TeliaSoneran yhtiökokous 6.4.2011

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2010 tuloslaskelman ja taseen.


Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,75 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2011. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclear Swedenin kautta arvioidaan tapahtuvan 14.4.2011.


Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010.


Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Conny Karlsson, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt ja Per-Arne Sandström valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger.


Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 100 000 Ruotsin kruunua (1 000 000) ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille 450 000 kruunua (425 000) kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun (ei muutosta) palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun (ei muutosta) palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 kruunun (40 000) palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 35 000 kruunun (20 000) palkkio kullekin.


Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.  


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen yhtiökokousta 2012. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  


Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2011–2014 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelma voi koskea noin 100 avainhenkilöä.


Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän esityksen osakepääoman alentamisesta korkeintaan 513 195 107,20 kruunulla mitätöimällä korkeintaan 160 373 471 osaketta, jotka yhtiö on ostanut keväällä 2011 toteutetun takaisinosto-ohjelman puitteissa.


TeliaSonera julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 6.4.2011 klo 18.30.