Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2015

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 14.00 Ruotsin aikaa Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa osoitteessa Nils Ericsons plan 4, Tukholma. Ovet avataan klo 13.00. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous tulkataan englanniksi.


Osallistumisoikeus


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, • joka on rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tiistaina 31.3.2015 ja

 • joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 31.3.2015.


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua • kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 7842, SE-103 98 Stockholm, Sweden

 • puhelimitse numeroon +46 (0)8 402 90 50 arkipäivisin klo 9.00–16.00 Ruotsin aikaa tai

 • TeliaSoneran internetsivujen kautta osoitteessa www.teliasonera.com (vain yksityishenkilöt).
  Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään antamaan seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero päivisin sekä tarvittaessa avustajien lukumäärä.


Hallintarekisteröidyt osakkeet
 
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen tulee osakkeenomistajan, joka on hallinta­rekisteröinyt osakkeensa pankin tai muun omaisuudenhoitajan avulla, pyytää, että hänet rekisteröidään tilapäisesti osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ennen tiistaita 31.3.2015. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalleen tästä hyvissä ajoin.
 
Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n rekisteriin, on niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä Euroclear Finland Oy:hyn joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen thy@euroclear.eu tai soittamalla numeroon 020 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen tiistaita 31.3.2015.


Asiamies
 
Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, tulee antaa asiamiehelle valtakirja. Valtakirjalomake löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.teliasonera.com. Mikäli valtakirjan antaa oikeushenkilö, tulee mukaan liittää kopio oikeushenkilön rekisteri­otteesta (tai mikäli rekisteriotetta ei ole, muusta vastaavasta kelpoisuus­asiakirjasta). Valtakirjat, rekisteriotteet ja muut kelpoisuusasiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään tiistaina 31.3.2015, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomasti.


Muuta
 
Marie Ehrlingin ja Johan Dennelindin yhtiökokouksessa pitämät puheet löytyvät kokouksen jälkeen TeliaSoneran internetsivuilta osoitteesta www.teliasonera.com.
 
Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun antamispäivänä yhteensä 4 330 084 781 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun antamispäivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee yhtiökokouksessa antaa sellaisia olosuhteita koskevia tietoja, (i) joilla voi olla vaikutusta esityslistalla olevan asian arvointiin, (ii) joilla voi olla vaikutusta yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisen tilanteen arviointiin tai (iii) jotka liittyvät yhtiön ja toisen konserniyhtiön välisiin suhteisiin, jos joku osakkeenomistajista sitä pyytää ja jos hallitus katsoo, että tietojen antamisesta ei ole yhtiölle olennaista haittaa.


Esityslista
 
Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

 3. Esityslistan hyväksyminen

 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta tarkastamaan pöytäkirja yhdessä puheenjohtajan kanssa

 5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden toteaminen

 6. Vuoden 2014 vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
  Tämän kohdan yhteydessä myös hallituksen puheenjohtaja Marie Ehrlingin selvitys hallituksen toiminnasta vuonna 2014 ja toimitusjohtaja Johan Dennelindin puheenvuoro.

 7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle 2014

 8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen ja osingonmaksun täsmäytyspäivän vahvistaminen

 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014

 10. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta

 13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

 15. Tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen

 16. Tilintarkastajien ja mahdollisten varatilintarkastajien valinta

 17. Nimitysvaliokunnan valinta ja päätös nimitysvaliokunnan toimintaohjeista

 18. Ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista päättäminen

 19. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta

 20. Päätös
  (a)   pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2015/2018 ja
  (b)   ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä

 21. Päätös osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esityksestä koskien Norton Rose Fulbrightin selvityksen julkaisemista

 22. Päätös osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esityksestä koskien seuraavia asioita:
  (a)   ”Yhtiön Euroopan ulkopuolella harjoittaman liiketoiminnan erityistarkastus juridiset, eettiset ja taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen”
  (b)   ”Hallitukselle annettava tehtävä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin merkittävän osakkeenomistajien yhdistyksen perustamiseksi yhtiöön”, ja
  (c)   ”Hallitukselle annettava tehtävä valmistella esitys vuoden 2016 yhtiökokoukselle koskien järjestelmää, jolla pienille ja keskisuurille osakkeenomistajille annetaan edustus yhtiön hallituksessa. Tämä edellyttää todennäköisesti yhtiöjärjestyksen muutosta.”


Kokouksen päättäminen


Nimitysvaliokunnan päätösesitys


Nimitysvaliokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: Niklas Johansson, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Funds), Per Frennberg (Alecta) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja). Kaikki muut nimitysvaliokunnan jäsenet valittiin vuoden 2014 yhtiökokouksessa paitsi Niklas Johansson, joka tuli Magnus Skåningerin tilalle huhtikuussa 2014.


Nimitysvaliokunta esittää seuraavaa: • Kohta 1 – Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Asianajaja Eva Hägg.
   

 • Kohta 10 – Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä: Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka kahdeksan jäsentä, ei varajäseniä.
   

