TELIA COMPANYN OSAVUOSIKATSAUSTAMMI–MAALISKUU 2016

Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä
  • Entinen Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.

  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,9 prosenttia ja oli 20 394 milj. Ruotsin kruunua (20 589). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,9 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,4 prosenttia ja oli 6 217 milj. kruunua (5 632). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 30,5 prosenttiin (27,4).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 19,0 prosenttia ja oli 4 198 milj. kruunua (3 526).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 3 766 milj. kruunuun (3 714) ja osakekohtainen tulos 0,87 kruunuun (0,86). Nettotulos laski 3 911 milj. kruunuun (4 110).

  • Koko vuoden näkymiä on tarkistettu.
       


  TOIMITUSJOHTAJA
  JOHAN DENNELINDIN
      
  KOMMENTIT

     
  ”Jatkamme valmistautumista tulevaisuuteen keskittymällä vahvasti yhtiömme ydin­toimintoihin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia-brändi on nyt otettu käyttöön neljällä markkina-alueella seitsemästä, ja uusi roam-like-home-hinnoittelu vahvistaa asemaam­me ja asiakasuskollisuutta entisestään. Konsernimme uusi nimi, Telia Company, korostaa yhteistä pää­määräämme ja kulttuuriamme ja yhteisiä arvojamme.
     
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuloskehitys oli rohkaisevaa, ja jatkuvien toimintojemme käyttökate kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
     
  Kannattavuus parani etenkin Ruotsin toiminnoissa paremman myynnin rakenteen ja pienempien kulujen ansiosta. Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkui kuluttaja­segmentissä. Kuituratkaisujen vakaan kysynnän ja TV-liittymien hyvän kehityksen lisäksi kasvua tuki mobiili­asiakkaiden siirtyminen entistä suurempien data­pakettien käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme edelleen enemmän tuoreen sosiaalisen median palvelu­lupauk­sem­­­me mukaisesti. Yrityssegmentissä kilpailu on edelleen erittäin kovaa, mikä luo paineita palvelujen liike­vaihtoon, vaikka kehitys pk-yritysten ja yrittäjien segmenteissä onkin ollut ilahduttavaa.
      
  Suomessa matkaviestinnän laskutusliikevaihto kasvoi 4 prosenttia lisämyynnin ja hinnantarkistusten myönteis­ten vaikutusten seurauksena, mikä tuki kannattavuutta. Ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa esiintyi verkko­häiriöitä, ja ryhdyimme merkittävimpien toimittajiemme kanssa lisätoimiin vakaan asiakas­kokemuksen varmista­miseksi jatkossa.
      
  Netcom-brändin onnistunut uudelleenbrändäys Teliaksi oli askel eteenpäin Norjan markkinoilla. Viime vuonna toteutuneen Tele2:n Norjan-toimintojen oston myönteiset vaikutukset vahvistivat edelleen käyttökate­prosenttia, ja olemme nyt saavuttaneet 1 mrd. Ruotsin kruunun synergiaetu­tavoitteemme. Toimintamme laajentumisen ja kattavan 4G-verkkomme ansiosta tarjontamme asiakkaille on parantunut, ja olemme hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen.
      
  Hyvä kehitys jatkui Baltian alueella. Palvelujen liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa Baltian maassa mobiilidata­palvelujen vahvan kysynnän myötä. Liettuassa Teon ja Omnitelin yhdistyminen paransi edelleen kannattavuutta.
     
  Huhtikuun puolivälissä saimme Nepalissa päätökseen Ncellin myynnin Axiatalle. Olemme tyytyväisiä, että saimme luovutettua Ncellin toiminnot alan vakiintuneelle toimijalle. Jatkamme Euraasian markkinoilta poistumista ja tiedotamme prosessin etenemisestä. Toiminta­ympäristö on edelleen vaativa monilla Euraasian alueilla. Kilpailu on kovaa ja valuuttoihin kohdistuu paineita makrotaloudellisten haasteiden vuoksi.
      
  Maaliskuussa pidetty Turkcellin yhtiökokous ei tehnyt päätöstä osinkojen jakamisesta. Äänestimme ehdotetun osingonjaon puolesta suoran omistusosuutemme kautta, mutta pääomistajat eivät valitettavasti päässeet yksi­mielisyyteen asiasta. Jatkamme määrätietoista työtämme hallinnon ongelmien ratkaisemiseksi.
      
  Investointisuunnitelmamme vuodelle 2016 on kunnian­himoinen, ja sen tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja parantaa kilpailukykyämme pitkällä aika­välillä. Nopeutamme kuituverkon laajentamista Ruotsis­sa ja kasvatamme 4G-kapasiteettiamme ja verkkojemme peittoaluetta ydinmarkkinoillamme. Lisäksi jatkamme liiketoimintamme muutoshanketta, joka tähtää toiminnan yksinkertaistamiseen ja kulujen pienentämi­seen.
      
  Vuosi 2016 on käynnistynyt hyvin tuloksen kannalta, mutta odotamme kasvun hidastuvan tulevilla neljänneksillä edellisvuoden vastaaviin jaksoihin verrattuna. Nostamme kuitenkin hieman koko vuotta koskevia odotuksiamme ja odotamme vertailukelpoisen käyttökatteeen jatkuvissa toiminnoissa olevan vuoden 2015 tasolla tai hieman sen yli. Käyttöomaisuus­investointien ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja odotetaan jatkuvissa toiminnoissa olevan 14–15 mrd. kruunua.”
      
  Johan Dennelind

  Toimitusjohtaja

      
  SISÄLTÖÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET
  Telia Company AB
  www.teliacompany.com
  Puh. +46 8 504 550 00
        
            

  Telia Company AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 20.4.2016 klo 7.00 (CET).