TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–kesäkuu 2014

Vakaat käyttökateprosentit kaikilla alueilla


Yhteenveto toisesta vuosineljänneksestä  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 1,2 prosenttia ja oli 25 017 milj. kruunua (25 312). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,4 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 1,0 prosenttia ja oli 8 836 milj. kruunua (8 928). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 35,3 prosentissa (35,3).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 10,4 prosenttia ja oli 6 347 milj. kruunua (7 086). Lasku selittyy MegaFon- ja Turkcell-osakkuusyhtiöistä saatujen tuottojen pienenemisellä.

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 12,1 prosenttia ja oli 3 545 milj. kruunua (4 031).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,82 kruunua (0,93).

  • Vapaa kassavirta laski 2 469 milj. kruunuun (4 462) käyttöpääoman ja käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien kasvun myötä.

  • Konsernin liikevaihtoennustetta vuodelle 2014 on tarkistettu, mutta käyttökateprosenttia ja käyttöomaisuusinvestointeja koskevat näkymät pysyvät ennallaan.


Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit

”Minulla on ilo esitellä ensimmäinen uuden toiminta­mallimme mukainen osavuosikatsaus. Maapohjainen toimintamallimme tuli voimaan huhtikuussa.


Konsernin kannattavuus pysyi vakaana toisella vuosi­neljänneksellä, ja käyttökateprosentti oli 35,3. Laite­myynnin lasku heikensi edelleen liikevaihtoa, mutta konsernitasolla palvelujen liikevaihto pysyi vakaana.


Tarkensimme yhtiön strategiaa kevään aikana, ja selkeänä tavoitteena on nyt kehittää yhtiön ydin­toimintoja ja tutkia uusia mahdollisuuksia niihin läheisesti liittyvillä aloilla.


Heinäkuun alussa otimme merkittävän askeleen kohti yhtiön tavoitetta, kun julkistimme Tele2:n Norjan toimintojen oston. Kauppa tukee erinomaisesti strategiaamme, vahvistaa TeliaSoneran asemaa Norjan markkinoiden toiseksi suurimpana operaattorina, laajentaa palveluvalikoimaamme ja luo merkittäviä kustannussynergioita.


Jotta TeliaSoneralla olisi tyytyväisimmät ja uskollisim­mat asiakkaat, meidän on edelleen yksinkertaistettava toimintojamme ja uudistettava perinteisiä palveluja ketteryyden ja kustannus­tehokkuuden lisäämiseksi koko yhtiössä.


Mobiilidatapalvelujen kysyntä on pysynyt vahvana, ja on tärkeää, että voimme hyödyntää sen luomat ansainta­mahdollisuudet. Kehitämme edelleen datapainotteisia hinnoittelu­malleja, ja myönteinen kehitys näkyy yhä selkeämmin asiakkaiden siirtyessä käyttämään niitä. Näiltä osin on rohkaisevaa, että liittymämäärä kasvoi ja asiakasvaihtuvuus pieneni kaikissa Pohjoismaiden matkaviestintoiminnoissa toisella vuosineljänneksellä.


Ruotsissa liikevaihto pysyi vakaana edellisvuoteen verrattuna. Käyttökate kasvoi hieman 39,8 prosenttiin. Tähän vaikuttivat kuluttajaliiketoiminnan vahva kehitys ja kustannussäästötoimet. Laajennamme edelleen 4G- ja valokuituverkkoa investoimalla vuosi­tasolla 5 mrd. kruunua kolmen vuoden ajan, jotta asiakkaillamme olisi ylivertainen internet-käyttökokemus.


Euroopan alueella päätavoitteitamme on parantaa yhtiön kilpailuasemaa Pohjoismaiden ja Baltian markki­noil­la. Espanjassa käyttökateprosentti parani toisella vuosi­neljänneksellä, mutta markkina­osuutemme on edelleen vain 7 prosenttia. Kilpailu on äärimmäisen kovaa, ja vahva yhdentyvän viestinnän trendi luo painei­ta yksin­omaan matkaviestinpalveluihin keskitty­välle liike­toiminnallemme. Tämän vuoksi arvioimme uudel­leen tulevaa toimintaamme Espanjan markkinoilla.


Euraasian alueella TeliaSoneran uusi johtoryhmä on lisännyt panostuksia hyvään hallintotapaan, valvontaan ja uusiin liiketoimintahankkeisiin. Alueen kannattavuus on edelleen vahvaa. Käyttökateprosentti nousi 54,4 prosenttiin, mihin vaikutti Kazakstanin ja Nepalin vahva kehitys. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7 prosenttia, ja sitä vauhditti datapalvelujen liikevaihdon 35 prosentin kasvu. Data­palvelujen osuus Euraasian alueen koko liikevaihdosta on nyt 14 prosenttia.


Vastuullisen liiketoiminnan luominen pitkällä aikavälillä on keskeistä yhtiön päivittäisessä toiminnassa. Jatkoim­me korruptionvastaisten ohjeiden ja koulutuk­sen tarjoamista yhtiössä toisella vuosi­neljänneksellä. Lisäksi olemme käyneet keskeisten sidosryhmien kanssa keskustelua sananvapaudesta useissa Euraasian maissa.


Koska Espanjan liike­vaihto on pienentynyt lähinnä laite­myyntiin liittyvistä syistä, tarkistamme koko vuoden orgaanisen liikevaihdon ennustetta. Aiemmin arvioim­me liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla, mutta nyt odotamme sen jäävän hieman pienemmäksi kuin vuonna 2013. Muilta osin kehitysnäkymät pysyvät ennallaan, niin että odotamme käyttökateprosentin olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla ja käyttö­omaisuus­investointien olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta.”Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 17.7.2014 klo 7.00 (CET).