 • Kohta 11 – Hallituksen jäsenten palkkiot: Hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka palkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 1 550 000 kruunua (aiemmin 1 240 00 kruunua), vara­puheen­johtajalle 750 000 kruunua (ei muutosta) ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille kullekin 530 000 kruunua (aiemmin 470 000 kruunua). Lisäksi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta), hallituksen palkitsemis­valiokunnan puheenjohtajalle 65 000 kruunua (ei muutosta) ja muille palkitsemis­valiokunnan jäsenille kullekin 45 000 kruunua (ei muutosta) ja hallituksen yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta).
   

 • Kohta 12 – Hallituksen jäsenten valinta: Marie Ehrlingin, Mats Janssonin, Olli-Pekka Kallasvuon, Mikko Kososen, Nina Linanderin, Martin Lorentzonin, Per-Arne Sandströmin ja Kersti Strandqvistin uudelleenvalinta. Tietoja nimitysvaliokunnan esittämistä hallituksen jäsenistä on yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.com.
   

 • Kohta 13 – Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta: Marie Ehrlingin uudelleenvalinta puheenjohtajaksi ja Olli-Pekka Kallasvuon uudelleenvalinta varapuheenjohtajaksi.
   

 • Kohta 14 – Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä: Tilintarkastajien lukumäärä vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka on yksi ilman varatilintarkastajia.
   

 • Kohta 15 – Tilintarkastajien palkkiot: Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
   

 • Kohta 16 – Tilintarkastajien valinta: Tilintarkastusyhtiö Deloitte AB:n valinta.
   

 • Kohta 17 – Nimitysvaliokunnan valinta ja päätös nimitysvaliokunnan toimintaohjeista: Jäseniksi valitaan Daniel Kristiansson (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Funds), Anders Oscarsson (AMF and AMF Funds) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).
   
  Nimitysvaliokunnan toimintaohjeista nimitysvaliokunta ehdottaa pääasiassa seuraavaa:

   
  Nimitysvaliokuntaan (”valiokunta”) kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä. Neljän varsinaisen jäsenen on edustettava niitä neljää osakkeenomistajaa, jotka ovat äänimääräisesti suurimmat kuunvaihteessa vähintään 30 päivää ennen yhtiökokouskutsun julkaisua ja jotka ovat myös halukkaita osallistumaan nimitysvaliokunnan työskentelyyn (”nimittävät osakkeenomistajat”). Hallituksen puheenjohtajan on oltava yksi valiokunnan varsinaisista jäsenistä. Valiokunta voi varsinaisten jäsenten lisäksi valita oman harkintansa mukaan yhden (1) tai kaksi (2) ylimääräistä jäsentä. Valiokunnan varsinaiset jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

   
  Nimitysvaliokunta tekee esitykset varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta, hallituksen puheenjohtajasta ja muista hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta sekä mahdollisesta valiokuntatyöskentelystä maksettavasta korvauksesta. Tarvittaessa nimitysvaliokunta tekee lisäksi esitykset tilintarkastajista ja tilintarkastajien palkkioista.

   
  Nimitysvaliokunta tekee esitykset seuraavan vuoden nimitysvaliokunnan jäsenistä ja ilmoittaa näiden edustamien nimittävien osakkeenomistajien nimet. Valiokunta käy nämä toimintaohjeet läpi vuosittain ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tarvittaessa muutoksia niihin.


Hallituksen päätösesitykset


Kohta 8 – Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen ja osingonmaksun täsmäytyspäivän vahvistaminen


Vapaa oma pääoma


Yhtiökokouksen käytettävissä oleva yhtiön vapaa oma pääoma on 68 020 453 824 kruunua.


Yhtiön voittovarojen käyttö ja täsmäytyspäivä


Hallitus esittää, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 3,00 kruunua osakkeelta eli yhteensä 12 990 254 343,00 kruunua ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen esityksen mukaisesti, arvioidaan osingonmaksun Euroclear Sweden AB:n kautta tapahtuvan 15.4.2015.


Kohta 18 – Konsernin johtoryhmän palkkoja ja palkkioita koskevat periaatteet


Hallitus esittää, että vuoden 2015 yhtiökokous päättää seuraavista konsernin johtoryhmän palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista. Konsernin johtoryhmällä tarkoitetaan yhtiön toimitusjohtajaa ja muita johtoryhmän jäseniä.


Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö pystyy houkuttelemaan ja sitouttamaan parhaat henkilöt yhtiön lupauksen ja strategian tukemiseksi. Johtoryhmälle maksettavien palkkojen ja palkkioiden tulee perustua kokonaispalkkioon ja olla kilpailukykyisiä muttei markkinoiden johtavia. Palkka- ja palkkioperiaatteiden tulee mahdollistaa kansainväliset rekrytoinnit ja tukea konsernin johtoryhmän monipuolista kokoonpanoa. Markkinavertailu tulee tehdä vertailuryhmään, jossa olevat yritykset ovat yrityskoon, toimialojen ja monimuotoisuuden puolesta vertailukelpoisia. Kokonais­palkkion tulee koostua kiinteästä palkanosasta, eläke-eduista, irtisanomisehdoista ja erorahasta sekä muista eduista.


