Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2012

TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jokajärjestetään tiistaina 3.4.2012 klo 14.00 (CET) Cirkuksessa, osoitteessa Djurgårdsslätten 43–45,Tukholma. Ovet avataan klo 13.00. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous tulkataan englanniksi.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 21.2.2012, 17.35 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


 
Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2012


TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 3. huhtikuuta 2012 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43–45, Tukholma. Ovet avataan klo 13.00. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous tulkataan englanniksi.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla,
 • joka on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 ja

 • joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 28. maaliskuuta 2012.Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
 • kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 7842, SE-103 98 Stockholm, Sweden

 • puhelimitse numeroon +46 8 402 90 50 arkipäivisin kello 09.00 ja 16.00 välisenä aikana tai

 • TeliaSoneran internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.com (vain yksityishenkilöt).Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään antamaan seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero päivisin sekä avustajien lukumäärä.Hallintarekisteröidyt osakkeet
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröinyt osakkeensa pankin tai muun omaisuudenhoitajan avulla, tulee pyytää, että hänet on tilapäisrekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 28. maaliskuuta 2012. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalleen tästä hyvissä ajoin.Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Euroclear Sweden AB:n rekisterissä, on niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse osoitteeseen thy@euroclear.eu tai puhelimitse numeroon 020 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen 28. maaliskuuta 2012.Asiamies
Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, tulee antaa valtakirja asiamiehelle. Valtakirjalomake löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.teliasonera.com kokouskutsun antamispäivästä alkaen. Mikäli valtakirjan antaa juridinen henkilö, tulee kopio juridisen henkilön kaupparekisteriotteesta (tai mikäli kaupparekisteriotetta ei ole, muusta vastaavasta kelpoisuusasiakirjasta) liittää mukaan. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut kelpoisuusasiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 30. maaliskuuta 2012, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomastiMuuta
Toimitusjohtajan puhe löytyy kokouksen jälkeen TeliaSoneran internetsivuilta osoitteesta www.teliasonera.com.Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun antamispäivänä yhteensä 4 330 084 781 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun antamispäivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee yhtiökokouksessa antaa sellaisia olosuhteita koskevia tietoja, joilla voi olla vaikutusta esityslistalla olevan asian tai yhtiön taloudellisen tilanteen arviointiin, jos joku osakkeenomistajista sitä pyytää ja jos hallitus katsoo, että tietojen antamisesta ei ole yhtiölle olennaista haittaa.EsityslistaKokouksen avaus
 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

 3. Esityslistan hyväksyminen

 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta tarkastamaan pöytäkirja yhdessä puheenjohtajan kanssa

 5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden toteaminen

 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
  Tämän kohdan yhteydessä myös toimitusjohtaja Lars Nybergin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna 2011

 7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle 2011

 8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen ja osingonmaksun täsmäytyspäivän vahvistaminen

 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011

 10. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 12. Hallituksen valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä

 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta

 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

 15. Tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen

 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 17. Nimitysvaliokunnan valinta

 18. Ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista päättäminen

 19. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta

 20. Hallituksen päätösesitys
  (a)   pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2012–2015 ja

  (b)   ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä

 21. Osakkeenomistaja Folksamin esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi muokkaamaan TeliaSoneran nykyisiä eettisiä toimintaperiaatteita YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien ohjeiden 2011 mukaanKokouksen päättäminen


 
Päätösesitykset ym.Kohta 8 – Osingonjako
Hallitus esittää, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,85 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10. huhtikuuta 2012. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen esityksen mukaisesti, arvioidaan osingonmaksun Euroclear Sweden AB:n kautta tapahtuvan 13. huhtikuuta 2012.Kohdat 1 ja 10–17 koskien hallituksen jäseniä, tilintarkastajia, palkkioita ym.
Yhtiökokouksen asettamaan nimitysvaliokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: Kristina Ekengren, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).Nimitysvaliokunta on tehnyt seuraavat esitykset:
 • Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Asianajaja Sven Unger.

 • Hallituksen jäsenten lukumäärä: Kahdeksan (8), ei varajäseniä.

 • Hallituksen palkkiot: Esitetyt hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: puheenjohtajalle 1 100 000 kruunua (ei muutosta) ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin 450 000 kruunua (ei muutosta). Lisäksi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta) sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 kruunua (ei muutosta) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 35 000 kruunua (ei muutosta).

