TeliaSoneran vuosikertomus 2013

TeliaSoneran vuoden 2013 vuosikertomus, yritysvastuuraportti (Sustainability Report) ja yritysesittely ovat nyt saatavilla internetosoitteessa Teliasonera.com. Verkkoraportit voi myös ladata helposti tulostettavina PDF-tiedostoina.


Tilintarkastuskertomus poikkeaa vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta, koska tilintarkastajat toteavat, etteivät he pysty suosittamaan, tulisiko entiselle toimitusjohtajalle Lars Nybergille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta vai ei.TeliaSoneran hallituksen puheenjohtajan lausunto tilintarkastuskertomuksen johdosta


Hallitus antaa seuraavan lausunnon:
”Olemme panneet merkille tilintarkastuskertomuksessa esitetyn tilintarkastajien lausunnon vastuuvapaudesta.
Tämä lausunto on suositus, jonka tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille, eikä hallituksen tule kommentoida suositusta sinänsä. Tilintarkastuskertomuksessa tuodaan esille joitain TeliaSoneraan kohdistuvia riskejä, joita on kuvattu muun muassa konsernitilinpäätöksen liitetiedossa K34 vuosikertomuksessa 2013. Mainittuja riskejä ovat muun muassa kansainvälisen asianajotoimisto Norton Rose Fulbrightin tekemän, tiettyjä TeliaSoneran Euraasian alueen liiketoimia ja sopimuksia koskevan selvityksen mahdolliset tulokset ja johtopäätökset. Asianajotoimisto on raportoinut havainnoistaan yhtiön johdolle ja hallitukselle jatkuvasti työn edetessä, ja selvityksen odotetaan valmistuvan maaliskuussa 2014. Jotkut esiin tulleista asioista ovat jo johtaneet toimenpiteisiin, ja TeliaSonera jatkaa myös yhteistyötä Ruotsin syyttäjäviranomaisen kanssa.”


Hallituksen puheenjohtaja
Marie Ehrling


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 12.3.2014, klo 08.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.