Kiinteä palkanosa


Johtoryhmän jäsenen kiinteän palkanosan tulee perustua henkilön osaamiseen, vastuihin ja suoritukseen. Yhtiössä käytetään kansainvälistä arviointijärjestelmää, jolla arvioidaan työtehtävän laajuus ja vastuut. Markkinavertailuja tehdään säännöllisesti. Henkilökohtaista suoritusta seurataan ja sitä käytetään pohjana, kun kiinteitä palkanosia vuosittain tarkistetaan.


Eläke


Eläkkeen ja muiden eläke-etujen tulee perustua maksuperusteiseen eläkejärjestelyyn, johon maksettavien eläkemaksujen suuruus vastaa tiettyä prosenttiosuutta henkilön vuosipalkasta. Eläkemaksun suuruutta määritettäessä on otettava huomioon kokonais­palkkion taso. Eläkemaksun tason määrittämiseksi on tehtävä vertailuja, ja taso voi vaihdella kiinteän palkanosan ja eläkkeen rakenteen mukaan. Eläkeikä on yleensä 65 vuotta.


Muut edut.


Yhtiö tarjoaa muita etuja markkinakäytännön mukaisesti. Konsernin johtoryhmän jäsen voi kuulua autoedun ja terveydenhuoltosäännösten ym. piiriin. Kansainvälisesti rekrytoiduille johtoryhmän jäsenille ja niille, joita pyydetään muuttamaan johonkin toiseen maahan, voidaan tarjota liikkuvuuteen liittyviä etuja rajalliseksi ajaksi.


Irtisanomisehdot ja eroraha


Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika voi olla enintään kuusi (6) kuukautta (toimitus­johtajan tapauksessa 12 kuukautta) työntekijän itsensä irtisanoutuessa ja enintään 12 kuukautta yhtiön irtisanoessa työsuhteen. Jos yhtiö irtisanoo työsuhteen, henkilö voi olla oikeutettu saamaan korkeintaan 12 kuukauden erorahan. Erorahaa ei käytetä lomarahan tai eläke-etujen laskentaperusteena. Irtisanomisaika ja eroraha pienevät myös, jos henkilö on oikeutettu palkkaan joko uuden työsuhteen perusteella tai oman liiketoiminnan harjoittamisen vuoksi irtisanomisaikana tai erorahan maksamisaikana.


Hallitus voi sallia pieniä poikkeuksia yllä olevista periaatteista.


Kohta 19 – Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta


Taustatietoja ja perusteita


Jotta TeliaSoneran hallituksella olisi käytössään väline TeliaSoneran pääomarakenteen muokkaamiseen ja vahvistamiseen ja siten omistaja-arvon lisäämiseen ja/tai jotta yhtiö voisi luovuttaa omia osakkeitaan mahdollisten yhtiökokouksen hyväksymien pitkäaikaisten kannustinohjelmien mukaisesti, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden ostamisesta yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2016 yhtiökokousta alla olevin ehdoin. Saadakseen tehokkaan välineen tämän saavuttamiseksi hallitus aikoo myös ennen yhtiön tulevia yhtiö­kokouksia esittää hallituksen valtuuttamista päättämään yhtiön omien osakkeiden ostamisesta pääosin vastaavin ehdoin kuin mitä alla on esitetty. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä hallussaan omia osakkeita.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta


Hallitus esittää, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden ostamisesta alla olevin pääehdoin. 1. Osakkeita voidaan ostaa (i) Nasdaq Stockholmin ja/tai Nasdaq Helsingin pörsseistä tai (ii) kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen kautta tai molemmilla mainituilla tavoilla.
   

 2. Valtuutusta voi käyttää yhden tai useamman kerran ennen vuoden 2016 varsinaista yhtiökokousta.
   

 3. Osakkeita voi ostaa vain sen verran, ettei yhtiöllä ole missään vaiheessa hallussaan yli 10:tä prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä.
   

 4. Ostettaessa osakkeita Nasdaq Stockholmin ja/tai Nasdaq Helsingin kautta tulee ostohinnan olla kulloinkin Nasdaq Stockholmin ja/tai Nasdaq Helsingin korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin väliltä.
   

 5. Yhtiön kaikille osakkeenomistajille suunnattujen ostotarjousten kautta ostettavien osakkeiden hinta voi ylittää käyvän markkinahinnan, jos yhtiö katsoo, että tämä on sopivaa ja tarkoituksenmukaista. Erottamalla tällaisessa tapauksessa ns. myynti­oikeudet (ruotsiksi ”säljrätter”), joilla voidaan käydä kauppaa, tarjotaan osakkeen­omistajille mahdollisuus hyödyntää mahdollista ylikurssia (preemiota) yhtiön ostaessa omia osakkeitaan markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Tällaisessa tapauksessa tarkoituksena on käydä kauppaa myyntioikeuksilla Nasdaq Stockholmissa ja Nasdaq Helsingissä.
   
  Jotteivät ne osakkeenomistajat, jotka eivät myy myyntioikeuksiaan eivätkä käytä ostotarjousta, jää ilman sitä taloudellista arvoa, jonka ylikurssilla (preemiolla) tapahtuvasta ostotarjouksesta voi saada, yhtiö voi nimetä pankin tai muun rahoituslaitoksen (”pankki”), jolle annetaan oikeus luovuttaa yhtiölle se määrä osakkeita, joiden luovuttamiseen korvaukseen oikeuttavat myyntioikeudet olisivat oikeuttaneet edellyttäen, että pankki maksaa korvauksen niille osakkeenomistajille, joilla on ostotarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua käyttämättömiä myyntioikeuksia. Tässä tapauksessa pankki voi ostaa yhtiölle yllä kuvatun mukaisesti luovutettavat osakkeet markkinoilta. Yhtiön nimeämä pankki yksilöidään hallituksen mahdollista ostotarjousta koskevassa päätöksessä.
   
  Pankin soveltuvissa tapauksissa kustakin käyttämättömästä myyntioikeudesta osakkeenomistajalle maksaman korvauksen tulee vastata joko (i) yhtiön ostotarjouksen puitteissa osakkeista maksaman ostohinnan ja pankin kyseisessä osakkeiden ostossa maksaman osakekohtaisen keskihinnan erotusta jaettuna ostotarjouksen todellisella ostosuhteella[1] ja vähennettynä pankin todellisilla käsittelykustannuksilla, ja (ii) korvausta, joka myyntioikeudesta voidaan maksaa mahdollisessa myyntioikeuksien myyntiä ilman provisiota koskevassa tarjouksessa, sen mukaan, kumpi niistä on alhaisempi.
   
  Mitä tulee myyntioikeuksiin, joista pankki voi maksaa korvauksen yllä esitetyn mukaisesti, pankki on oikeutettu luovuttamaan osakkeet yhtiölle. Osakkeiden luovutusta koskeva hakemus tulee tehdä viimeistään yhtiön hallituksen määrittelemänä päivänä ostotarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua. Ostotarjouksen ehtoja sovelletaan myös pankin luovuttamiin osakkeisiin.
   

 6. Mikäli ulkomaiset lait ja/tai hallinnolliset määräykset huomattavasti vaikeuttavat ostotarjouksen tekoa tietyssä maassa, on hallituksella tai sen nimittämällä taholla oikeus myydä myyntioikeudet ko. maan osakkeenomistajien puolesta ja tilittää ko. osakkeen­omistajille asiaankuuluvalla huolella toteutetusta myynnistä saadut varat vähennettynä kertyneillä kustannuksilla.
   

 7. Hallitus voi päättää oston muista ehdoista. Hallituksella on myös oikeus valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja tekemään sellaisia pienempiä tarkistuksia, jotka voivat osoittautua tarpeellisiksi, kun hallituksen päätöstä omien osakkeiden ostosta toimeenpannaan.


Kohta 20 – (a) Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttaminen vuosille 2015/2018 ja (b) ohjelmaan liittyvät suojausjärjestelyt


Taustaa


TeliaSonera-konsernin (”konserni”) palkkiorakenne voi koostua kiinteästä peruspalkasta, muuttuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta, muuttuvasta provisiopohjaisesta palkkiosta, pitkän aikavälin kannustimista, eläkkeistä ja muista eduista. Tietyt avainhenkilöt osallistuvat aiempien yhtiökokousten hyväksymiin pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin. Yhdessä nämä osat muodostavat integroidun palkkiopaketin. Vuosien 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 yhtiökokousten tekemien päätösten mukaan TeliaSoneran johtoryhmän jäsenille ei makseta vuotuista eikä pitkän aikavälin muuttuvaa käteispalkkiota.


Hallitus on tarkastellut tulosperusteista osakeohjelmaa 2014/2017 varmistaakseen, että se täyttää edelleen sille asetetut tavoitteet – ts. vahvistaa yhtiön kykyä palkata ja sitouttaa osaavia avainhenkilöitä, vauhdittaa yhtiön pitkän aikavälin tulosta, sovittaa yhteen avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien edut ja kannustaa avainhenkilöitä osakkeenomistukseen.


Tarkastelun tuloksena hallitus on sitä mieltä, että pitkäaikainen kannustinohjelma tulisi toteuttaa konsernin avainhenkilöille myös tänä vuonna. Hallituksen esittämää, vuonna 2015 toteutettavaa ja tilivuosiin 2015-2017 liittyvää pitkäaikaista kannustinohjelmaa, joka voi johtaa ns. tulosperusteisten osakkeiden saamiseen keväällä 2018 (”tulosperusteinen osakeohjelma 2015/2018”), on kuvattu tarkemmin seuraavassa.


Hallitus aikoo esittää tuleville yhtiökokouksille pitkäaikaisten kannustinohjelmien toteuttamista nyt esitettyä tulosperusteista osakeohjelmaa 2015/2018 vastaavin ehdoin.


