Hållbarhet

Digitaliseringen har en fundamental påverkan på de flesta delar av våra liv, och är en avgörande faktor i att uppnå positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns risker och berättigad oro rörande digitaliseringens negativa effekter. Vi har ett ansvar att både förstå och hantera denna påverkan och att vara fullt transparenta med, och ta ansvar för, både våra framgångar och när vi inte möter de förväntningar som finns på oss.

Digitalt avtryck

Vårt ramverk för hållbarhet – Digitalt avtryck – utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling med syftet att säkerställa att affärsstrategi och processer som innovation bidrar till hållbarhetsmålen.

Ramverket låter oss:

  • Förstå och aktivt kommunicera vår miljö- och samhällspåverkan
  • Agera på möjligheterna att skapa positiv påverkan och minska negativ påverkan
  • Möjliggöra för våra kunder att agera på sin påverkan
  • Engagera medarbetare genom möjligheter att direkt bidra

Digitalt avtryck vilar på två grunder 

Delat värdeskapande är integrerat i affärsstrategin genom att vi adresserar samhälls- och miljöutmaningar på ett sätt som skapar affärsnytta.

Ansvarsfulla affärer fokuserar på ansvarsfullt agerande.och att begränsa vår negativa påverkan.

Telia Company har åtagit sig att följa ett antal internationella ramverk rörande mänskliga rättigheter, arbets­rätt, anti-korruption och miljöansvar. Dessa inkluderar:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • FN:s Global Compact
  • FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
  • Barnrättsprinciperna för företag

 

Samverkan med intressenter

Att samverka med viktiga intressenter som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas av vår verksamhet är av yttersta vikt för att få insikt i hur vi långsiktigt ska styra vår verksamhet.

Läs mer

Konsumenter
Hur vi möts Huvudfrågor Vårt bemötande

Butiker och andra försäljningskanaler

Kundtjänstkanaler

Sociala medier

Lokala webbplatser och nyhetsbrev

Net Promoter Score (NPS) och varumärkesundersökningar 

Nätkvalitet och täckning

Valuta för pengarna – prissättning och dataerbjudanden

”Tillgänglighet” och lätt att ha göra med

Att hålla våra löften avseende tjänster och leverans

Integritet och säkerhet av personlig data

Säkerställa access med hög hastighet på landsbygden

Agera socialt ansvarsfullt

Fortsatt utbyggnad av snabba nät

Säkerställa teknikskiftet på landsbygden på ett ansvarsfullt sätt genom mobilnätstäckning och fiber

Förenkla erbjudanden och minska antalet prisplaner

Nya tjänster såsom förpackade tjänster, tv och media, familjeerbjudanden och roaming

Fortsatt fokus på kundupplevelse

Aktivitetsplaner för att identifiera och åtgärda där vi misslyckas uppnå kundlöfte

Utvärdera hur kunderna kan få en bättre förståelse och kontroll över sin personliga data

Företagskunder
Hur vi möts Huvudfrågor Vårt bemötande

Butiker och andra försäljningskanaler

Kundtjänstkanaler

Dialog med kundansvarig

Seminarier och evenemang

Net Promoter Score (NPS) och varumärkesundersökningar

Lokala webbplatser

Sociala medier 

Nätkvalitet och täckning

Stärka vårt erbjudande inom strategiska områden som uppkopplade saker (Internet of Things) och molnlösningar

Telia Company som en etisk, hållbar leverantör och partner

Förenkla kunders verksamhet genom att tillhandahålla anpassade och kompletta lösningar

Fortsatt utbyggnad av snabba nät och molntjänster

Förvärvade ett flertal bolag, som Fältcom i Sverige och Nebula i Finland

Certifieringar i ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö och OHSAS 18001 arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Fortsatt arbete med att göra kunddialogen mer personlig

Medarbetare
Hur vi möts Huvudfrågor Vårt bemötande

Purple Voice medarbetarundersökning

YouFirst – ledare/medarbetardialog 

Purple Voice employee survey

YouFirst employee/manager approach

YOUNITE volontärprogram

Lokala och koncern-intranät

Arbetsgivar-/tagardialog 

Ökat fokus på hållbarhet (medarbetarengagemang, kännedom och uppförandekoden)

Stärka kundfokus och tvärfunktionellt samarbete

Resultat och handlingsplaner kopplat till Purple Voice-utfall

En gemensam plattform för volontärarbete

Effekterna av omfattande organisatoriska förändringar

Säkerställa balans mellan arbete och privatliv

Skiftande fokus från säkerhet till välbefinnande

Fortsatt arbete för att öka samarbetet

Lanserade YOUNITE-programmet där anställda bidrar till digitaliseringen genom att genomföra uppdrag

OHSAS 18001 arbetsmiljöledningssystem för att stärka arbetet med hälsa, säkerhet och välbefinnande

Investerare
Hur vi möts Huvudfrågor Vårt bemötande

Bolagsstämma

Kvartalsrapportskonferenser

Investerarmöten- och dialog 

Finansiell utveckling, kassaflöden och belåningsgrad

Framtida CAPEX-nivåer

Nya intäktsströmmar och tillväxtmöjligheter på kärnmarknaderna

Marknadskonsolidering

Tidsuppskattning för avyttring av region Eurasien

Förlikning med amerikanska och nederländska myndigheter

Avyttrade Tcell i Tadzjikistan samt Sergel

Förvärvade Phonero i Norge och Nebula i Finland

Nådde förlikning med amerikanska och nederländska myndigheter

Leverantörer
Hur vi möts Huvudfrågor Vårt bemötande

Avtalsdialoger

Möten med strategiska leverantörer

Utvärdering och revision av leverantörer 

Utveckla en ny modell för leverantörssamverkan med fokus på strategiska och kritiska leverantörer

Konsolidering av leverantörsbasen

Utveckla gemensamma arbetssätt inom inköpsorganisationen

Anpassa inköpsprocesser till den övergripande affärsstrukturen

Omstrukturerad inköpsorganisation

Definierat en ny modell för leverantörssamverkan och -utvärdering

Fortsatt implementering av plattformen för leverantörsutvärdering

Gemensam databas med leverantörsdata implementerad

Samhälle
Hur vi möts Huvudfrågor Vårt bemötande

Organisationer inom ICT- sektorn

Seminarier och konferenser

Offentliga presentationer och lokala möten

Bilaterala möten med beslutsfattare 

Digital säkerhet för att säkerställa kritiska samhällsfunktioner och nationell säkerhet

Stärka integritet och it-säkerhet

Digitaliseringens påverkan på samhällsutveckling och på FN:s hållbarhetsmål

Framtidssäkrade nätverk med ambitionen att skapa ”gigabit-samhällen”

Avveckling av roamingavgifter inom och utanför EU

Spektrumallokering för att säkerställa framtida nätverkskapacitet

Barn och unga som medborgare på nätet

Medverkan i offentlig debatt rörande affärsetik och vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål

Redovisning av myndighetsförfrågningar och lokal lagstiftning

Nya tjänster som möter allt striktare säkerhetskrav

Partnerskap och initiativ såsom barnpaneler för att stärka vår och branschens förståelse och arbete för att skapa en säker upplevelse på nätet

Test av 5G i skarpa affärsfall

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsdata