Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2013

Yhteenveto neljännestä vuosineljänneksestä  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 0,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,1 prosenttia 26 503 milj. Ruotsin kruunuun (27 069).

  • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoivat 2,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset kasvoivat 1,0 prosenttia 7 466 milj. kruunuun (7 394).

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 3,0 prosenttia 8 728 milj. kruunuun (9 002). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,9 prosenttiin (33,3).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7,0 prosenttia 7 100 milj. kruunuun (7 636). Liiketulos laski 4 560 milj. kruunuun (7 826).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 68,2 prosenttia 2 190 milj. kruunuun (6 880). Osakekohtainen tulos laski 0,51 kruunuun (1,59).

  • Vapaa kassavirta oli 2 126 milj. kruunua (2 934).


Yhteenveto koko vuodesta  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 0,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 3,0 prosenttia 101 700 milj. kruunuun (104 898).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 24,7 prosenttia 14 970 milj. kruunuun (19 886) ja osakekohtainen tulos laski 3,46 kruunuun (4,59).

  • Vapaa kassavirta oli 16 310 milj. kruunua (23 740). Vapaa kassavirta ilman MegaFonista saatuja osinkoja oli 14 370 milj. kruunua (12 014).

  • Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 3,00 kruunua osakkeelta (2,85) eli yhteensä 13,0 mrd. kruunua (12,3), joka on 87 prosenttia (62) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta.


  
Toimitusjohtaja Johan Dennelindin

kommentit


”On selvää, että 2013 oli tapahtumantäyteinen ja haastava vuosi TeliaSoneralle ja koko telealalle. Kokonaistulokseen vaikuttivat talouskasvun vähäisyys, sääntelyvaikutukset sekä asiakaskäyttäytymisen nopeat muutokset. Tässä ympäristössä voimme olla tyytyväisiä siihen, että vuoden lopussa orgaaninen liikevaihto pysyi lähes ennallaan, käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi hieman, 35,0 prosenttiin, ja vapaa kassavirta oli vahva, 16,3 mrd. kruunua.


Viimeisellä neljänneksellä orgaaninen liikevaihto pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla ja käyttökateprosentti laski hieman. Jatkoimme datapainotteisten hinnoittelumallien kehittämistä ja investoimme lisää verkkojen peittoalueen ja laadun parantamiseen kaikkialla yhtiön toiminta-alueella. Saimme myös hankittua ratkaisevan tärkeitä matkaviestinverkon taajuuksia Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa kuluttajasegmentin tuloskehitys oli rohkaisevaa, koska valokuituliittymien kysyntä oli vilkasta Broadband Services -liiketoiminta-alueella ja Mobility Services -liiketoiminta-alue vaikutti positiivisesti laskutetun liikevaihdon kasvuun. Yrityssegmentin haasteilla oli kuitenkin negatiivinen vaikutus kokonaistulokseen. Suomessa liikevaihtoon kohdistuvat paineet hellittivät ja kannattavuus parani vaikeasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Euraasian toimintojemme kannattavuus säilyi vahvana tälläkin vuosineljänneksellä, mikä on rohkaisevaa, kun jatkamme tulevaisuuden liiketoiminnan rakentamista.


Siitä lähtien, kun syyskuussa aloitin toimitusjohtajana, yksi keskeinen tehtäväni on ollut strategisen kehitysohjelman laatiminen TeliaSoneran tulevaisuutta varten. Tässä prosessissa otettiin joulukuussa merkittävä askel, kun saimme valmiiksi yhtiön uuden toimintamallin, maapohjaisen rakenteen, joka otetaan käyttöön 1.4.2014. Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa konsernin toimintaa, parantaa asiakaslähtöisyyttä sekä selventää yleisiä vastuita.


Yhdessä konsernitoimintojen vahvemman panostuksen kanssa uusi rakenne mahdollistaa yhteiset suuntaviivat koko konsernissa. Meidän on jatkossa parannettava kilpailuasemaamme erityisesti yrityssegmentissä, ja odotamme saavamme päivitettyä kyseistä prosessia ja tarkennettua tulevaisuudensuunnitelmiamme vuoden 2014 aikana.


Vastuullisen liiketoiminnan luominen sisältyy olennaisena osana yhtiön strategiaan, ja yhtiössä onkin ryhdytty merkittäviin toimiin hallintomallin vahvistamiseksi. Konsernin eettisistä toimintaperiaatteista järjestetään edelleen koulutusta, ja painopisteenä ovat korruption vastaiset toimet. Hallitus on ottanut käyttöön uuden televiestinnän sananvapautta koskevan politiikan, josta tulee meille tärkeä työkalu, kun huolehdimme näistä asioista yhtiön markkina-alueilla. Seuraamme edistymistämme uuden hallintotapaa ja riskejä sekä eettisten periaatteiden ja sääntöjen noudattamista valvovan GREC (Governance, Risk, Ethics and Compliance) ‑valiokunnan avulla, johon kuuluu koko konsernin johtoryhmä.


Vahvan kassavirran ja vakaan taloudellisen aseman vuoksi hallitus ehdottaa vuodelta 2013 maksettavaksi osingoksi 3,00 kruunua, joka on 5,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja vastaa 87 prosentin osinkosuhdetta osakekohtaisesta tuloksesta.”


  
Sisältöä koskevat kysymykset

TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


   
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 30.1.2014 klo 7.00 (CET).