Tärkeimmät muutokset tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2014/2017 verrattuna


Yhteyden vahvistamiseksi ohjelman ja yhtiön pitkän aikavälin tuloksen välillä sekä ohjelman yksinkertaistamiseksi ja sovittamiseksi yhteen markkinakäytännön kanssa tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 esitetään tehtäväksi seuraavat keskeiset muutokset verrattuna tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2014/2017: • Vaatimus työntekijän omasta sijoituksesta (2 % vuotuisesta perusbruttopalkasta, ts. peruspalkasta ennen veroja) poistetaan ohjelman yksinkertaistamiseksi ja sen yhteensovittamiseksi markkinakäytäntöjen kanssa Ruotsin ulkopuolisissa maissa, mikä parantaa konsernin kykyä palkata ja sitouttaa kansainvälisesti avainhenkilöitä.
   

 • Osakekohtaiseen tulokseen (EPS) perustuvan tavoitteen sijasta käyttöön otetaan käyttökatteeseen (EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) perustuva tavoite, jotta osallistujat voivat paremmin seurata valittuja tulosmittareita ja jotta nämä tulosmittarit voidaan sovittaa yhteen konsernin strategisten prioriteettien kanssa. Lisäksi osakekohtaisen tuloksen (EPS) seuraamiseen käytetyn yhden vuoden ansaintajakson sijaan käyttöön otetaan käyttökatetavoitteen (EBITDA) seuraamiseen kolmen vuoden ansaintajakso, jotta painopiste on konsernin pitkäaikaisessa tuloksessa.
   

 • Osakkeenomistajien saamaa kokonaistuottoa koskevassa (relatiivisessa) tulosehdossa (TSR) on säilytetty sama perusta kuin tulosperusteisessa osakeohjelmassa 2014/2017 seuraavin muutoksin: Vertaisryhmään on lisätty kaksi uutta yritystä (TDC ja Swisscom) ja siitä on poistettu yksi yritys (Telecom Austria), jotta ryhmä olisi entistä relevantimpi, ja, jotta palkkion vähimmäistasot olisivat linjassa markkinakäytännön ja parhaiden käytäntöjen kanssa, palkkion vähimmäistaso on mediaanisija #6, jolloin vähimmäistaso on 7,5 % palkasta (vuonna 2014 3,75 %), ja
   

 • katto saatavien osakkeiden arvolle on 60 % vuotuisesta peruspalkasta.


Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 pääpiirteet


Tulosperusteista osakeohjelmaa 2015/2018 tarjotaan noin 200:lle konsernin avainhenkilölle. Edellyttäen, että tietyt tulosehdot – jotka muodostuvat käyttökatteeseen (EBITDA) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) kytketyistä taloudellisista tavoitteista – täyttyvät tilivuosien 2015–2017 aikana (“ansaintajakso”), tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 osallistuville annetaan mahdollisuus saada TeliaSoneran osakkeita (”tulosperusteiset osakkeet”) vastikkeetta.


Tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 osallistuville myönnetään ehdollinen oikeus saada tulosperusteisia osakkeita, tarkoittaen oikeutta saada tietty määrä sellaisia osakkeita tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa edellyttäen, että asetetut ehdot täyttyvät. Myöntämishetkellä palkkiona käytettävien tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä säilyy samana kuin vuonna 2014. Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 mukaan myöntämishetkellä palkkiona käytettävien tulosperusteisten osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo voi olla korkeintaan 30 prosenttia osallistujan vuotuisesta perusbruttopalkasta (ts. peruspalkasta ennen veroja) vuoden 2014 lopussa tai, jos osallistuja on palkattu tämän ajankohdan jälkeen, vuoden 2015 lasketusta vuotuisesta perusbruttopalkasta (”vuoden 2014 peruspalkka”).


Sen lisäksi niiden tulosperusteisten osakkeiden, jotka osallistuja voi saada ansaintajakson päätyttyä (ts. palkkiota luovutettaessa, kun osallistuja on oikeutettu saamaan osakkeensa), yhteenlaskettu markkina-arvo voi olla korkeintaan 60 prosenttia osallistujan vuotuisesta perusbruttopalkasta (ts. peruspalkasta ennen veroja) vuoden 2017 lopussa ("vuoden 2017 peruspalkka").


Tulosperusteisten osakkeiden saaminen edellyttää yleensä työsuhteen jatkumista konsernissa yhtiön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistamiseen saakka, julkistamispäivä mukaan lukien.


Osallistujat saavat tulosperusteiset osakkeensa yhtiön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen.


Tulosperusteinen osakeohjelma 2015/2018 käsittää yhteensä korkeintaan 3 793 200 TeliaSoneran osaketta, mikä vastaa noin 0,08 prosenttia yhtiön kaikista liikkeellä olevista osakkeista.


Hallituksen esitys kokonaisuudessaan löytyy alla olevasta kohdasta (a).


Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 arvo ja arvioidut kustannukset


Osallistujien oikeudet saada tulosperusteisia osakkeita ohjelman puitteissa eivät ole arvopapereita, eikä niitä voi pantata tai luovuttaa toisille. Osakkeenomistajien oikeuksia ei myöskään luovuteta ohjelmaan osallistuville ennen kuin osallistujat saavat tulosperusteiset osakkeensa ja tulevat näiden osakkeiden omistajiksi. Ehdollisille oikeuksille saada tulosperusteisia osakkeita voidaan kuitenkin laskea arvioitu markkina-arvo. Hallituksen laskelmien mukaan niiden oikeuksien kokonaisarvo, joiden perusteella tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 puitteissa voi saada tulosperusteisia osakkeita, on noin 48,4 milj. kruunua. Laskelmat perustuvat seuraaviin keskeisiin oletuksiin: (i) 51,03 Ruotsin kruunun osakekurssi, joka on laskettu yhtiön osakkeen joulukuun 2014 keskimääräisen päivittäisen painotetun ostokurssin perusteella Nasdaq Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan, (ii) viiden prosentin henkilöstön vaihtuvuus vuosittain, (iii) osakekurssin viiden prosentin arvonnousu vuosittain, (iv) osakkeenomistajien saamaa kokonaistuottoa (TSR) koskevan ehdon täyttyminen 50-prosenttisesti, ja (v) käyttökatetta (EBITDA) koskevan tulosehdon täyttyminen 50-prosenttisesti. Näiden edellytysten mukaan kokonaiskustannukset olisivat 77,4 milj. kruunua ilman ohjelman suojaustoimenpiteiden kustannuksia ja olettaen, että henkilösivukulujen ja eläkkeiden lisäkustannukset ovat 60 prosenttia. Kustannukset kirjataan henkilöstökuluina (osakepohjaiset edut) kolmivuotisen ansaintajakson aikana.


Jos käyttökatteeseen (EBITDA) liittyvä tulosehto täyttyy sataprosenttisesti oletusten (i) – (iv) säilyessä ennallaan, tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 kokonaisarvon arvioidaan olevan noin 72,6 milj. kruunua. Tällöin kokonaiskustannukset olisivat 116,1 milj. kruunua.


Jos käyttökatteeseen (EBITDA) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) liittyvät tavoitteet täyttyvät sataprosenttisesti, tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 kokonaisarvo olisi 96,8 milj. kruunua olettaen, että ehdot (i) - (iii) säilyvät ennallaan. Tällöin kokonaiskustannukset olisivat 154,8 milj. kruunua.


Laimennus ja vaikutukset tunnuslukuihin


Tulosperusteisella osakeohjelmalla 2015/2018 ei ole laimennusvaikutuksia, koska ohjelmaa esitetään suojattavaksi joko omilla osakkeilla tai jo liikkeelle laskettuihin osakkeisiin liittyvillä, pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa tehtävillä suojausjärjestelyillä.


Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 kustannuksilla oletetaan olevan vähäinen vaikutus konsernin tunnuslukuihin.


Esityksen valmistelu


Tulosperusteista osakeohjelmaa 2015/2018 koskevan yhtiökokoukselle 2015 tehtävän esityksen on valmistellut yhtiön palkitsemisvaliokunta, ja hallitus on päättänyt esittää sen vuoden 2015 yhtiökokoukselle.


Suojaus


Hallitus on harkinnut kahta vaihtoehtoista suojausmenetelmää tulosperusteiselle osakeohjelmalle 2015/2018: joko (i) pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa toteutettava suojausjärjestely ohjelmanmukaisten osakkeiden turvaamiseksi tai (ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 osallistujille. Hallitus pitää jälkimmäistä ensisijaisena vaihtoehtonaan. Jos yhtiökokous ei kuitenkaan hyväksy ehdotettua omien osakkeiden luovutusta ohjelmaan osallistuville, hallitus voi kuitenkin ryhtyä suojausjärjestelyihin kolmannen osapuolen kanssa suojatakseen yhtiön velvoitteita jakaa ohjelmanmukaisia tulosperusteisia osakkeita yllä mainitulla tavalla.


Koska henkilösivukulujen ei odoteta olevan merkittäviä yhtiön liiketoiminnan kassavirtaan verrattuna, nämä kulut on tarkoitus rahoittaa rahavaroilla.


Hallituksen päätösesitykset


Hallitus esittää, että vuoden 2015 yhtiökokous päättää (i) toteuttaa tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018, joka käsittää enintään 3 793 200 tulosperusteista osaketta ja on muutoin alla olevassa kohdassa (a) mainittujen olennaisten ehtojen mukainen, ja (ii) luovuttaa yhtiön omia osakkeita ohjelmaan osallistuville ja konsernin tytäryhtiöille sen varmistamiseksi, että ne voivat täyttää omat velvollisuutensa jakaa ohjelmanmukaisia tulosperusteisia osakkeita alla olevan kohdan (b) mukaisesti.


(a) Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 olennaiset ehdot 1. Tulosperusteista osakeohjelmaa 2015/2018 tarjotaan noin 200:lle konsernin avainhenkilölle, jotka saavat vuonna 2015 ehdollisen oikeuden saada määrän tulosperusteisia osakkeita (ts. oikeuden saada tällaisia osakkeita tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa edellyttäen, että sovellettavat ehdot täyttyvät).
   

 2. Kukin osallistuja saa ehdollisen oikeuden saada tulosperusteisia osakkeita sellaisen määrän, että niiden yhteenlaskettu markkina-arvo ei ylitä 30 prosenttia osallistujan peruspalkasta vuonna 2014. Markkina-arvo lasketaan yhtiön osakkeen joulukuun 2014 keskimääräisen päivittäisen painotetun ostokurssin perusteella Nasdaq Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan.
   

