a) eli esitetyn ohjelman toteuttamisen.


Kohta 22 – Hallituksen esitys osakepääoman alentamisesta
Toteuttaakseen aikomuksen, joka sisältyi hallituksen tekemään ja vuoden 2010 yhtiökokouksen hyväksymään esitykseen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden takaisinostosta, hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman alentamista enintään 513 195 107,20 kruunulla. Osakepääomaa on tarkoitus alentaa mitätöimällä enintään 160 373 471 TeliaSoneran osaketta, jotka yhtiö ostaa takaisin 18 helmikuuta 2011 julkistetun ostotarjouksen mukaisesti, ilman hyvitystä TeliaSoneran osakkeenomistajille. Osakepääoman alentaminen toteutetaan rahastoimalla osakkeet käytettäviksi yhtiökokouksen päättämällä tavalla, toisin sanoen siirtämällä ne vapaaseen omaan pääomaan Ruotsin osakeyhtiölain (aktiebolagslagen) 20. luvun 1. §:n 1. kappaleen mukaisesti. Yllä kuvattua yhtiökokouksen hyväksymää osakepääoman alentamista ei saa toteuttaa ilman Ruotsin kaupparekisterin (Bolagsverket) tai, kiistanalaisissa tapauksissa, yleisen tuomioistuimen lupaa.


Kohta 23 – Osakkeenomistaja Torwald Arvidssonin ehdotus erityisselvityksen tekemisestä
Osakkeenomistaja Torwald Arvidssonin ehdotus kuuluu seuraavasti:
"Osakeyhtiölain (2005/551) 10. luvun 21. §: mukainen erityisselvitys
TeliaSonera AB:n osakkeenomistajan ominaisuudessa ehdotan täten, että vuoden 2001 yhtiökokous päättäisi erityisselvityksen tekemisestä seuraavien asioiden suhteen: (A) Miten yhtiön riippumattomuutteen ja toimintavapauteen vaikuttaa se, että Ruotsin valtio omistaa 37,7 % osakkeista ja että pääomistajana sen toimintaa ohjaavat lähinnä puhtaasti poliittiset näkökohdat liiketaloudellisten näkökohtien jäädessä taka-alalle? Missä määrin tämä on aiheuttanut vahinkoa muille osakkeenomistajille, Suomen valtio mukaan lukien? (B) Missä määrin nykyinen henkilöstöpolitiikka suorastaan vihamielisine suhtautumisineen ammattiliittoihin on vahingoittanut yhtiötä huonontamalla työilmapiiriä ja heikentämällä työmotivaatiota? Millaisia muutoksia voidaan havaita henkilöstön vaihtuvuudessa? Onko työviihtyvyyttä tutkittu millään lailla? C. Ovatko jatkuvat tutkimukseen ja kehitykseen kohdistuvat säästövaatimukset ja niistä seuraavat leikkaukset riski yhtiön kannattavuudelle pitkällä aikavälillä, toisin sanoen ’meidän jälkeemme vedenpaisumus’ eli ’après nous le déluge’?”


Kohta 24 – Osakkeenomistaja Torwald Arvidssonin ehdotus valtuutuksen myöntämisestä Skanovan myyntiin
Osakkeenomistaja Torwald Arvidssonin ehdotus kuuluu seuraavasti:
”Päivän Dagens Nyheter -lehden mukaan porvarioppositio harkitsee pysäyttävänsä istuvan hallituksen suunnitelman jatkaa valtion omistamien yhtiön osakkeiden myymistä eli peruuttavansa valtiopäivien aiemmin antaman valtuutuksen. Tässä on kyse siitä, että valtion turvallisuuden kannalta katsotaan elintärkeäksi, että yhtiön kiinteä kupari- ja valokuituverkko on Ruotsin valtion valvonnassa. Verkko on tällä hetkellä TeliaSonera kokonaan omistaman tytäryhtiön Skanovan hallussa. Skanovan arvoksi ilmoitetaan lähes 50 mrd. kruunua. Tätä taustaa vasten ehdotan, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen käymään neuvotteluja Skanovan myymisestä kaupallisin ehdoin.”


Määräenemmistövaatimukset
Kohtien 19, 20 ja 22 mukaisten esitysten hyväksyminen edellyttää, että ne saavat kannatusta osakkeenomistajilta, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.


Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista koskeva, kohdan 21 (a) mukainen esitys voidaan hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä.


Suojausjärjestelyjä koskevan, kohdan 21 (b) mukaisen esityksen hyväksyminen edellyttää, että se saa kannatusta osakkeenomistajilta, jotka edustavat vähintään yhdeksää kymmenesosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.


Kohdassa 23 esitetyn ehdotuksen mukaisen erityisselvityksen tekeminen edellyttää, että sitä kannattavat osakkeenomistajat edustavat vähintään kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista tai kolmasosaa yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.


Asiakirjat ym.
Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen esitykset perusteluineen, tilintarkastajan osakeyhtiölain 8. luvun 54. §:n mukainen lausunto sekä yllä mainittuihin kohtiin liittyvät päätösesitykset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä keskiviikosta 16.3.2011 lähtien Tukholmassa, Stureplan 8:ssa sijaitsevassa TeliaSonera AB:n konttorissa, Investor Relations ‑yksikössä. Hallituksen kohdan 21 päätösesitys on kokonaisuudessaan nähtävissä keskiviikosta 9.3.2011 lähtien.  Asiakirjat voi halutessaan tilata osoitteesta: TeliaSonera AB, Box 7842, SE-103 98 Stockholm, Sweden tai puhelimitse numerosta +46 8 402 90 50.
Asiakirjat ovat myös samanaikaisesti nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi.


 


Tukholmassa helmikuussa 2011
HallitusEnglish-speaking Shareholders This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, April 6, 2011 at 14.00 CET. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.