Hållbarhet

Digitaliseringen har en fundamental påverkan på de flesta delar av våra liv, och är en avgörande faktor i att uppnå positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns risker och berättigad oro rörande digitaliseringens negativa effekter. Vi har ett ansvar att både förstå och hantera denna påverkan och att vara fullt transparenta med, och ta ansvar för, både våra framgångar och när vi inte möter de förväntningar som finns på oss.

Digitalt avtryck

Vårt ramverk för hållbarhet – Digitalt avtryck – utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling med syftet att säkerställa att affärsstrategi och processer som innovation bidrar till hållbarhetsmålen.

Ramverket låter oss:

  • Förstå och aktivt kommunicera vår miljö- och samhällspåverkan
  • Agera på möjligheterna att skapa positiv påverkan och minska negativ påverkan
  • Möjliggöra för våra kunder att agera på sin påverkan
  • Engagera medarbetare genom möjligheter att direkt bidra

Digitalt avtryck vilar på två grunder 

Delat värdeskapande är integrerat i affärsstrategin genom att vi adresserar samhälls- och miljöutmaningar på ett sätt som skapar affärsnytta.

Ansvarsfulla affärer fokuserar på ansvarsfullt agerande.och att begränsa vår negativa påverkan.

Telia Company har åtagit sig att följa ett antal internationella ramverk rörande mänskliga rättigheter, arbets­rätt, anti-korruption och miljöansvar. Dessa inkluderar:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • FN:s Global Compact
  • FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
  • Barnrättsprinciperna för företag

 

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.