 3. Edellyttäen, että tietyt, alla kuvatut tulosehdot – jotka muodostuvat käyttökatteeseen (EBITDA) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) kytketyistä taloudellisista tavoitteista – täyttyvät ansaintajakson aikana, tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 osallistuvat saavat vastikkeetta tulosperusteisia osakkeita osallistujan ehdollista oikeutta vastaavan määrän.
   

 4. Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 puitteissa myönnettyihin palkkioihin sovellettavat tulosehdot perustuvat 50-prosenttisesti yhtiön käyttökatteen[2] kasvuun ansaintajaksolla (”EBITDA-osa”) ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon ansaintajaksolla (”TSR-osa”) verrattuna osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) hallituksen määrittelemässä, noin 10 vastaavasta pohjoismaisesta ja länsieurooppalaisesta televiestintäyhtiöstä koostuvassa vertaisryhmässä (”TSR-vertailuryhmä”).[3]
   

 5. Taloudellisille tavoitteille on määritelty vähimmäistaso, jonka saavuttamista tulosperusteisten osakkeiden saaminen aina edellyttää, sekä enimmäistaso, jonka ylittäminen ei oikeuta saamaan enää lisää tulosperusteisia osakkeita. Jos saavutetut taloudelliset tavoitteet ovat alle enimmäistasojen, voi tulosperusteisia osakkeita saada vastaavasti vähemmän.
   

 6. Tulosperusteisten osakkeiden saaminen edellyttää yleensä osallistujan työsuhteen jatkumista konsernissa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistamiseen saakka, julkistamispäivä mukaan lukien.
   

 7. Osallistujat saavat tulosperusteiset osakkeensa yhtiön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Tulosperusteisten osakkeiden määrä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
   

 8. Enimmäismäärä tulosperusteisia osakkeita, jonka osallistuja voi saada tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 puitteissa, voi olla yhteenlasketulta markkina-arvoltaan ei saa ylittää 60 prosenttia osallistujan peruspalkasta vuonna 2017. Markkina-arvo lasketaan yhtiön osakkeen keskimääräisen päivittäisen painotetun ostokurssin perusteella Nasdaq Stockholmin virallisen kurssilistan mukaan yhtiön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistamista edeltävältä 20 kaupankäyntipäivältä. Tulosperusteisten osakkeiden määrä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
   

 9. Tulosperusteinen osakeohjelma 2015/2018 käsittää korkeintaan 3 793 200 TeliaSoneran osaketta, joka vastaa noin 0,08 prosenttia yhtiön kaikista liikkeellä olevista osakkeista.
   

 10. Tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 puitteissa palkkiona jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä lasketaan uudelleen siinä tapauksessa, että väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia.
   

 11. Yllä olevan lisäksi hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus pienentää palkkiona jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrää tai lopettaa tulosperusteinen osakeohjelma 2015/2018 ennenaikaisesti joko kokonaan tai osittain ja tehdä ohjelmaan sellaisia paikallisia muutoksia, jotka voivat olla välttämättömiä tai tarkoituksenmukaisia ohjelman toteuttamiseksi kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin ja panostuksin kyseisissä maissa, kuten esimerkiksi tarjota rahallista korvausta.
   

 12. Hallitus vastaa tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 tarkemmasta suunnittelusta ja hoitamisesta yllä esitettyjen olennaisten ehtojen puitteissa.


Tulokseen liittyvät ehdot


Käyttökatteeseen (EBITDA) liittyvä tulosehto


Hallituksen ansaintajaksolle asettamat käyttökatteeseen liittyvät tulostavoitteet määrittelevät vähimmäistason, jonka ylittämistä tulosperusteisten osakkeiden saaminen EBITDA-osan puitteissa aina edellyttää, sekä enimmäistason, jonka ylittäminen ei oikeuta saamaan enää enempää tulosperusteisia osakkeita Saavutetun tuloksen määrittelee yhtiön hallitus ansaintajakson päätyttyä vuonna 2018. Samassa yhteydessä hallitus myös julkaisee käyttökatteeseen (EBITDA) liittyvät tulokset.


Osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) liittyvä relatiivinen tulosehto


Jos yhtiö on ensimmäisellä tai toisella sijalla TSR-vertailuryhmässä yhtiön osakkeenomistajien saaman kokonaistuoton (TSR) perusteella, osallistujat ovat oikeutettuja saamaan enimmäismäärän tuloskohtaisia osakkeita TSR-osasta. Jos yhtiö on TSR-vertailuryhmässä alle keskisijan yhtiön osakkeenomistajien saaman kokonaistuoton (TSR) perusteella, osallistuja ei ole oikeutettu saamaan lainkaan TSR-osaa. Jos yhtiö on TSR-vertailuryhmässä keskisijalla tai sen yläpuolella, muttei ensimmäisellä tai toisella sijalla, yhtiön osakkeenomistajien saaman kokonaistuoton (TSR) perusteella, osallistuja on oikeutettu saamaan hallituksen määrittelemän suhteellisen määrän tulosperusteisia osakkeita TSR-osan puitteissa.


