Hållbarhet

Telekommunikation och digitalisering är en viktig del av mångas liv och en avgörande faktor för positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Telia Company har ett ansvar bortom att enbart erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet.

FN:s globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål utgör en gemensam agenda för Telia Company, våra kunder, samhällen i de länder där vi är verksamma samt andra intressenter - ramverket för hur vi alla kan göra världen bättre.

Målen lanserades 25 september 2015. Telia Company deltog i lanseringen som kommunikationspartner med löftet att sprida budskap och kunskap om målen. Sedan lanseringen har vi införlivat målen i vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Genom vår kärnverksamhet inom informations- och kommunikationsteknik står vi i centrum när det handlar om att bidra till, och hitta lösningar för att nå, målen.

FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Telia Company har stor påverkan på världen – både positiv och negativ. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån två fundamentalt viktiga delar. Vi utnyttjar vår kärnverksamhet- och kompetens samt innovation och partnerskap för att skapa delat värde – vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål genom lönsamma lösningar som skapar kund-, social- och miljönytta. Ansvarsfulla affärer säkerställer att vi uppför oss etiskt och ansvarsfullt samt hanterar vår negativa påverkan och risker. 

I vårt arbete strävar vi efter hög transparens, inte bara i våra framgångar utan även när vi inte når upp till våra egna eller andras förväntningar.

Ansvarsfullt företagande

 Antikorruption Ansvarsfulla inköp  Yttrandefrihet  Arbetsmiljö och hälsa 
Antikorruption Ansvarsfulla inköp Yttrandefrihet Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
 Kundintegritet Barn på nätet   Miljöansvar  
Kundintegritet Barn på nätet Miljöansvar  
Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.