Hallituksen lausunto ulkoisesta selvityksestä TeliaSoneran investoinneista Uzbekistanissa

TeliaSoneraa vastaan esitettiin viime vuoden syyskuussa vakavia syytöksiä yhtiön investoinneista Uzbekistanissa. Asianajotoimisto Mannheimer Swartlingia pyydettiin selvittämään tosiasiat perusteellisesti ja tekemään ulkopuolinen arviointi syytöksistä. Tämä selvitys on nyt valmis, eikä selvityksessä löytynyt todisteita siitä, että TeliaSonera olisi syyllistynyt lahjontarikokseen tai osallistunut rahanpesuun.

TeliaSoneran hallitus antoi 3. lokakuuta 2012 asianajotoimisto Mannheimer Swartlingille toimeksiannon selvittää asianajaja Biörn Riesen johdolla, onko TeliaSoneran investointiin 3G-toimilupaan, taajuuksiin ja numerosarjoihin Uzbekistanissa vuonna 2007 liittynyt lahjontarikos tai rahanpesua. Toimeksiantoa laajennettiin myöhemmin kattamaan myös ne investoinnit, joita tehtiin myöhemmin, kun TeliaSoneran liiketoiminta Uzbekistanissa aloitettiin.


Hallitus antaa seuraavan lausunnon asianajaja Biörn Riesen perjantaina 1. helmikuuta 2013 esittelemän raportin johdosta.


Hallitus toteaa, ettei Mannheimer Swartling ole löytänyt todisteita siitä, että TeliaSonera olisi syyllistynyt lahjontarikokseen tai osallistunut rahanpesuun Uzbekistanissa tehtyjen investointien yhteydessä. Mannheimer Swartling huomauttaa kuitenkin, ettei tämä selvitys vaikuta Ruotsin syyttäjäviranomaisten esittämiin rikosepäilyihin. Mannheimer Swartling huomauttaa myös, että liike-elämän eettisiä arvoja, OECD:n ja YK:n säännöstöjä sekä lainsäädäntöä on tiukennettu viime vuosina.


Mannheimer Swartling esittää vakavaa kritiikkiä puutteista TeliaSoneran investointien toteutuksessa ja toteaa, ettei riittäviä selvityksiä tehty paikallisesta kumppanista eikä paikallisen kumppanin oikeudesta hallita siirrettyjä oikeuksia. Mannheimer Swartling katsoo, etteivät sisäiset menetelmät olleet riittävät, jotta olisi voitu varmistaa, ettei yhtiö joudu osalliseksi epäeettisiin liiketoimiin, ja ettei yhtiön omia eettisiä ohjeita näin ollen ole täysin noudatettu.


Hallituksen johtopäätös on, ettei investointeja toteutettu tyydyttävällä tavalla. Sisäiset tiedot ja eri tasoilla (omistajat, hallitus, johtoryhmä ja linjaorganisaatio) tehdyt tarkastukset eivät olleet riittävät, jotta varoitusmerkit kaupan eettisistä riskeistä olisi havaittu. Jälkikäteen on selvää, että vastapuolista olisi pitänyt tehdä kattavampi selvitys. Tämän seurauksena myöskään myöhempien jatkoinvestointien yhteydessä ei tehty uusia selvityksiä. Hallitus hyväksyy Mannheimer Swartlingin esittämän kritiikin ja on samaa mieltä siitä.


Hallitus haluaa muistuttaa, että TeliaSoneran Euraasian investointien taustalla oli suurten omistajien ja hallituksen kattava yksimielisyys toiminnan laajentamisesta juuri näille markkinoille. Toiminta on myötävaikuttanut vahvasti konsernin kasvuun ja kannattavuuteen, ja ulkomailla infrastruktuuriin tehtyjen investointien merkitys maiden nykyaikaistamiselle Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on ollut merkittävä.


Kun ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002, konsernilla oli yhteensä 20 miljoonaa asiakasta etupäässä Ruotsissa ja Suomessa. Nyt TeliaSoneralla on runsaat 70 miljoonaa asiakasta enemmistöomisteisissa yrityksissä 15 maassa, ja konsernin liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut 59 miljardista kruunusta nykyiseen 105 miljardiin kruunuun.


TeliaSoneran toimia ja niiden seurauksia arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että yhtiössä vaihtui useita avainhenkilöitä vuoden 2007 aikana sekä liiketoiminnoissa että hallitus- ja konsernijohdon tasolla. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen, että kaikki tiedot eivät menneet perille oikeille henkilöille ja että jatkuvuus kärsi.


Hallitus ja yhtiön johto haluavat nyt panostaa vahvasti yhtiön periaatteiden ja menettelytapojen kehittämiseen joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja suojataan yhtiötä korruptiolta. Kehitämme edelleen viime vuoden huhtikuussa aloittamaamme toimintaohjelmaa, jossa painopiste on ihmisoikeuksissa. Olemme myös aloittaneet kehitystyön, jossa neuvonantajanamme on Transparency International Sweden ja jonka tavoitteena on, että toimintamenetelmämme korruption torjumiseksi nousevat kansainvälisessä vertailussa korkealle tasolle.


Olemme kehittäneet prosessejamme ja tiukentaneet riskien arviointia uusien investointien yhteydessä. Olemme muun muassa integroineet kestävyysriskit toimintamalliin ja laatineet käytännön, jonka mukaan meidän lisäksemme myös pätevät, riippumattomat asiantuntijat arvioivat vastapuoleen liittyvät riskit ja arvopohjan.


Yli puolet Ruotsin bruttokansantuotteesta tulee viennistä. Ruotsi on täysin riippuvainen viennistä, joka suuntautuu kaikkiin maailman maihin, joista suurimmassa osassa on vallalla epädemokraattinen järjestelmä ja joissa korruptio on yleistä.


TeliaSoneran hallitus katsoo, että harva asia edistää avoimuutta ja demokratiaa yhtä hyvin kuin matkapuhelinviestintä, jonka avulla ihmiset voivat kommunikoida toistensa ja ympäröivän maailman kanssa. TeliaSoneralla on miljoonia asiakkaita Euraasian alueella, ja olemme hyvin ylpeitä johdon ja tuhansien työntekijöiden vuosien mittaan saavuttamasta kehityksestä. Hallitus tukee täysin yhtiön strategiaa olla johtava televiestintäoperaattori Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Euraasiassa, ja ottaa täyden vastuun yhtiön investoinneista. Hallitus toimii kaikin tavoin sen hyväksi, että TeliaSonerasta tulee esikuva toimintaamme liittyvien riskien hallinnassa. Tämän vuoksi toivomme vuoropuhelua omistajien ja järjestöjen kanssa siitä, miten työtämme kestävän kehityksen hyväksi voisi parantaa entisestään.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 01.02.2013 kl 10.00.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.