(b) Omien osakkeiden luovuttaminen


Omia osakkeita voidaan luovuttaa tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 osallistuville sekä konsernin tytäryhtiöille sen varmistamiseksi, että ne voivat täyttää omat velvollisuutensa jakaa ohjelmanmukaisia tulosperusteisia osakkeita, seuraavin ehdoin. 1. Tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 osallistuville voidaan luovuttaa yhteensä enintään 3 793 200 TeliaSoneran osaketta tulosperusteisina osakkeina.
   

 2. Oikeutta saada tulosperusteisia osakkeita vastikkeetta tarjotaan vain niille konsernin palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018. Lisäksi tytäryhtiöillä on oikeus saada osakkeita vastikkeetta ja luovuttaa ne välittömästi tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2015/2018 osallistuville tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 ehtojen mukaisesti.
   

 3. Osakkeet luovutetaan vastikkeetta, kun osallistujat ovat oikeutettuja saamaan tulosperusteiset osakkeensa tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 ehtojen mukaan eli yhtiön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen.
   

 4. Luovutettavien osakkeiden määrä lasketaan uudelleen siinä tapauksessa, että väliin osuu rahastoanti, takaisinostotarjous, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia.


Syynä esitettyyn osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on se, että yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen on osa tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 toteutusta ja hallituksen mielestä tulosperusteisen osakeohjelman 2015/2018 toteutus on yhtiön ja sen osakkeenomistajien eduksi, koska se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tulla yhtiön osakkeenomistajiksi.


Hallitus esittää, että yhtiökokous tekee yllä olevien kohtien (a) ja (b) mukaiset päätökset kahtena erillisenä päätöksenä. Kohdan (b) mukainen, esitettyjä suojausjärjestelyjä koskeva esitys on ehdollinen ja edellyttää, että yhtiökokous on hyväksynyt kohdan (a) eli esitetyn ohjelman toteuttamisen.


Osakkeenomistajien esitykset


Kohta 21 – Osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esitys Norton Rose Fulbrightin laatiman selvityksen julkaisemisesta


Osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esitys, jonka mukaan yhtiökokouksen tulee käsitellä asianajotoimisto Norton Rose Fulbrightin laatiman selvityksen julkaisemista kokonaisuudessaan.


Hallitus suosittelee, että osakkeenomistajat äänestävät osakkeenomistajan esitystä vastaan.


Kohta 22 – Osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esitys


Esitykset on kuvattu ehdotetun esityslistan kohdassa 22.


Määräenemmistövaatimukset


Kohdan 19 mukainen päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden ostosta on pätevä, jos sitä puoltavat osakkeenomistajat edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.


Kohdan 20 (a) mukainen esitetyn pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista koskeva päätös on pätevä, jos esitystä puoltavat osakkeenomistajat edustavat yli puolta annetuista äänistä. Kohdan 20 (b) mukaisia esitettyjä suojausjärjestelyjä koskeva päätös on pätevä, jos sitä puoltavat osakkeenomistajat edustavat vähintään yhdeksää kymmenesosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.


Asiakirjat ym.


Tiedot kaikista ehdotetuista TeliaSonera AB:n hallituksen jäsenistä sekä nimitysvaliokunnan esitykset ja perustellut lausunnot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla. Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti (Annual and Sustainability Report), tilintarkastuskertomus ja muut asiakirjat ovat nähtävissä osoitteessa TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8, Tukholma, keskiviikosta 18.3.2015 alkaen. Asiakirjat ovat myös saatavilla osoitteesta TeliaSonera AB, Box 7842, SE-103 98 Stockholm, tai soittamalla numeroon +46-8-402 90 50. Asiakirjat ovat samanaikaisesti nähtävissä myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.teliasonera.com.


Tukholmassa maaliskuussa 2015
TeliaSonera AB (publ)
Hallitus


English-speaking shareholders
This invitation to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday April 8, 2015 at 2.00 pm CET at Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone
+46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 3.3.2015, klo 13.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TeliaSoneraAB.


 
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.
[1] Se määrä osakkeita, joka vaaditaan yhden osakkeen siirtämiseen yhtiölle (ja siten normaalisti myös myyntioikeuksien määrä)..
 
[2] Käyttökate eli EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), johon hallitus voi tehdä tarkistuksia poikkeuksellisten tapahtumien ja/tai valuuttakurssivaihtelujen johdosta.
 
[3] TSR vastaa sitä kokonaistuottoa, jonka osakkeenomistaja saa osakeomistuksestaan, kun mukaan lasketaan sekä mahdollinen osakekurssin liikehdintä että mahdolliset osingot. Osakkeenomistajien saamaa kokonaistuottoa (TSR) laskettaessa joulukuun 2014 keskimääräistä TSR-indeksilukua verrataan joulukuuhun 2017 sekä TeliaSoneran että hallituksen märittelemään vertaisryhmään kuuluvien yhtiöiden osalta. Vertaisryhmään kuuluvat tällä hetkellä Telenor ASA, Elisa Oyj, Tele2 AB, KPN N.V., Orange S.A., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, Telefonica S.A., TDC A/S ja Swisscom AG.