 • Hallituksen valinta: Maija-Liisa Frimanin, Ingrid Jonasson Blankin, Anders Narvingerin, Timo Peltolan, Lars Renströmin, Jon Risfeltin ja Per-Arne Sandströmin uudelleenvalinta. Conny Karlsson on ilmoittanut kieltäytyvänsä uudelleenvalinnasta. Olli-Pekka Kallasvuon valinta hallitukseen uutena jäsenenä. Esitettyjen hallituksen jäsenten esittely on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.com, ja heidät tullaan esittelemään myös yhtiökokouksessa.

 • Hallituksen puheenjohtajan valinta: Anders Narvinger.

 • Tilintarkastajien lukumäärä: Tilintarkastajien lukumäärä vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tulee olemaan yksi (1).

 • Tilintarkastajien palkkiot: Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

 • Tilintarkastajien valinta: PricewaterhouseCoopers AB:n uudelleenvalinta vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

 • Nimitysvaliokunnan valinta: Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).Kohta 18 – Hallituksen esitys ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista Hallituksen esitys pääpiirteissään TeliaSoneran tavoitteena on tarjota sellainen palkka- ja palkkiotaso ja muut työsuhteen ehdot, että yhtiö pystyy palkkaamaan, sitouttamaan ja motivoimaan huipputason johtajia, joita tarvitaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Palkkojen ja palkkioiden tulee perustua kilpailukykyiseen (markkinoiden kannalta perusteltuun mutta ei markkinoiden johtavaan) kokonaiskorvaukseen. Palkka- ja palkkiorakenteen on oltava kustannustehokas ja perustuttava seuraaviin osiin: peruspalkka, eläke ja muut edut.Peruspalkassa on huomioitava tehtävän vaativuus, sen edellyttämä osaaminen ja siihen liittyvä vastuu ja liiketoiminnallinen panos. Peruspalkassa tulee myös huomioida ylimpään johtoon kuuluvan henkilön oma suoritus, ja siksi se on yksilökohtainen ja vaihtelee eri henkilöiden välillä.Eläke-etujen tulee perustua määriteltyyn eläkemaksuperusteiseen menetelmään. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön irtisanomisaika voi olla korkeintaan 6 kuukautta johtajan itsensä irtisanoutuessa ja korkeintaan 12 kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajan (toimitusjohtajan tapauksessa kuusi kuukautta). Jos yhtiö irtisanoo työsuhteen, johtaja voi olla oikeutettu saamaan erorahana korkeintaan 12 kuukauden (toimitusjohtajan tapauksessa 24 kuukauden) kuukausipalkan. Erorahaa ei käytetä lomarahan tai eläkkeen laskentaperusteena, ja jos ylimpään johtoon kuuluva henkilö saa erorahan maksamisaikana palkkaa toisesta työsuhteesta tai oman liiketoiminnan harjoittamisesta, eroraha pienenee vastaavasti. Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi kuulua autoedun, sairaus- ja terveysetuuksien, matkavakuutuksen yms. piiriin paikallisen työmarkkinakäytännön mukaisesti.Hallitus voi sallia yksilökohtaisesti pieniä poikkeuksia yllä oleviin periaatteisiin.Kohta 19 – Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta yhdellä tai useammalla kerralla ennen yhtiökokousta 2013. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin (Nasdaq OMX Helsinki) pörsseistä tai kaikille osakkeenomistajille suunnattujen ostotarjouksien kautta tai molemmilla tässä mainituilla tavoilla. Osakkeita voidaan ostaa vain sen verran, ettei yhtiöllä ole missään vaiheessa hallussaan yli 10 prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä. Ostettaessa osakkeita Nasdaq OMX Stockholmin ja/tai Nasdaq OMX Helsingin kautta tulee ostohinnan olla kulloinkin pörssin korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin väliltä. Yhtiön kaikille osakkeenomistajille suunnattujen ostotarjousten kautta ostettavien osakkeiden hinta voi ylittää käyvän markkinahinnan. Erottamalla tällaisessa tapauksessa ns. myyntioikeudet (ruotsiksi ”säljrätter”), joilla voidaan käydä kauppaa, tarjotaan osakkeenomistajille mahdollisuus hyödyntää mahdollista ylikurssia yhtiön ostaessa omia osakkeitaan markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Jotta osakkeenomistajat, jotka eivät myy myyntioikeuksiaan eivätkä käytä ostotarjousta, saavat korvauksen käyttämättömistä myyntioikeuksistaan, yhtiö nimeää pankin tai muun rahoituslaitoksen, joka ostotarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua, mutta ostotarjouksen muiden ehtojen mukaisesti, voi siirtää osakkeita yhtiölle ja maksaa