TeliaSoneran hallituksen ilmoitus

TeliaSoneran hallitus varaa mahdollisuuden nostaa vahingonkorvauskanteen aikaisempia toimenhaltijoita vastaan mikäli meneillään olevat selvitykset antavat siihen aihetta. Hallitus toteaasamalla, että se ei näe perusteita nostaa vahingonkorvauskannetta entistä toimitusjohtajaa LarsNybergia vastaan tilivuoden 2013 osalta.

– TeliaSoneran hallitus totesi vuoden 2014 yhtiökokouksen yhteydessä, että yhtiön toimia Euraasiassa on hoidettu tietyn kaavan mukaisesti. Lyhyttä ajanjaksoa – tammikuu 2013 – johon meidän nyt on ollut otettava kantaa, on siksi tarkasteltava suuremmassa yhteydessä. Eri viranomaisilla useissa eri maissa on tekeillä selvityksiä, ja yhtiöllä on edelleen mahdollisuus nostaa kanne varhaisempien tapahtumien perusteella. Vastuukysymyksiä tutkitaan siten monella tapaa sekä TeliaSoneran omasta toimesta että yhtiön ulkopuolella. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on jatkuvasti tutkia eri mahdollisuuksia valvoa TeliaSoneran ja sen osakkeenomistajien oikeuksia ja etuja, toteaa TeliaSoneran hallituksen puheenjohtaja Marie Ehrling.
  
Hallituksen näkemyksiä vastuuasiasta
   
Kuten aiemmin on kerrottu, Ruotsin, Hollannin ja USA:n viranomaiset selvittävät edelleen TeliaSoneran liiketoimia Uzbekistanissa. Yhtiö tekee yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa, ja hallitus seuraa tilannetta tarkasti.
  
Osakeyhtiölain mukaan on mahdollista esittää vaade viiden vuoden kuluessa vastuuvapauden myöntämisestä, edellyttäen että yhtiökokouksella, joka vastuuvapauden on myöntänyt, ei ole ollut käytettävissään oleellisesti oikeita ja täydellisiä tietoja asioista, joita vaade koskee. Yhtiö pitää jatkuvasti silmällä mahdollisuutta nostaa vahingonkorvauskanne yllämainittujen säännösten mukaisesti. On siis mahdollista, että meneillään olevien selvitysten seurauksena tai muutoin esiin tulevien seikkojen johdosta TeliaSonera tulee esittämään vaateita konsernin aikaisempia toimenhaltijoita kohtaan.
   
Vuoden 2014 yhtiökokouksen päätöksen taustaa
   
Sitä taustaa vasten, mitä oli ilmennyt TeliaSoneran toiminnasta Eurasia-liiketoiminta-alueella, TeliaSoneran silloinen tilintarkastaja PWC päätti ennen vuoden 2014 yhtiökokousta olla suosittamatta vastuuvapauden myöntämistä tai sen myöntämättä jättämistä entiselle toimitusjohtajalle Lars Nybergille tilivuoden 2013 osalta. Hallituksen jäsenille tilintarkastaja suositti vastuuvapauden myöntämistä. Käytännössä tilintarkastajan arvio Lars Nybergistä koski ainoastaan tammikuuta 2013, koska Lars Nyberg irtisanoutui ja jätti yhtiön tammikuun jälkeen.
   
Tilintarkastajien lausunnon perusteella vuoden 2014 yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäsenille mutta ei entiselle toimitusjohtajalle Lars Nybergille. Osakeyhtiölain mukaan mahdollinen kanne vahingonkorvauksien maksamisesta TeliaSoneralle sen perusteella, että vastuuvapautta ei ole myönnetty, on nostettava vuoden sisällä vuoden 2014 yhtiökokouksesta. Tämän johdosta TeliaSoneran hallitus teetti selvityksen siitä, onko olemassa edellytyksiä nostaa vahingonkorvauskanne Lars Nybergiä vastaan tilivuodelta 2013. Kattavaa selvitystyötä johti TeliaSoneran lakiasiainjohtaja Jonas Bengtsson, ja sen suorittivat lakiasiaintoimisto Mannheimer Swartlingin lainopilliset asiantuntijat. TeliaSoneran hallitus on käsitellyt selvitystyön tuloksia perinpohjaisesti.
   
Hallituksen näkemyksiä ja päätös
   
Vuoden 2014 yhtiökokous päätti olla myöntämättä vastuuvapautta tilivuoden 2013 osalta. Kyseisen tilivuoden aikana Lars Nyberg hoiti tehtäväänsä vain tammikuun ajan. Jos yhtiö päättää nostaa kanteen, on sen tapahduttava viimeistään vuoden kuluessa siitä, että vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiökokoukselle. Siksi hallituksen on hyvissä ajoin ennen kyseistä ajankohtaa otettava kantaa siihen, onko olemassa edellytyksiä nostaa kanne sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka kuuluvat yhtiökokouksen päätöksen piiriin.
   
Hallitukselle esitetyssä selvityksessä tultiin siihen tulokseen, että ei ole olemassa edellytyksiä nostaa kannetta Lars Nybergiä vastaan johtuen hänen rajallisesta roolistaan tammikuussa 2013. Kyseisenä ajanjaksona hoidettiin loppuun vain muutamia maksutapahtumia Kazakstanissa. Itse alkuperäiset liiketoimet eivät kuulu yhtiökokouksen päätöksen piiriin olla myöntämättä vastuuvapautta, koska liiketoimet oli pantu alulle ja niistä oli päätetty aiempien toimintavuosien aikana. Tämän johdosta ja kaikkia eri vaihtoehtoja pohdittuaan hallitus on päättänyt olla nostamatta kannetta Lars Nybergiä vastaan tilivuodelta 2013.

   
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.

  
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.