Hållbarhet

Digitaliseringen har en fundamental påverkan på de flesta delar av våra liv, och är en avgörande faktor i att uppnå positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns risker och berättigad oro rörande digitaliseringens negativa effekter. Vi ser hållbarhet som en förutsättning för hållbar tillväxt och lönsamhet. Vi har ett ansvar att vara fullt transparenta med, och ta ansvar för, både våra framgångar och när vi inte möter de förväntningar som finns på oss.

Vårt arbetssätt

Två strategiska fundament, som illustreras nedan, utgör kärnan i vårt arbetssätt:

 • Delat värdeskapande handlar om att adressera samhälls- och miljöutmaningar på ett sätt som skapar affärsnytta
 • Ansvarsfulla affärer fokuserar på riskhantering, att minska negativ påverkan och på ett ansvarsfullt agerande. Ansvaret sträcker sig genom hela värdekedjan

Tre framgångsfaktorer stödjer arbetet:

 • Styrelsens och ledningens åtagande – att skapa långsiktigt hållbart värde genom aktiv styrning av vårt hållbarhetsarbete
 • Medarbetarengagemang – möjliggöra för samtliga medarbetare att engagera sig för ett positivt digitalt avtryck
 • Etik och efterlevnad – fundamentet i att säkerställa ansvarsfulla affärer

 

 

 

 

 

Våra åtaganden

Telia Company har åtagit sig att följa ett antal internationella ramverk rörande mänskliga rättigheter, arbets­rätt, anti-korruption och miljöansvar. Dessa inkluderar:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • FN:s Global Compact
 • FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
 • Barnrättsprinciperna för företag

Påverkan på FN:s globala mål

Telekommunikations- och IKT-tjänster kan bidra till uppfyllandet av samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), men även negativ påverkan och risker behöver hanteras. Telia Companys ambition är att bli branschledande i arbetet med att bidra till FN:s globala mål. Vi förhåller oss till de globala hållbarhetsmålen i någon av tre roller utifrån vår faktiska eller potentiella påverkan: vi driver, möjliggör eller bidrar. Rollerna har en stark koppling till förhållandena på våra hemmamarknader och till våra intressenters förväntningar.

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.

Hållbarhetsdata