osakkeenomistajille käyttämättömistä myyntioikeuksista korvauksen vähennettynä pankin perimillä kuluilla. Maksettava korvaus ei kuitenkaan voi ylittää komissiovapaassa myynnissä myytävistä myyntioikeuksista maksettavaa hintaa. Mikäli ulkomaiset lait ja/tai määräykset huomattavasti vaikeuttavat ostotarjouksen tekoa tietyssä maassa, voi hallitus tai sen nimittämä taho saada oikeuden myydä myyntioikeudet ko. maan osakkeenomistajien puolesta ja tilittää asiaankuuluvalla huolella toteutetusta myynnistä saadut varat vähennettynä kertyneillä kustannuksilla ko. osakkeenomistajille. Hallitus voi päättää oston muista ehdoista.Yllä olevan esityksen tarkoituksena on antaa hallitukselle väline yhtiön pääomarakenteen muokkaamiseksi ja vahvistamiseksi ja siten lisätä omistaja-arvoa ja mahdollistaa osakkeiden hankkiminen henkilöille, jotka osallistuvat yhtiökokouksessa päätettävään pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan. Hallitus aikoo myös ennen tulevia yhtiökokouksia esittää hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta pääosin vastaavin ehdoin kuin mitä yllä on esitetty. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Hallitus aikoo esittää vuoden 2013 yhtiökokoukselle, että kyseiset omat osakkeet, jotka eivät turvaa yhtiön osakkeiden siirtämistä koskevaa sitoumusta yhtiökokouksessa päätetyn pitkäkestoisen kannustinohjelman mukaisesti, mitätöidään alentamalla yhtiön osakepääomaa ilman osakkeenomistajille suoritettavaa hyvitystä.Kohta 20 – Hallituksen esitys koskien (a) pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista vuosille 2012–2015 ja (b) ohjelmaan liittyviä suojausjärjestelyjä
Hallituksen esitys pääpiirteittäin:
(a) Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttaminen vuosille 2012–2015
Ehdotetun vuosia 2012–2015 koskevan pitkäaikaisen kannustinohjelman (”tulosperusteinen osakeohjelma 2012–2015”) piiriin kuuluu noin 100 TeliaSonera-konsernin (”konserni”) avainhenkilöä. Ohjelmaan osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään 1 400 000 TeliaSoneran osaketta ohjelmassa määriteltyjen, tulokseen liittyvien ehtojen täytyttyä (”tulosperusteiset osakkeet”). Lopullinen mahdollisesti jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä vastaa enintään noin 0,03 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Hallitus aikoo esittää yhtiön tuleville varsinaisille yhtiökokouksille tulosperusteisten osakeohjelmien toteuttamista nyt esitettyä ohjelmaa vastaavin ehdoin.Edellyttäen, että tietyt tulokseen liittyvät ehdot – jotka muodostuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) liittyvistä taloudellisista tavoitteista – täyttyvät tilivuosien 2012–2014 aikana (“tulosjakso”), ohjelmaan osallistuvilla on mahdollisuus saada tulosperusteisia osakkeita vastikkeetta. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ostanut TeliaSoneran osakkeita tai käyttänyt ohjelmaan TeliaSoneran osakkeita (”säästöosakkeet”) määrän, joka vastaa arvoltaan kahta (2) prosenttia osallistujan vuotuisesta perusbruttopalkasta (eli palkasta ennen veroja) vuoden 2011 lopussa tai, jos osallistuja on palkattu sen jälkeen, vuoden 2012 arvioidusta perusbruttopalkasta (”peruspalkka”). Säästöosakkeet tulee normaalisti ostaa tai käyttää ohjelmaan noin kahden viikon sisällä yhtiön vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisesta. Jos avainhenkilöitä palkataan tämän jälkeen, voidaan heille kuitenkin tarjota mahdollisuutta osallistua ohjelmaan ja sallia säästöosakkeiden ostaminen tai käyttäminen ohjelmaan elokuun 2012 loppuun saakka. Ehtona tulosperusteisten osakkeiden lopulliselle jakamiselle on normaalisti, että osallistuja on työskennellyt konsernissa yhtäjaksoisesti aina ohjelmaan liittymisestään alkaen yhtiön vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemiseen saakka (”sitouttamisjakso”) ja että osallistuja on pitänyt kaikki säästöosakkeensa kyseisen ajan.Osakekohtaiselle tulokselle (EPS) asetettuihin tavoitteisiin perustuva alustava jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä kunakin tilivuotena 2012, 2013 ja 2014 vastaa enintään 5,00 prosenttia kunkin avainhenkilön peruspalkasta jaettuna yhtiön osakkeen vuosien 2011, 2012 ja 2013 joulukuun vaihdolla painotetulla keskikurssilla Nasdaq OMX Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan.Osakkeenomistajien