TeliaSoneran tilinpäätöstiedote Tammi–joulukuu 2014

Perusta luotu ja toteutus aloitettu
  
YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 26 606 milj. Ruotsin kruunua (26 560). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,2 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 3,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 1,4 prosenttia ja oli 8 604 milj. kruunua (8 728). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,3 prosenttiin (32,9).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 4,8 prosenttia ja oli 6 757 milj. kruunua (7 100).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 34,2 prosenttia ja oli 2 938 milj. kruunua (2 190), ja osakekohtainen tulos nousi 0,68 kruunuun (0,51).

  • Vapaa kassavirta laski 1 635 milj. kruunuun (2 126) käyttöpääoman muutosten seurauksena.


YHTEENVETO KOKO VUODESTA  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja oli 101 060 milj. kruunua (101 870). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia.

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 3,1 prosenttia ja oli 14 502 milj. kruunua (14 970), ja osakekohtainen tulos laski 3,35 kruunuun (3,46).

  • Vapaa kassavirta laski 13 046 milj. kruunuun (16 310) käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja käyttöpääoman muutosten seurauksena.

  • Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 3,00 kruunua osakkeelta (3,00) eli yhteensä 13,0 mrd. kruunua (13,0), joka on 90 prosenttia (87) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta. 


Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit
 
”Vuonna 2014 kasvu alallamme oli edelleen vaatima­tonta, mutta TeliaSoneran käyttökateprosentti ennen kerta­luonteisia eriä pysyi ennusteidemme mukaisesti edellis­vuoden tasolla ja oli 34,9 prosenttia, vaikka liikevaihto laski jonkin verran.
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä palvelujen orgaaninen liike­vaihto laski 2,2 prosenttia Euraasian entistä haas­teel­li­semman makrotaloudellisen tilanteen myötä. Aiempaa jonkin verran hitaamman liikevaihdon yleisen kehityksen seurauksena konsernin vertailukelpoinen käyttökate laski 3,5 prosenttia.
 
Ruotsissa jatkoimme verkkojemme uudistamista vasta­tak­semme nopeiden internetyhteyksien kasvavaan kysyntään. Joulukuussa juhlimme 4G-verkkomme avaamisen viisivuotispäivää. Verk­kom­me kattaa nyt jo yli 99 prosenttia väestöstä. Matka­viestin­palvelujen liike­vaihto kasvoi lähes 2 prosenttia data­käytön lisäännyttyä edelleen. Verkois­sam­me 4G-puhelimien osuus jatkoi kasvuaan ja 4G-liikennettä oli jo enemmän kuin 3G-liikennettä. Laajensim­me vuosi­neljänneksen aikana edelleen kuituverkko­amme, joka tavoittaa nyt yli 1,1 miljoonaa kotitaloutta Ruotsissa.
 
Pyrimme vahvistamaan ydintoimintojamme jatkamalla rakenteellisten mahdollisuuksien etsimistä toimi­alueellamme. Joulukuun alussa teimme Telenorin kanssa sopi­muksen Tanskan-toimintojemme yhdistämi­sestä uudek­si yhteisyritykseksi. Tanskan markkinoilla on jo jonkin aikaa ollut selvästi tarvetta yhdentymiselle, ja sopimuksen myötä markkinoille syntyy vahva haastaja, jolla on merkittäviä synergia­mahdollisuuksia.
 
Euraasiassa kannattavuus laski hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kun yleiseen talous­kasvuun liittyvän epävarmuuden lisääntyminen vaikutti toimintoihimme keskeisillä markkinoilla, kuten Kazak­stanissa ja Azerbaidžanissa. Seuraamme tilannetta edelleen tarkasti ja tarkkailemme myös kehitystä eri markkinoilla.
 
Muutoskauden jälkeen olemme nyt matkalla kohti uutta TeliaSoneraa. Tavoitteet ovat korkealla, ja vuonna 2015 toteutamme investointisuunnitelmia kasvun vauh­dit­ta­mi­seksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvis­tami­seksi. Aiomme mm. nopeuttaa kuitu­verk­kom­­­me laa­­jen­tamista Ruotsissa, tarjota uusia ratkai­suja yritys­asiak­kail­le ja uudistaa verkkojamme toimialueel­lam­me. Kiih­dy­tämme liiketoiminnan muutosvauhtia, jotta voim­me yksin­kertaistaa toimintaamme ja pienentää kustannuksia.
 
Luomme määrätietoisesti kestävää liiketoimintaa pitkäl­lä aikavälillä, koska se on tärkeää sekä meille että sidos­ryhmillemme. Viime vuonna edistyimme tässä merkit­tävästi vahvistettuamme hallintotapaa ja prosesse­ja, mutta työ jatkuu edelleen. Sitoutuneisuus näkyi myös viimeisimmässä työntekijäkyselyssämme.
 
Osingonjakopolitiikkamme mukaisesti sekä vuoden 2014 tuloksen ja vakaan taloudellisen asemamme perusteella hallitus ehdottaa, että osinkona maksetaan 3,00 kruunua osakkeelta eli 90 prosenttia osake­kohtaisesta tuloksesta.
 
Vuonna 2015 tavoitteenamme on säilyttää käyttökate ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja ja ‑myyntejä suunnilleen vuoden 2014 tasolla, ja odotamme käyttö­omaisuus­investointien olevan noin 17 mrd. kruunua ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja.”
 
Tukholmassa 29.1.2015
Johan Dennelind
Toimitusjohtaja

  
Sisältöä koskevat kysymykset
 
TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors

Puh. +46 8 504 550 00


 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 29.1.2015 klo 7.00 (CET).