Osavuosikatsaus Tammi–maaliskuu 2014

Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna laski 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,5 prosenttia 23 972 milj. kruunuun (24 582).

  • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoivat 0,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 0,3 prosenttia 7 010 milj. kruunuun (7 029).

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä säilyi ennallaan paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 1,9 prosenttia 8 345 milj. kruunuun (8 509). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 34,8 prosenttiin (34,6).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,2 prosenttia 6 286 milj. kruunuun (6 628).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,0 prosenttia 3 945 milj. kruunuun (4 108).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,91 kruunua (0,95).

  • Vapaa kassavirta kasvoi 2 556 milj. kruunuun (2 414).

  • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan.Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit
”Markkinoillemme on edelleen tunnusomaista asiakkaiden muuttuva käyttäytyminen ja lisääntyvä yhdentymisen trendi. Keskitymme edelleen parantamaan asiakkaidemme internetkokemusta tekemällä lisäinvestointeja 4G- ja valokuitutekniikkaan. Ruotsissa 4G-verkkomme kattaa jo 90 prosenttia väestöstä, ja tavoitteemme on edelleen kattaa 99 prosenttia väestöstä tämän vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökateprosentti parani edellisvuoteen verrattuna ja oli 34,8 prosenttia, kun taas orgaaninen liikevaihto laski 1,8 prosenttia, koska alhaisella katteella myytävien laitteiden myynti väheni ja sääntelystä johtuva matkaviestinnän terminointimaksujen aleneminen vaikutti edelleen. Vapaa kassavirta kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 2,6 miljardia kruunua. Tähän myötävaikutti käyttöpääoman positiivinen kehitys.

Kehitys oli edelleen hyvää kuluttajasegmentissä, jossa Mobility Services -liiketoiminta-alueen laskutettu liikevaihto Pohjoismaissa kasvoi keskimäärin yli 3 prosenttia kaikissa maissa tapahtuneen kasvun seurauksena, kun datapalvelujen vakaa kysyntä kompensoi puhe- ja viestipalvelujen hitaampaa kasvua. Datapainotteisilla hinnoittelumalleillamme on ollut lisää positiivisia vaikutuksia, ja ne on nyt otettu käyttöön kaikissa Pohjoismaissa. Broadband Services ‑liiketoiminta-alueen liikevaihto Ruotsissa pysyi kuluttajasegmentissä ennallaan, kun TV- ja laajakaistapalvelujen kasvanut liikevaihto ja hinnantarkistukset kompensoivat perinteisten kiinteän verkon palvelujen laskevan volyymin. Yrityssegmentissä tilanne on edelleen haastava, ja teemme hartiavoimin töitä vahvistaaksemme edelleen asemaamme uusilla tuotteilla ja palveluilla.

Saavutimme Espanjassa uuden etapin, kun neljän miljoonan liittymän raja ylittyi vuosi­neljänneksen aikana. Laskutettu liikevaihto säilyi kuitenkin viime vuoden tasolla, sillä matkapuhelinten myynnin lasku ja alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat kokonaisliikevaihtoon. Kasvaneet asiakashankinnan kustannukset aiheuttivat paineita kannattavuuteen, mutta arvioimme kehityksen jatkossa olevan tasapainoisempaa.

Huhtikuun 1. päivänä otimme käyttöön uuden maapohjaisen toimintamallin, jossa teknologia- ja kaupallisia toimintoja vahvistettiin konsernitasolla. Muutos on tärkeä tulevien strategisten tavoitteidemme kannalta, ja se myös lisää tehokkuutta. Jatkossa toiminnallamme on kolme tukipylvästä: ydinliiketoimintamme vahvistaminen ja kehittäminen Pohjoismaiden ja Baltian alueella, Euraasian-liiketoiminnan vieminen seuraavalle tasolle hyödyntämällä datan tuomia ansaintamahdollisuuksia ja mahdollisten tulonlähteiden etsiminen telealaa lähellä olevilta aloilta. Maantieteellisesti keskitymme edelleen niihin markkinoihin, joilla jo toimimme, ja asetamme niillä tiukat pääomantuottotavoitteet. Suhtaudumme yritysjärjestelyihin varovaisesti mutta käytännönläheisesti, ja pyrimme ennen kaikkea hyödyntämään mahdollisia konsolidointi­mahdollisuuksia nykyisillä markkinoillamme.

Hallituksen käynnistämä Euraasian alueen viime vuosien liiketoimia koskeva selvitys valmistui vuosineljänneksen aikana. Kuten aiemmin on tiedotettu, monet näistä liiketoimista eivät ole olleet hyvän liiketoimintatavan ja eettisten vaatimustemme mukaisia. Autamme edelleen kaikin tavoin ruotsalaisia ja ulkomaisia viranomaisia heidän tutkiessaan asiaa. Olemme ryhtyneet ja ryhdymme vastedeskin erilaisiin toimiin sisäisen valvonta­järjestelmämme kehittämiseksi. Näin varmistamme, että jatkossa tunnistamme ja hallitsemme riskit mahdollisimman hyvin.

Sääntelyssä meitä huolettaa Euroopan parlamentissa hiljattain ollut äänestys, joka liittyi erityisesti verkon neutraaliuteen, koska se saattaa rajoittaa mahdollisuuksiamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Korostamme, että operaattorien on voitava tarjota tehokkaita verkkoja ja erottautumisen mahdollistavia palveluja, sillä se kannustaa innovaatioihin ja investointeihin.

Pidämme ennallaan koko vuotta koskevat kehitysnäkymät, joiden mukaan orgaaninen liikevaihto ja käyttökateprosentti pysyvät likimain edellisvuoden tasolla ja käyttöomaisuus­investoinnit ovat 15 prosenttia liikevaihdosta, vaikkakin nähtävissä on hieman kasvanut riski, joka liittyy alhaisella katteella myytävien laitteiden liikevaihdon laskuun.”Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 23.4.2014 klo 7.00 (CET).