saamalle kokonaistuotolle (TSR) asetetun tavoitteen perusteella jaettavien tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä vastaa 15 prosenttia kunkin avainhenkilön peruspalkasta jaettuna yhtiön osakkeen vuoden 2011 joulukuun vaihdolla painotetulla keskikurssilla Nasdaq OMX Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan.Osakekohtaisen tuloksen sekä osakkeenomistajien saaman kokonaistuoton perusteella jaettavia tulosperusteisia osakkeita koskeville tavoitteille on määriteltävä vähimmäistaso, jonka ylittämistä osakkeiden jako aina edellyttää, sekä enimmäistaso, jota osakkeiden jaossa ei saa ylittää. Jos saavutettu tavoite on alle enimmäistason, tulosperusteisia osakkeita jaetaan vähemmän.Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako tapahtuu yhtiön vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. Osallistujan saama taloudellinen enimmäishyöty ja lopullinen jaettavien tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä tulee lisäksi rajoittaa vastaamaan arvoltaan korkeintaan 37,5 prosenttia kunkin avainhenkilön peruspalkasta.Jos henkilön työsuhde konsernissa päättyy sitoutumisjakson aikana, oikeus saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa normaalisti raukeaa. Yllä olevan lisäksi hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus pienentää tulosperusteisten osakkeiden lopullista jakomäärää tai lopettaa tulosperusteinen osakeohjelma 2012–2015 ennenaikaisesti joko kokonaan tai osittain ja tehdä ohjelmaan sellaisia paikallisia muutoksia, joita sen toteuttaminen kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin ja panostuksin kyseisissä maissa edellyttää, kuten esimerkiksi tarjota maksua rahana sekä olla edellyttämättä osallistujilta säästöosakkeiden ostamista tai käyttämistä ohjelmaan kyseisissä maissa.(b) Ohjelmaan liittyvät suojausjärjestelyt
Hallitus on harkinnut kahta vaihtoehtoista suojausmenetelmää tulosperusteiselle osakeohjelmalle 2012–2015: joko pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa toteutettava suojausjärjestely ohjelmanmukaisten osakkeiden varmistamiseksi tai yhtiön omien osakkeiden siirtäminen tulosperusteisen osakeohjelman 2012–2015 osallistujille. Hallitus pitää jälkimmäistä vaihtoehtoa päävaihtoehtona. Jos yhtiökokous ei kuitenkaan hyväksy ehdotettua omien osakkeiden siirtoa, hallitus voi ryhtyä yllä mainittuihin suojausjärjestelyihin kolmannen osapuolen kanssa yhtiön ohjelmanmukaisten velvollisuuksien suojaamiseksi.Yllä mainittuihin ehtoihin perustuen hallitus esittää, että tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2012–2015 osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään 1 400 000 TeliaSoneran osaketta tulosperusteisina osakkeina. Tulosperusteisia osakkeita ovat vastikkeetta oikeutettuja saamaan ne konsernin palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2012–2015. Myös tytäryhtiöillä on oikeus hankkia osakkeita vastikkeetta. Osakkeita vastikkeetta hankkiva tytäryhtiö on tulosperusteisen osakeohjelman 2012–2015 ehtojen mukaisesti velvollinen siirtämään osakkeet välittömästi sellaisille konsernin palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat ko. ohjelmaan. Osakkeet tulee siirtää vastikkeetta sellaisella hetkellä ja sellaisin muin ehdoin, että tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2012–2015 osallistuvat ovat oikeutettuja saamaan osakkeita lopullisessa jaossa. Siirrettävien osakkeiden määrä lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, takaisinostotarjous, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia.Hallitus esittää, että yhtiökokous tekee yllä olevien kohtien 20 (a) ja (b) mukaiset päätökset kahtena erillisenä päätöksenä. Kohdan 20 (b) mukainen osakkeiden siirtoa koskeva esitys on ehdollinen ja edellyttää, että yhtiökokous on hyväksynyt kohdan 20 (a) eli esitetyn ohjelman toteuttamisen.Kohta 21 – Osakkeenomistaja Folksamin esitys TeliaSoneran eettisten toimintaperiaatteiden muokkaamiseksi
Osakkeenomistaja Folksamin tekemä esitys kuuluu seuraavasti:
