TeliaSonera lisää omistustaan TEO LT:ssä ja tekee vapaaehtoisen ostotarjouksen muista ulkona olevista osakkeista

EI JULKAISTAVAKSI TAI JAKELUUN SEURAAVISSA MAISSA TAI SEURAAVIIN MAIHIN: YHDYSVALLAT, KANADA, AUSTRALIA, JAPANI ja ITALIA


Vastuuvapauslauseke


Ostotarjous tehdään Liettuan tasavallan lakien mukaisesti, eikä sitä rekisteröidä tai hyväksytetä missään ulkomaisessa viranomaisessa. TeliaSoneran tarkoituksena on jättää ostotarjousasiakirjat Liettuan keskuspankkiin ja tehdä ostotarjous sen jälkeen, kun osakkeenomistajille lähetettävä ostotarjouskirje on hyväksytty.


Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta, myyntikehotusta, eikä ostotarjouspyyntöä mistään arvopapereista millään lainkäyttöalueella eikä tällaisen asiakirjan osaa, eikä se (eikä mikään sen osa) tai sen jakelu siksi muodosta perustaa millekään sopimukselle, eikä siihen voi vedota tällaisen sopimuksen yhteydessä.


Käsillä olevaa ostotarjousta ei tehdä nyt eikä tulevaisuudessa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa; näiden maiden postipalveluita käyttämällä; näiden maiden osavaltioiden väliseen kauppaan tai ulkomaankauppaan liittyvien välineiden tai laitosten avulla; tai näiden maiden kansallisten arvopaperipörssien välityksellä.


Tällaisiin välityskeinoihin luetaan muun muassa faksilähetykset, sähköposti, teleksisanomat, puhelinliikenne ja internet. Näin ollen tämän lehdistötiedotteen kopioita tai mitään siihen liittyviä ostotarjousasiakirjoja ei lähetetä tai muutoin välitetä, jaeta tai lähetetä edelleen Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Italiaan tai näiden maiden sisällä eikä tällainen toiminta ole sallittua.


Jos ostotarjous hyväksytään suoraan tai välillisesti näiden sääntöjen vastaisesti, hyväksyntä on mitätön. Tällä asiakirjalla ei kehoteta toimittamaan arvopapereita tai muita suorituksia, ja jos Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Japanin tai Italian alueella asuva henkilö lähettää sellaisia vastaukseksi, niitä ei oteta vastaan.


Tällä lehdistötiedotteella ei kehoteta lähettämään ostotarjoukseen liittyviä kiinnostuksen ilmauksia.


Tämän lehdistötiedotteen julkaiseminen tai jakelu voi olla tietyillä lainkäyttöalueilla lain nojalla rajoitettua ja siksi tällaisilla lainkäyttöalueilla olevien henkilöiden on oltava tietoisia tällaisista rajoituksista ja noudatettava niitä, jos tämä lehdistötiedote julkaistaan tai sitä jaetaan kyseisillä lainkäyttöalueilla.


Tämän lehdistötiedotteen vastaanottaminen ei muodosta ostotarjousta lainkäyttöalueilla, joilla ostotarjouksen tekeminen olisi lainvastaista, ja tällaisissa tilanteissa se katsotaan lähetetyksi ainoastaan tiedotustarkoituksessa.


 


TeliaSonera on tehnyt sopimuksen, jolla se ostaa 7,87 prosenttia TEO LT:n osakkeista East Capitalilta hintaan 0,637 euroa (2,20 litiä) osakkeelta ja kasvattaa näin omistustaan yhtiössä (nykyisestä 68,29 prosentista) 76,16 prosenttiin. TeliaSonera myös tekee kaikille muille osakkeenomistajille ostotarjouksen yhtiön muista ulkona olevista osakkeista.


TeliaSonera maksaa East Capitalin osakkeista yhteensä 38,9 miljoonaa euroa (134,5 miljoonaa litiä) eli 347,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen 10.5.2012. East Capital saa osinkoina 0,20 litiä (0,058 euroa) osakkeelta 24.4.2012 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.5.2012.


TeliaSonera tekee lisäksi vapaaehtoisen ostotarjouksen TEO TL:n muista ulkona olevista osakkeista, kunhan kaikki asiaankuuluvat hyväksynnät on saatu. TeliaSonera tarjoaa käteisenä 0,637 euroa (2,20 litiä) osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 118,0:aa miljoonaa euroa (407,3 miljoonaa litiä). Tarjottu hinta on 5,3 prosenttia korkeampi kuin osakkeen viimeinen kaupantekokurssi 7.5.2012. Ostotarjous ei ole ehdollinen, eikä tarjottaville osakkeille ole asetettu vähimmäismäärää.


”Toteutamme tällä yrityskaupalla edelleen strategiaa, jonka mukaan pyrimme kasvattamaan yhtiön keskeisiä omistuksia. Päätimme East Capitalin omistamien TEO LT:n osakkeiden oston yhteydessä antaa saman mahdollisuuden kaikille osakkeenomistajille. Osakkeenomistajat, joiden mielestä tarjous on houkutteleva, voivat myydä osakkeensa samaan hintaan kuin East Capital, mutta tarkoituksena on silti pitää yhtiö pörssissä niin kauan kuin vapaan vaihdannan kohteena olevia osakkeita on riittävästi”, sanoo TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.


”East Capital on TEO:n pitkäaikainen osakkeenomistaja ja ollut mukana rakentamassa yrityksen menestystä jo vuosia. TEO on malliesimerkki siitä, millaisia investointeja haluamme Itä-Euroopassa tehdä. TeliaSoneran ostotarjous tarjosi meille erinomaisen tilaisuuden realisoida sijoituksemme. On kiinnostavaa nähdä, kuinka TeliaSonera jatkaa TEO:n potentiaalin kehittämistä”, sanoo East Capitalin investoinneista vastaava johtaja Peter Elam Håkansson.


 TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 8.5.2012 klo 7.00 (CET).


 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com


Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


 


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.