TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–maaliskuu 2015

Edistystä ja haasteita


YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,5 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 26 041 milj. Ruotsin kruunua (23 926). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,1 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,3 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,3 prosenttia ja oli 8 540 milj. kruunua (8 345). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 32,8 prosenttiin (34,9).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 12,6 prosenttia ja oli 5 496 milj. kruunua (6 286).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 5,9 prosenttia ja oli 3 714 milj. kruunua (3 945), ja osakekohtainen tulos laski 0,86 kruunuun (0,91).

  • Vapaa kassavirta kasvoi 2 853 milj. kruunuun (2 556) alhaisempien verojen ja käyttöpääoman muutosten seurauksena huolimatta korkeammista käteisvaroilla tehdyistä käyttöomaisuus­investoinneista.

  • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2015 pysyvät ennallaan.


Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit


”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtui paljon. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että saimme Tele2:n Norjan-toimintojen oston päätökseen ja pääsimme sopimukseen Turkcellin osingonjaosta.


Strategiamme on edelleen selvä, ja olemme alkaneet toteuttaa investointisuunnitelmiamme parantaak­sem­me asiakkaidemme internetkokemusta ja pienentääk­sem­me kustannuksia rakenteellisesti. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia ydinliiketoimintaamme lähellä olevilla alueilla, ja lanseerasimme äskettäin uusia pilvipohjaisia palveluja pienille ja keskisuurille yrityksille.


Ruotsissa matkaviestinpalvelujen liikevaihdon kasvu pysyi hyvällä tasolla kahdessa prosentissa. Data­palvelujen vakaa kysyntä kuluttajasegmentissä tuki liikevaihdon kasvua. Kilpailu kiristyi vuoden alussa, kun markkinoille tuotiin entistä laajempia ja edullisempia datapaketteja. Jatkamme 4G- ja kuituverkkojemme laajentamista. Verkkomme ovat vahvuus, jota hyödyn­nämme entistä enemmän kuluttajatarjonnassa tulevai­suu­dessa. Kuituverkkopalvelujemme kysyntä on pysy­nyt vahvana, ja etenemme vakaasti kohti tavoitet­tamme lisätä omakotitalojen uusien yhteyksien määrää 25 prosentilla vuonna 2015. Kannattavuus heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähinnä markkina­investointien ja tuoterakenteen muutoksen seurauk­sena, mutta odotamme tuloksemme parantuvan vuoden kuluessa.


Suomen liiketoimintamme pärjäsi hyvin markkinoilla, mutta kulut kasvoivat, kun keskityimme asiakas­kokemuksen parantamiseen. Helmikuussa saimme päätökseen Tele2:n Norjan-toimintojen oston, ja liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa asemaamme markkinoilla ja parantaa tarjontaamme norjalaisille asiakkaille. Yritysoston kautta saamamme lähes miljoona liittymää on nyt siirretty verkkoomme, ja uskomme saavuttavamme synergiatavoitteemme vuonna 2016. Tanskassa TeliaSoneran ja Telenorin yhteisyrityksen viranomaishyväksyntäprosessi jatkuu odotetusti. Arvioimme saavamme yhteisyritykselle hyväksynnän vuoden 2015 jälkipuoliskolla.


Makrotaloudellinen tilanne ja kilpailutilanne säilyivät paikoin vaativina Euraasiassa, ja olemme panostaneet palveluvalikoimiemme uudistamiseen, jotta asiakkaat kokevat tarjontamme entistä houkuttelevammaksi. Nepalissa tulos oli jälleen vahva, mutta Kazakstanissa meidän on vahvistettava edelleen kilpailukykyämme. Kaiken kaikkiaan orgaaninen palvelujen liikevaihto kääntyi lievään nousuun ja kannattavuus pysyi korkea­na, mutta toiminta­ympäristön odotetaan säilyvän haasteellisena lyhyellä aikavälillä.


Lähes viisi vuotta Turkcellin pääomistajien kesken jatkuneen pattitilanteen jälkeen pääsimme maalis­kuussa sopimukseen osingonjakoehdotuksesta vuosille 2010–2014. Turkcellin yhtiökokous hyväksyi ehdotuk­sen hiljattain, ja TeliaSoneran osuus verojen jälkeen on noin 4,5 mrd. kruunua. Päätös oli merkittävä askel normaalin hallintotavan saavuttamiseksi Turkcellissa, ja jatkamme vuoropuhelua kaikkien merkittävien sidos­ryhmien kanssa.


Vuosi on lähtenyt odotetusti melko hitaasti käyntiin, mutta odotamme tuloksen paranevan vähitellen ja pidämme koko vuoden näkymämme ennallaan. Arvioimme orgaanisen käyttökatteen paikallisissa valuutoissa pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla ja käyttöomaisuus­investointien ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olevan noin 17 mrd. kruunua.”


Tukholmassa 21.4.2015


Johan Dennelind
Toimitusjohtaja


   
Sisältöä koskevat kysymykset

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00


 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 21.4.2015 klo 7.00 (CET).