Ihmisoikeudet koskevat kaikkia. Ne määrittelevät, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Ihmisoikeudet ovat universaaleja. Niitä tulee noudattaa koko maailmassa, riippumatta maasta, kulttuurista tai erityistilanteesta. Ihmisoikeudet sääntelevät valtiovallan ja yksittäisten ihmisten välisiä suhteita. Niillä rajoitetaan valtion vallankäyttöä yksilöä kohtaan, ja samalla ne määrittelevät valtiolle tiettyjä velvollisuuksia suhteessa yksilöön. Sananvapaus ja yksityisyyden suoja ovat tärkeä osa ihmisoikeuksia. Valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Jokainen maa vastaa siitä, että sen ihmisoikeuksiin liittyviä sitoumuksia sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä.Televiestintäala on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se mahdollistaa ajatustenvaihdon, helpottaa pääsyä tietoihin ja tukee täten talouskasvua ja teknologista kehitystä sekä parantaa monien ihmisten elämänlaatua. Tieto- ja viestintäteknologiayrityksillä on myös vastuu kunnioittaa ja suojella asiakkaidensa ja käyttäjiensä sananvapautta ja yksityisyyden suojaa.Ruotsin hallituksen internetsivuilla sanotaan seuraavasti:
”Hallitukset eivät saa rajoittaa sananvapautta kuin ainoastaan hyvin erityisissä olosuhteissa. Tällaisten rajoitusten tulee perustua kansainvälisesti tunnustettuihin lakeihin ja/tai normeihin. Rajoitusten tulee olla välttämättömiä, ja niiden tulee olla suhteessa aiottuun tarkoitukseen.”TeliaSoneran eettisissä toimintaperiaatteissa sanotaan seuraavasti:
”TeliaSoneralla on pitkä ja menestyksekäs historia, joka perustuu rehellisiin ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin. Me tuemme kansainvälisiä standardeja ihmisoikeuksissa, työehdoissa, ympäristöasioissa ja korruption ehkäisyssä. TeliaSonera pyrkii toimimaan yhtenäisenä yhtiönä yhteisiin arvoihin, liiketoimintaperiaatteisiin ja tuloksen johtamiseen toimintamme perustaen. Toimimme kaikkialla paikallisena yhtiönä ja tunnistamme ja työstämme liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia paikallisesti. Tavoitteenamme on olla moitteettomasti toimiva yhtiö ja hyvä yrityskansalainen, joka noudattaa lain kirjainta ja henkeä.”Mielestämme TeliaSoneran eettisten toimintaperiaatteiden ei tule olla riippuvaisia ainoastaan TeliaSoneran toimintamaiden oikeudellisista kehyksistä. TeliaSoneran eettisten toimintaperiaatteiden tulee myös selventää, että yhtiö noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 19. artiklan mukaisia kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja normeja sekä OECD:n äskettäin tarkistettuja monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita erityisesti sananvapauden ja ihmisoikeuksien osalta.Tästä syystä Folksam esittää, että yhtiökokous päättää antaa yhtiön hallituksen tehtäväksi muokata olemassa olevia TeliaSoneran eettisiä toimintaperiaatteita YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sekä OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien ohjeiden 2011 mukaan.Päivitetyt eettiset toimintaperiaatteet lisäisivät TeliaSoneran mahdollisuuksia kunnioittaa ja suojella käyttäjiensä ja asiakkaidensa sananvapautta.Määräenemmistövaatimukset
Kohdan 19 mukaisen esityksen hyväksyminen edellyttää, että se saa kannatusta osakkeenomistajilta, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista koskeva, kohdan 20 (a) mukainen esitys voidaan hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä.Suojausjärjestelyjä koskevan, kohdan 20 (b) mukaisen esityksen hyväksyminen edellyttää, että se saa kannatusta osakkeenomistajilta, jotka edustavat vähintään yhdeksää kymmenesosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.


Asiakirjat ym.
Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen esitykset perusteluineen, tilintarkastajan osakeyhtiölain 8. luvun 54. §:n mukainen lausunto sekä yllä mainittuihin kohtiin liittyvät päätösesitykset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä keskiviikosta 13.3.2012 lähtien Tukholmassa, Stureplan 8:ssa sijaitsevassa TeliaSonera AB:n konttorissa, Investor Relations ‑yksikössä. Hallituksen kohdan 20 päätösesitys on kokonaisuudessaan nähtävissä keskiviikosta 6.3.2012 lähtien. Asiakirjat voi halutessaan tilata osoitteesta TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sweden tai puhelimitse numerosta +46 8 402 90 50.Asiakirjat ovat myös samanaikaisesti nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.com.
Tukholmassa helmikuussa 2012Hallitus


English-speaking shareholders
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Tuesday, April 3, 2012 at 14.00 CET. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.