TeliaSonera hankkinut jo 85,6 prosenttia TEO LT:stä

EI JULKAISTAVAKSI TAI JAKELUUN SEURAAVISSA MAISSA TAI SEURAAVIIN MAIHIN: YHDYSVALLAT, KANADA, AUSTRALIA, JAPANI JA ITALIA


Vastuuvapauslauseke


Ostotarjousta ei tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa. Tästä aineistosta ei tehdä kopioita eikä niitä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Italiaan.


Ostotarjous tehdään Liettuan tasavallan lakien mukaisesti, eikä sitä rekisteröidä tai hyväksytetä missään ulkomaisessa viranomaisessa. TeliaSoneran jätti ostotarjousasiakirjat Liettuan keskuspankkiin ja teki ostotarjouksen sen jälkeen, kun osakkeenomistajille lähetettävä ostotarjouskirje oli hyväksytty.


Tämä tieto ei muodosta tarjousta, myyntikehotusta eikä ostotarjouspyyntöä mistään arvopapereista millään lainkäyttöalueella eikä tällaisen asiakirjan osaa, eikä se (eikä mikään sen osa) tai sen jakelu siksi muodosta perustaa millekään sopimukselle, eikä siihen voi vedota tällaisen sopimuksen yhteydessä.


Käsillä olevaa ostotarjousta ei tehdä nyt eikä tulevaisuudessa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa tai näiden maiden postipalveluita käyttämällä tai näiden maiden osavaltioiden väliseen kauppaan tai ulkomaankauppaan liittyvien välineiden tai laitosten avulla tai näiden maiden kansallisten arvopaperipörssien välityksellä.


Edellä tarkoitettuja välityskeinoja ovat faksilähetykset, sähköposti, teleksisanomat, puhelinliikenne ja internet niihin kuitenkaan rajoittumatta. Näin ollen näiden asiakirjojen kopioita tai mitään niihin liittyviä ostotarjousasiakirjoja ei lähetetä tai muutoin välitetä, jaeta tai lähetetä edelleen Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin tai Italiaan tai näiden maiden sisällä, eikä sellainen myöskään ole sallittua.


Jos ostotarjous hyväksytään suoraan tai välillisesti näiden sääntöjen vastaisesti, hyväksyntä on mitätön. Tällä asiakirjalla ei kehoteta toimittamaan arvopapereita tai muita suorituksia, ja jos Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Japanin tai Italian alueella asuva henkilö vastaa lähettämällä sellaisia, niitä ei oteta vastaan.


Tällä aineistolla ei tavoitella ostotarjoukseen liittyviä kiinnostuksen ilmauksia.


Tämän tiedon julkaiseminen tai jakelu voi tietyillä lainkäyttöalueilla olla lain nojalla rajoitettua, ja siksi henkilöiden sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tieto julkaistaan tai sitä jaetaan, on oltava tietoisia tällaisista rajoituksista ja noudatettava niitä.


Tämän tiedon vastaanottaminen ei muodosta ostotarjousta lainkäyttöalueilla, joilla ostotarjouksen tekeminen olisi lainvastaista, ja tällaisissa tilanteissa tieto katsotaan lähetetyksi ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Tämän asiakirjan tai mitä tahansa tähän liittyviä asiakirjoja vastaanottavien henkilöiden (mukaan lukien asiainhoitajat, edunvalvojat ja valtuutetut) tulee noudattaa tässä esitettyjä rajoituksia, eikä heidän tule lähettää tai jakaa tätä asiakirjaa seuraaviin maihin tai seuraavissa maissa: Yhdysvallat, Kanada, Australia, Japani ja Italia. Tällainen toiminta saattaa johtaa tarjouksen hyväksynnän mitätöintiin.


Valitsemalla alla olevan ”Hyväksyn”-vaihtoehdon vakuutat, ettet asu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Italiassa etkä ole fyysisesti Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin tai Italian alueella.


                          
TeliaSonera, joka teki vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikkien TEO LT:n ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi, ostaa edelleen osakkeita avoimilta markkinoilta.
Kesäkuun 25. päivänä TeliaSoneralla oli jo 85,6 prosentin osuus TEO LT:stä.


Ostatarjous tehtiin 5. kesäkuuta. Osakkeista maksettava käteishinta on 0,637 euroa osakkeelta, ja ostotarjouksen kokonaisarvo on näin ollen 76 miljoonaa euroa. Ostotarjous ei ole ehdollinen, eikä ostettaville osakkeille ole asetettu vähimmäismäärää.


Ostotarjous päättyy perjantaina 29. kesäkuuta klo 15:00 paikallista aikaa. TeliaSonera hyväksyy ehdoitta kaikki kyseiseen päivään mennessä saapuneet myyntimääräykset, ja kaupat toteutetaan 4.7.2012. TeliaSonera jatkaa TEO LT:n osakkeiden ostamista myös avoimilta markkinoilta samaan 0,637 euron osakekohtaiseen hintaan aivan ostotarjousajan päättymiseen asti.


Ostotarjouskirje löytyy internetistä Vilnan pörssin (NASDAQ OMX Vilnius) (www.nasdaqomxbaltic.com) ja TEO LT:n (www.teo.lt) sivuilta.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 26.6.2012 klo 8:30 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.