TeliaSoneran yhtiökokous 3.4.2012

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2011 tuloslaskelman ja taseen.


Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,85 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2012. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclearin kautta arvioidaan tapahtuvan 13.4.2012.


Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011.


Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt ja Per-Arne Sandström valittiin uudelleen hallitukseen. Olli-Pekka Kallasvuo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger.


Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 100 000 Ruotsin kruunua (ei muutosta) ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille kullekin 450 000 kruunua (ei muutosta). Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun (ei muutosta) palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunun (ei muutosta) palkkio sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 kruunun (ei muutosta) palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 35 000 kruunun (ei muutosta) palkkio.


Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2013 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2012–2015 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 100 avainhenkilöä.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 3.4.2012 klo 18.00 CET.