Osavuosikatsaus Tammi–syyskuu 2013

Yhteenveto kolmannesta vuosineljänneksestä • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna pysyi ennallaan. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,8 prosenttia 25 381 milj. Ruotsin kruunuun (25 842).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laskivat 3,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 5,4 prosenttia 6 760 milj. kruunuun (7 146).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 1,5 prosenttia 9 419 milj. kruunuun (9 283). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 37,1 prosenttiin (35,9).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 12,3 prosenttia 7 721 milj. kruunuun (6 878). Liiketulos kasvoi 5,4 prosenttia 7 130 milj. kruunuun (6 762).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 15,1 prosenttia 4 641 milj. kruunuun (4 032).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 1,07 kruunuun (0,93).

 • Vapaa kassavirta oli 7 308 milj. kruunua (3 825), mikä johtui pääasiassa MegaFonista saaduista osingoista, jotka olivat verojen jälkeen 1 940 milj. kruunua (0). Lisäksi vapaaseen kassavirtaan vaikuttivat käyttöpääoman positiiviset muutokset.

 • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2013 pysyvät ennallaan.


Yhdeksän kuukauden jakso • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 0,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,4 prosenttia 75 197 milj. kruunuun (77 829).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 1,7 prosenttia 12 780 milj. kruunuun (13 007) ja osakekohtainen tulos laski 2,95 kruunuun (3,00).

 • Vapaa kassavirta oli 14 184 milj. kruunua (20 806). Vapaa kassavirta ilman MegaFonista saatuja osinkoja, joista on vähennetty verot, oli 12 244 milj. kruunua (9 080).


Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit


”Orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan ja käyttökateprosentit paranivat kolmannella vuosineljänneksellä entisestään edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoon vaikuttivat edelleen vaikea taloudellinen toimintaympäristö yhtiön markkina-alueilla ja sääntelystä johtuva matkaviestinnän terminointimaksujen aleneminen, mutta kannattavuutta paransi kustannusten edelleen jatkunut lasku.


Langattomien datapalvelujen kysyntä jatkuu voimakkaana ja uudet dataperusteiset hinnoittelumallimme houkuttavat edelleen asiakkaita Pohjoismaissa. Erityisen ilahduttavaa on laskutetun liikevaihdon kasvu kaikilla kolmella markkina-alueella, joilla hinnoittelumallit on otettu käyttöön. Tämä vahvistaa näkemystämme siitä, että olemme oikealla tiellä.


Alan kehitys jatkuu nopeana, ja uudet tekniikat ja liiketoimintamallit korvaavat perinteisiä järjestelmiä. Olemme aktiivisesti mukana tässä siirtymävaiheessa laajentamalla nopeaa internetverkkoa kuitu- ja 4G-tekniikalla. Tavoitteenamme on tuottaa paras asiakaskokemus tarjoamalla laadukkaita verkkoja, minkä vuoksi sääntelyn läpinäkyvyys ja ennustettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä investointipäätöksillemme.


Uutena toimitusjohtajana tekemieni ensihavaintojen mukaan TeliaSoneran keskeiset vahvuudet perustuvat monipuoliseen tuotevalikoimaan, kiinnostavaan toiminta-alueeseen, vahvoihin brändeihin ja osaaviin ihmisiin. Kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden yhdistelmä luo meille vankan pohjan. Viime vuosina asemamme on kuitenkin heikentynyt liian monilla markkinoilla, minkä vuoksi meidän on tärkeää vahvistaa jatkossa kilpailukykyämme. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä meidän on ymmärrettävä asiakkaiden vaatimukset ja kehitettävä jatkuvasti yrityskulttuuria, joka kannustaa ketteryyteen ja innovatiivisuuteen.


Kilpailutilanteessa pärjääminen ja kannattavuuden kehittäminen pitkällä aikavälillä edellyttävät, että organisaatio toimii tehokkaasti ja kustannusrakenne on hallinnassa. Meidän on yksinkertaistettava toimintaamme työn tehostamiseksi, nopeutettava päätöksentekoa ja varmistettava työntekijöiden osaaminen ja motivaatio.


Liiketoiminnan harjoittaminen vastuullisesti on luonnollisesti ratkaisevan tärkeää maineellemme ja menestyksellemme. Meidän on kehitettävä ja vahvistettava yhtiön hallintoa entisestään ja varmistettava, että yhteisiä arvoja noudatetaan koko konsernissa. Kaikille sidosryhmillemme on tärkeää, että toimimme vastuullisesti. Haluamme lisäksi varmistaa, että kaikki TeliaSoneran arvoketjuun osallistuvat yhteistyökumppanit toimivat samalla tavalla vastuullisesti. Näin menettelemällä voimme luoda yhtiön, joka toimii kestävästi kaikilla markkina-alueillaan.


Aloitettuani toimitusjohtajana yhtiössä on ryhdytty tiettyihin toimenpiteisiin hallintomallin vahvistamiseksi. On perustettu uusi, minulle suoraan raportoiva compliance-toiminto. Uusi CEO Office ‑toiminto taas tukee hallituksen käynnistämää, Euraasiaa koskevaa selvitystä ja johtaa TeliaSoneran tulevaa suuntaa viitoittavaa ohjelmaa. Lisäksi on perustettu uusi strategiasta, yritysjärjestelyistä ja innovoinnista vastaava konsernitoiminto, minkä ansiosta saamme kokonaisvaltaisen näkymän TeliaSoneran tulevaisuuden kehitykseen.


Olemme juuri aloittaneet matkallamme uuden vaiheen, ja ensimmäisen yhdeksän kuukauden kehityksen perusteella voimme pitää vuoden 2013 kehitysnäkymät ennallaan.”


   
Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.comTeliaSonera AB julkaisee tämän osavuosikatsauksen tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Osavuosikatsaus on annettu julkaistavaksi 17.10.2013 klo 07:00 (CET).